Προμήθειες - 639964-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Ερέτρια: Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

2020/S 255-639964

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ερέτριας
Ταχ. διεύθυνση: Αρχαίου Θεάτρου 1
Πόλη: Ερέτρια
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 340 08
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνα Παπασταματίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.papastamatiou@0674.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2229350129
Φαξ: +30 2229350125
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eretria.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας
Ταχ. διεύθυνση: Τιμοκράτους Φανοκλέους 1
Πόλη: Ερέτρια
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 340 08
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνα Παπασταματίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.papastamatiou@0674.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2229350129
Φαξ: +30 2229350125
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eretria.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας
Ταχ. διεύθυνση: Τιμοκράτους Φανοκλέους 1
Πόλη: Ερέτρια
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 340 08
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνα Παπασταματίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.papastamatiou@0674.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2229350129
Φαξ: +30 2229350125
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eretria.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ν.Π.Δ.Δ. με δ.τ. «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» «Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Διά Βίου Μάθησης»
Ταχ. διεύθυνση: Τιμοκράτους Φανοκλέους 1
Πόλη: Ερέτρια
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 340 08
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνα Παπασταματίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.papastamatiou@0674.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2229350129
Φαξ: +30 2229350125
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eretria.gr
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προκήρυξη διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ενιαία προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, ετών 2021 και 2022, του Δήμου Ερέτριας και των Ν.Π.Δ.Δ..

Αριθμός αναφοράς: 12417/28.12.2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τα έτη 2021 - 2022, για τους παρακάτω φορείς:

­ Δήμος Ερέτριας και τα νομικά πρόσωπά του:

­ Ν.Π.Δ.Δ. με δ.τ. «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» «Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Διά Βίου Μάθησης»

­ Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

­ Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η σύμβαση διαιρείται σε 2 ομάδες: ομάδα Α «Καύσιμα», ομάδα Β «Λιπαντικά», ανά υπηρεσία, CPV και έτος αναφοράς.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 418 543.18 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Α: Καύσιμα 2021 - 2022 — Τμήμα Α: Υπηρεσίες Δήμου Ερέτριας.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στις Υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας (Ερέτρια Ευβοίας Τ.Κ. 340 08) και για τα καύσιμα κίνησης, λόγω έλλειψης δεξαμενών, στο πρατήριο του αναδόχου ή σε συνεργαζόμενο πρατήριο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2021-2022 για τον Δήμο Ερέτριας ανά έτος ως οι κατωτέρω πίνακες:

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Ομάδα Α: Καύσιμα 2021 — Τμήμα Α: Υπηρεσίες Δήμου Ερέτριας. Ποσά σε EUR

Α/Α - Περιγραφή - Κωδικός CPV - Ποσότητες σε λίτρα - Ενδεικτική τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ - Αξία χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ 24 % - Συνολική αξία με ΦΠΑ σε EUR:

1 Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων 09132100-4 12.095,000 1,149 13.897,155 3.335,317 17.232,472

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 151.302,000 0,926 140.105,652 33.625,356 173.731,008

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 6.193,000 0,643 3.982,099 955,704 4.937,803

Σύνολα έτους 2021: 169.590,000 157.984,906 37.916,377 195.901,283

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Ομάδα Α: Καύσιμα 2022 — Τμήμα Α: Υπηρεσίες Δήμου Ερέτριας. Ποσά σε EUR

Α/Α - Περιγραφή - Κωδικός CPV - Ποσότητες σε λίτρα - Ενδεικτική τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ - Αξία χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ 24 % - Συνολική αξία με ΦΠΑ σε EUR:

1 Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων 09132100-4 12.095,000 1,149 13.897,155 3.335,317 17.232,472

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 151.302,000 0,926 140.105,652 33.625,356 173.731,008

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 6.193,000 0,643 3.982,099 955,704 4.937,803

Σύνολα έτους 2022: 169.590,000 157.984,906 37.916,377 195.901,283

Σύνολα ετών 2021 - 2022: 315 969,812 EUR - 75 832,755 EUR - 391 802,567 EUR

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 315 969.81 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, μετά από την 1.1.2021 και μέχρι 31.12.2022, με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως των υπό προμήθεια ποσοτήτων και/ή των διαθέσιμων πιστώσεων.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΥΣΙΜΑ 2021-2022 ΤΜΗΜΑ Β ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις υπηρεσίες (σχολεία) του Ν.Π.Δ.Δ. < Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης> του Δήμου Ερέτριας (Ερέτρια Ευβοίας ΤΚ:34008):

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2021-2022 για την ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ανά έτος ως οι κατωτέρω πίνακες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021 ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ €

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε λίτρα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 32.925,50 0,643 21.171,097 5.081,063 26.252,160

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2021 32.925,50 21.171,097 5.081,063 26.252,160

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ €

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε λίτρα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 32.925,500 0,643 21.171,097 5.081,063 26.252,160

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2022 32.925,500 21.171,097 5.081,063 26.252,160

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΩΝ 2021-2022 42.342,193€ 10.162,126 € 52.504,319€

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 342.19 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, μετά την 1/1/2021, και μέχρι 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως των υπό προμήθεια ποσοτήτων και / ή των διαθέσιμων πιστώσεων

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΥΣΙΜΑ 2021-2022 ΤΜΗΜΑ Γ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις υπηρεσίες (σχολεία) του Ν.Π.Δ.Δ. < Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης> του Δήμου Ερέτριας (Ερέτρια Ευβοίας ΤΚ:34008):

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2021-2022 για την ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ανά έτος ως οι κατωτέρω πίνακες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021 ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ €

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε λίτρα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 20.208,500 0,643 12.994,066 3.118,576 16.112,641

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2021 20.208,500 12.994,066 3.118,576 16.112,641

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ€

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε λίτρα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 20.208,500 0,643 12.994,066 3.118,576 16.112,641

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2022 20.208,500 12.994,066 3.118,576 16.112,641

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΩΝ 2021-2022 25.988,131€ 6.237,151€ 32.225,282€

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 988.13 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, μετά την 1/1/2021, και μέχρι 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως των υπό προμήθεια ποσοτήτων και / ή των διαθέσιμων πιστώσεων

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΥΣΙΜΑ 2021-2022 ΤΜΗΜΑ Δ Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ)

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Για το πετρέλαιο θέρμανσης στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. με δ.τ <ο Δαφνηφόρος Απόλλων> και για τα καύσιμα κίνησης λόγω έλλειψης δεξαμενών στο πρατήριο του αναδόχου ή σε συνεργαζόμενο πρατήριο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2021-2022 για το Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ) ανά έτος ως οι κατωτέρω πίνακες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΚΑΥΣΙΜΑ 2021 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» ΠΟΣΑ ΣΕ €

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε λίτρα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €

1 Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων 09132100-4 1.240,000 1,149 1.424,760 341,942 1.766,702

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 1.935,000 0,926 1.791,810 430,034 2.221,844

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 6.000,000 0,643 3.858,000 925,920 4.783,920

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2021 9.175,000 7.074,570 1.697,897 8.772,467

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» ΠΟΣΑ ΣΕ €

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε λίτρα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €

1 Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων 09132100-4 1.240,000 1,149 1.424,760 341,942 1.766,702

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 1.935,000 0,926 1.791,810 430,034 2.221,844

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 6.000,000 0,643 3.858,000 925,920 4.783,920

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2021 9.175,000 7.074,570 1.697,897 8.772,467

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΩΝ 2021-2022 14.149,140€ 3.395,794€ 17.544,934€

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 149.14 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, μετά την 1/1/2021, και μέχρι 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως των υπό προμήθεια ποσοτήτων και / ή των διαθέσιμων πιστώσεων

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2021-2022 ΤΜΗΜΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
09211100 Έλαια κινητήρων
09211600 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων
09211650 Υγρά φρένων
24951000 Γράσα και λιπαντικά
24957000 Χημικά πρόσθετα
24961000 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στους χώρους του Δήμου, καθ’ υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2021-2022 για το Δήμο Ερέτριας ανά έτος ως οι κατωτέρω πίνακες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Β ΤΜΗΜΑ Α ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΚΩΔΙΚΟΣ CPV-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε LT- ΕΝΔ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ-ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ-ΦΠΑ 24 % -ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €

1 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20w/50 09211 100-2 282,000 4,700 1.325,400 318,096 1.643,496

2 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 09211 100-2 372,000 5,600 2.083,200 499,968 2.583,168

3 Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μίξης) 09211 000-1 60,000 5,800 348,000 83,520 431,520

4 Λιπαντικά συστημάτων μετάδοσης κίνησης, SAE 30 09211 000-1 40,000 4,120 164,800 39,552 204,352

5 Βαλβολίνη 80w90 09211 000-1 15,000 4,900 73,500 17,640 91,140

6 Λιπαντικό Υραυλικών συστημάτων ISO 68 09211600-7 260,000 4,800 1.248,000 299,520 1.547,520

7 Υδραυλικό λιπαντικό ATF 09211600-7 100,000 5,850 585,000 140,400 725,400

8 υγρά φρένων 09211650-2 80,000 3,500 280,000 67,200 347,200

9 AD-BLUE βελτιωτικό πετρελαίου για τη μείωση της εκπομπής καυσαερίων που φέρουν πετρελαιοκινητήρες 24957000-7 90,000 1,800 162,000 38,880 200,880

10 Γράσο γενικής χρήσης 24951000-5 90,000 4,000 360,000 86,400 446,400

11 Αντιψυκτικό -αντιθερμικό διάλυμα με οργανικά πρόσθετα έτοιμο για χρήση 24961000-8 90,000 3,000 270,000 64,800 334,800

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2021 6.899,90€ 1.655,976€ 8.555,876€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Β ΤΜΗΜΑ Α ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΚΩΔΙΚΟΣ CPV-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε LT- ΕΝΔ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ-ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ-ΦΠΑ 24 % -ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €

1 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20w/50 09211 100-2 544,000 4,700 2.556,800 613,632 3.170,432

2 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 09211 100-2 734,000 5,600 4.110,400 986,496 5.096,896

3 Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μίξης) 09211 000-1 100,000 5,800 580,000 139,200 719,200

4 Λιπαντικά συστημάτων μετάδοσης κίνησης, SAE 30 09211 000-1 70,000 4,120 288,400 69,216 357,616

5 Βαλβολίνη 80w90 09211 000-1 21,000 4,900 102,900 24,696 127,596

6 Λιπαντικό Υραυλικών συστημάτων ISO 68 09211600-7 520,000 4,800 2.496,000 599,040 3.095,040

7 Υδραυλικό λιπαντικό ATF 09211600-7 200,000 5,850 1.170,000 280,800 1.450,800

8 υγρά φρένων 09211650-2 145,000 3,500 507,500 121,800 629,300

9 AD-BLUE βελτιωτικό πετρελαίου για τη μείωση της εκπομπής καυσαερίων που φέρουν πετρελαιοκινητήρες 24957000-7 155,000 1,800 279,000 66,960 345,960

10 Γράσο γενικής χρήσης 24951000-5 152,000 4,000 608,000 145,920 753,920

11 Αντιψυκτικό -αντιθερμικό διάλυμα με οργανικά πρόσθετα έτοιμο για χρήση 24961000-8 165,000 3,000 495,000 118,800 613,800

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2022: 13.194,00€ 3.166,56€ 16.360,56€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2021-2022: 20.093,90€ 4.822,536€ 24.916,436€

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 093.90 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, μετά την 1/1/2021, και μέχρι 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως των υπό προμήθεια ποσοτήτων και / ή των διαθέσιμων πιστώσεων

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

Στοιχεία τεχνικής προσφοράς:

1. Για τα προσφερόμενα είδη για την ΟΜΑΔΑ Α (καύσιμα) θα πρέπει να διαθέτουν:

• Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντος κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002 ή

• Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σύμφωνα με την περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του άρθρου 7 του Ν. 3054/2002 (για τις ομάδες των καυσίμων)

2. Για προσφερόμενα είδη για την ΟΜΑΔΑ Β (λιπαντικά) θα πρέπει να διαθέτουν:

• Tις κατάλληλες άδειες από το Γενικό Χημείο του κράτους καθώς και

• Τα τεχνικά φυλλάδια τους να περιγράφουν τα τυπικά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την συμμόρφωση των προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Και για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ απαιτείται Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης στο οποίο

Να πιστοποιείται η εγγραφή τους στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού για το

Τρέχον έτος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αυτή.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/02/2021
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/02/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση ανά ομάδα θα διενεργηθεί:

Για την ομάδα Α «Καύσιμα»: 12.2.2021 και ώρα 11:00

Για την ομάδα Β «Ελαιολιπαντικά»: 12.2.2021 και ώρα 11:30.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίριο «Κεράνης»)
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει, παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίριο «Κεράνης»)
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020