Dostawy - 639924-2020

31/12/2020    S255

Polska-Zwoleń: Urządzenia medyczne

2020/S 255-639924

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Zwoleński
Krajowy numer identyfikacyjny: 67022322100000
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 4
Miejscowość: Zwoleń
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Stawarz
E-mail: a.stawarz@zwolenpowiat.pl
Tel.: +48 6779627
Faks: +48 6762520
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwolenpowiat.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowieniapubliczne.zwolenpowiat.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowieniapubliczne.zwolenpowiat.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i instalacją środków trwałych w ramach projektu „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu med...

Numer referencyjny: IR.272.15.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa, montaż i instalacja środków trwałych w ramach projektu: „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w podziale na 12 części

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Autoklaw

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33191110 Autoklawy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednego autoklawu wolnostojącego.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koncentrator tlenu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednego koncentratora tlenu przeznaczonego do dostarczania dodatkowego tlenu dla osób wymagających tlenoterapii niskiego przepływu. Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cieplarka laboratoryjna

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednej cieplarki laboratoryjnej do inkubowania prób w warunkach podwyższonej temperatury (maksymalnie do +100 stopni C)

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikroskopy biologiczne

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja dwóch mikroskopów biologicznych.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wirówka laboratoryjna kątowa

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42931120 Wirówki stołowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednej wirówki laboratoryjnej kątowej.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wirówka laboratoryjna do mikrometody

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42931120 Wirówki stołowe
42931100 Wirówki laboratoryjne i akcesoria
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednej wirówki laboratoryjnej do mikrometody.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Łóżka medyczne z wyposażeniem i szafkami

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33192000 Meble medyczne
33192120 Łóżka szpitalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja łóżek medycznych z wyposażeniem i szafkami.

W skład pakietu wchodzą:

1) łóżka szpitalne ze zmienną wysokością leża w ilości 30 szt.

2) materace piankowe – 30 szt.

3) materace zmiennociśnieniowe – 5 szt.

4) szafki przyłóżkowe – 30 szt.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych poszczególnych urządzeń określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stół do masażu elektryczny

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33192150 Łóżka terapeutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednego stołu do masażu elektrycznego.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych poszczególnych urządzeń określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw do elktroterapii

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednego zestawu do elektroterapii.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych poszczególnych urządzeń określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw do laseroterapii

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja jednego zestawu do laseroterapii.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zmywarki z funkcją wyparzania

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39314000 Przemysłowy sprzęt kuchenny
42959000 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja trzech zmywarek z funkcją wyparzania.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wózki żywieniowe z funkcją utrzymywania temperatury posiłków

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39314000 Przemysłowy sprzęt kuchenny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja czterech wózków z funkcją utrzymywania temperatury posiłków.

Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9740/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Termin realizacji: 56 dni od podpisania umowy.

2. Zapłata ceny, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. Faktura wystawiona nieprawidłowo nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, POLSKA, pokój nr 11, I piętro

Elektronicznie za pośrednictwem platformy zamówień publicznych Zeto Pzp pod adresem: (https://zamowieniapubliczne.zwolenpowiat.pl)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ;

2) formularz oferty;

3) zestawienie wymagań technicznych i jakościowych.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

1) opisy, fotografie lub inne materiały, oferowanych produktów;

2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym:

a) deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta lub certyfikat jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie notyfikacji,

b) dla wyrobów medycznych aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu,

c) dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, stosowne oświadczenie;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

7) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

3. Klauzula informacyjna RODO została zawarta w SIWZ – rozdział XX. Informacje dodatkowe.

4. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy (art. 179-198).

2. Odwołanie przysługuje wobec:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego,

4) opisu przedmiotu zamówienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty,

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020