Dostawy - 639936-2020

Submission deadline has been amended by:  77138-2021
31/12/2020    S255

Polska-Warszawa: Serwery

2020/S 255-639936

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer
Adres pocztowy: ul. Józefa Strusia 4 lok. 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-564
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julita Skonieczna
E-mail: julita.skonieczna@zoz-wawer.waw.pl
Tel.: +48 225900931
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zoz-wawer.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zoz-wawer.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania – sprawa nr SZPZLO/Z-164/2020

Numer referencyjny: SZPZLO/Z-164/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na dwa zadania. Zadanie nr 1 – Sprzęt serwerowy dostawa jednorazowa. Zadanie nr 2 – Sprzęt komputerowy będzie dostarczany sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Prognozowana jest dostawa 20 komputerów miesięcznie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – Sprzęt serwerowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
48820000 Serwery
48823000 Serwery plików
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer, 04-564 Warszawa, ul. Józefa Strusia 4/8

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na dwa zadania. Zadanie nr 1 – sprzęt serwerowy dostawa jednorazowa, w tym w szczególności:

— serwery aplikacji – szt. 4,

— serwer backupu – szt. 1,

— serwer NAS rack typ1 – szt. 4,

— serwer NAS typ 2 – szt. 2,

— zasilacz awaryjny UPS – szt. 2,

— przełącznik sieciowy 24-portowy – 10 Gb – szt. 2,

— przełączniki sieciowy 1 Gb Ethernet – szt. 10,

— licencje na systemy operacyjne oraz licencje dostępowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena wydajności serwerów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena pojemności dysków / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie: złotych dwanaście tysięcy groszy 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – Sprzęt komputerowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer, 04-564 Warszawa, ul. Józefa Strusia 4/8.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na dwa zadania. Zadanie nr 2 – Sprzęt komputerowy będzie dostarczany sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ilość: komputery – szt. 105, monitory – szt. 110. Prognozowana jest dostawa ca 20 komputerów miesięcznie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena wydajności komputerów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: złotych osiem tysięcy groszy 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 dostawy, których przedmiotem była:

1) dla zadania nr 1 – dostawa sprzętu serwerowego o wartości dostaw co najmniej brutto 400 000,00 PLN każda wraz z usługami opisanymi w załączniku nr 2 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie;

2) dla zadania nr 2 – sprzętu komputerowego o wartości dostaw co najmniej brutto 250 000,00 PLN każda wraz z usługami opisanymi w załączniku nr 2 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3A i 3B do SIWZ.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały przewidziane w załącznikach nr 3A i 3B do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Dział Gospodarczy, III piętro, pokój A 308

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe Informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w rozdziale 9 i 10 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/12/2020