Dostawy - 639922-2020

Submission deadline has been amended by:  86135-2021
31/12/2020    S255

Polska-Poznań: Pojemniki na krew

2020/S 255-639922

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Adres pocztowy: ul. Marcelińska 44
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-354
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Janiak Biskup
E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
Tel.: +48 618863332
Faks: +48 618672521
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.poznan.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://rckikpoznan.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania KKCz, pojemników potrójnych góra-dół oraz pojemników poczwórnych góra-dół z filtrem in line do KKCz.

Numer referencyjny: 49
II.1.2)Główny kod CPV
33141613 Pojemniki na krew
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania KKCz, pojemników potrójnych góra-dół oraz pojemników poczwórnych góra-dół z filtrem in line do KKCz.

Pakiet Nr 1 Laboratoryjne filtry antyleukocytarne do filtrowania Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz).

Pakiet Nr 2 Pojemniki potrójne góra-dół.

Pakiet Nr 3 Pojemniki poczwórne góra-dół z filtrem in line do KKCZ.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe oraz zamówienie z tytułu prawa opcji.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 1 Laboratoryjne filtry antyleukocytarne do filtrowania Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz).

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141630 Filtry osocza krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Ul. Marcelińska 44

60-354 Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet Nr 1 Laboratoryjne filtry antyleukocytarne do filtrowania Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz).

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe oraz zamówienie z tytułu prawa opcji.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji obejmuje realizację zamówienia na zasadach określonych w SIWZ w terminie 12 miesięcy od zakończenia zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć na adres Zamawiającego, przed ubiegiem terminu składania ofert, zgodnie z pakietem, na który składana jest oferta w firmowym opakowaniu zbiorczym 20 sztuk filtrów i\lub pojemników poczwórnych z filtrem in-line, odpowiednie ulotki informacyjne oraz właściwy certyfikat serii pozwalający na wydanie wyprodukowanych składników do lecznictwa

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 2 Pojemniki potrójne góra-dół.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141613 Pojemniki na krew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Ul. Marcelińska 44

60-354 Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet Nr 2 Pojemniki potrójne góra-dół.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji obejmuje realizację zamówienia na zasadach określonych w SIWZ w terminie 12 miesięcy od zakończenia zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć na adres Zamawiającego, przed ubiegiem terminu składania ofert, zgodnie z pakietem, na który składana jest oferta w firmowym opakowaniu zbiorczym 20 sztuk filtrów i\lub pojemników poczwórnych z filtrem in-line, odpowiednie ulotki informacyjne oraz właściwy certyfikat serii pozwalający na wydanie wyprodukowanych składników do lecznictwa

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 3 Pojemniki poczwórne góra-dół z filtrem in line do KKCz.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141613 Pojemniki na krew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet Nr 3 Pojemniki poczwórne góra-dół z filtrem in line do KKCz.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe oraz zamówienie z tytułu prawa opcji.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji obejmuje realizację zamówienia na zasadach określonych w SIWZ w terminie 12 miesięcy od zakończenia zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć na adres Zamawiającego, przed ubiegiem terminu składania ofert, zgodnie z pakietem, na który składana jest oferta w firmowym opakowaniu zbiorczym 20 sztuk filtrów i\lub pojemników poczwórnych z filtrem in-line, odpowiednie ulotki informacyjne oraz właściwy certyfikat serii pozwalający na wydanie wyprodukowanych składników do lecznictwa

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

6. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późń. zm.);

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w JEDZ dostawy lub usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie umowy/dostawy

Dla Pakietu Nr 1 laboratoryjnych filtrów antyleukocytarny do filtrowania KKCz lub KKP o łącznej wartości min. 50.000 pln brutto

Dla Pakietu Nr 2 pojemników potrójnych/poczwórnych o łącznej wartości min. 1.000.000,00 pln brutto

Dla Pakietu Nr 3 pojemników potrójnych/poczwórnych o łącznej wartości min. 1.000.000,00 pln brutto

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

Ul. Marcelińska 44

60-354 Poznań

Budynek C, I piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

12/24 m-ce

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.1. Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

6.2. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. i pkt 6.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dokument, o którym mowa w pkt. 6.2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.3. stosuje się.

6.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2.1. i 2.2., składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.2. zdanie pierwsze stosuje się.

II. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

III. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zamawiający nie żąda zabezpieczenia wadium.

IV. Zamawiający nie zamierza umowy ramowej, nie stanowi również dynamicznego systemu zakupów.

V. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VI. Formularz Nr 1 – Formularz ofertowy

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VII. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć na adres Zamawiającego, przed ubiegiem terminu składania ofert, zgodnie z pakietem, na który składana jest oferta w firmowym opakowaniu zbiorczym 20 sztuk filtrów i\lub pojemników poczwórnych z filtrem in-line, odpowiednie ulotki informacyjne oraz właściwy certyfikat serii pozwalający na wydanie wyprodukowanych składników do lecznictwa.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", rozpoczynającym się art. 179.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020