Dostawy - 639923-2020

Submission deadline has been amended by:  64154-2021
31/12/2020    S255

Polska-Łódź: Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

2020/S 255-639923

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL113
Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Bojanowski
E-mail: j.bojanowski@kopernik.lodz.pl
Tel.: +48 426895912
Faks: +48 426895409
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EZ.28.144.2020 Dostawa aparatu USG oraz urządzeń chłodniczo-mroźniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

Numer referencyjny: EZ.28.144.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33112000 Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet nr 1 – Aparat USG

Pakiet nr 2 – Urządzenia chłodniczo-mroźnicze - lodówka

Pakiet nr 3 – Urządzenia chłodniczo-mroźnicze – zamrażarka

Zamówienie obejmuje 3 pakiety. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.

3. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 – Aparat USG

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33112000 Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 – Aparat USG. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ "Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń"

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

2. Przedmiotowa dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzk

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 9 270,00 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 – Urządzenia chłodniczo-mroźnicze - lodówka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 – Urządzenia chłodniczo-mroźnicze - lodówka. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ "Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń"

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

2. Przedmiotowa dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzk

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 9 270,00 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 – Urządzenia chłodniczo-mroźnicze – zamrażarka

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 3 – Urządzenia chłodniczo-mroźnicze - zamrażarka. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ "Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń"

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

2. Przedmiotowa dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzk

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości: 9 270,00 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, płatności oraz zmian do umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych pokój 979.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Deszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie bezpłatnego i intuicyjnego narzędzia do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

a) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SIWZ.

b) Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji – Załącznik 2 do SIWZ.

c) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami Rozdziału XV SIWZ).

d) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

e) Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.

f) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

f.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

f.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

f.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych powyżej Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu.

Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:Nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt12)-23) uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3.Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielnie zam. publ. w oparciu o art. 24ust. 5 ustawy Pzp.

4.Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz na wezwanieZamawiającego określa Rozdział XIII pkt. 2 i 3 SIWZ.

5.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres ElektronicznejSkrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP

Oraz poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w Rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w Rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020