Dostawy - 639969-2020

Submission deadline has been amended by:  79665-2021
31/12/2020    S255

Polska-Warszawa: Toner do drukarek laserowych/faksów

2020/S 255-639969

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Janowska
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa tuszy i tonerów

Numer referencyjny: 2613.18.2020.AJ
II.1.2)Główny kod CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tuszów, tonerów i taśm do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124300 Bębny do maszyn biurowych
30192113 Wkłady drukujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa będzie realizowana do punktów odbiorów zlokalizowanych w:

— Warszawie,

— Olsztynie,

— Bydgoszczy,

— Krakowie,

— Wrocławiu,

— Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tuszów, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych. Towar musi być fabrycznie nowy i nieużywany, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie podlegający wcześniej procesowi regeneracji, musi posiadać w miejscu widocznym logo i nazwę producenta, naniesioną nazwę (typ, symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości oraz wskazanie typów/modeli urządzeń, do których jest przeznaczony.

Z uwagi na fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracujące ze sprzętem wysokiej klasy, zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. Z tego względu Zamawiający oczekuje, aby dostarczone materiały były oryginalne. Pod pojęciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych rozumie się materiały wyprodukowane lub zalecane do stosowania przez producenta urządzenia. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia.

Zamawiający dopuszcza materiały równoważne. Pod pojęciem równoważnych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający rozumie materiały fabrycznie nowe, kompatybilne z urządzeniem do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego lub zalecanego do stosowania przez producenta urządzenia. Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się produktów długotrwale magazynowanych, typu „refurbished” (odnowiony), „recertified” (poddany ponownej certyfikacji), „remanufactured” (fabrycznie regenerowany), repaired (po naprawie, renowacji)” oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124300 Bębny do maszyn biurowych
30192113 Wkłady drukujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa będzie realizowana do punktów odbiorów zlokalizowanych w:

— Warszawie,

— Olsztynie,

— Bydgoszczy,

— Krakowie,

— Wrocławiu,

— Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tuszów, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych. Towar musi być fabrycznie nowy i nieużywany, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie podlegający wcześniej procesowi regeneracji, musi posiadać w miejscu widocznym logo i nazwę producenta, naniesioną nazwę (typ, symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości oraz wskazanie typów/modeli urządzeń, do których jest przeznaczony.

Z uwagi na fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracujące ze sprzętem wysokiej klasy, Zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. Z tego względu Zamawiający oczekuje, aby dostarczone materiały były oryginalne. Pod pojęciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych rozumie się materiały wyprodukowane lub zalecane do stosowania przez producenta urządzenia. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia.

Zamawiający dopuszcza materiały równoważne. Pod pojęciem równoważnych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający rozumie materiały fabrycznie nowe, kompatybilne z urządzeniem do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego lub zalecanego do stosowania przez producenta urządzenia. Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się produktów długotrwale magazynowanych, typu „refurbished” (odnowiony), „recertified” (poddany ponownej certyfikacji), „remanufactured” (fabrycznie regenerowany), repaired (po naprawie, renowacji)” oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do faksów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124300 Bębny do maszyn biurowych
30192113 Wkłady drukujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa będzie realizowana do punktów odbiorów zlokalizowanych w:

— Warszawie,

— Olsztynie,

— Bydgoszczy,

— Krakowie,

— Wrocławiu,

— Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tuszów, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych. Towar musi być fabrycznie nowy i nieużywany, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie podlegający wcześniej procesowi regeneracji, musi posiadać w miejscu widocznym logo i nazwę producenta, naniesioną nazwę (typ, symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości oraz wskazanie typów/modeli urządzeń, do których jest przeznaczony.

Z uwagi na fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracujące ze sprzętem wysokiej klasy, Zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. Z tego względu Zamawiający oczekuje, aby dostarczone materiały były oryginalne. Pod pojęciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych rozumie się materiały wyprodukowane lub zalecane do stosowania przez producenta urządzenia. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia.

Zamawiający dopuszcza materiały równoważne. Pod pojęciem równoważnych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający rozumie materiały fabrycznie nowe, kompatybilne z urządzeniem do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego lub zalecanego do stosowania przez producenta urządzenia. Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się produktów długotrwale magazynowanych, typu „refurbished” (odnowiony), „recertified” (poddany ponownej certyfikacji), „remanufactured” (fabrycznie regenerowany), repaired (po naprawie, renowacji)” oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ploterów

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124300 Bębny do maszyn biurowych
30192113 Wkłady drukujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa będzie realizowana do punktów odbiorów zlokalizowanych w:

— Warszawie,

— Olsztynie,

— Bydgoszczy,

— Krakowie,

— Wrocławiu,

— Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tuszów, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych. Towar musi być fabrycznie nowy i nieużywany, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie podlegający wcześniej procesowi regeneracji, musi posiadać w miejscu widocznym logo i nazwę producenta, naniesioną nazwę (typ, symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości oraz wskazanie typów/modeli urządzeń, do których jest przeznaczony.

Z uwagi na fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracujące ze sprzętem wysokiej klasy, Zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. Z tego względu Zamawiający oczekuje, aby dostarczone materiały były oryginalne. Pod pojęciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych rozumie się materiały wyprodukowane lub zalecane do stosowania przez producenta urządzenia. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia.

Zamawiający dopuszcza materiały równoważne. Pod pojęciem równoważnych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający rozumie materiały fabrycznie nowe, kompatybilne z urządzeniem do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego lub zalecanego do stosowania przez producenta urządzenia. Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się produktów długotrwale magazynowanych, typu „refurbished” (odnowiony), „recertified” (poddany ponownej certyfikacji), „remanufactured” (fabrycznie regenerowany), repaired (po naprawie, renowacji)” oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Określenie przedmiotu zamówienia na dostawę taśm do drukarek

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30192113 Wkłady drukujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa będzie realizowana do punktów odbiorów zlokalizowanych w:

— Warszawie,

— Olsztynie,

— Bydgoszczy,

— Krakowie,

— Wrocławiu,

— Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tuszów, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych. Towar musi być fabrycznie nowy i nieużywany, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie podlegający wcześniej procesowi regeneracji, musi posiadać w miejscu widocznym logo i nazwę producenta, naniesioną nazwę (typ, symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości oraz wskazanie typów/modeli urządzeń, do których jest przeznaczony.

Z uwagi na fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracujące ze sprzętem wysokiej klasy, zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. Z tego względu Zamawiający oczekuje, aby dostarczone materiały były oryginalne. Pod pojęciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych rozumie się materiały wyprodukowane lub zalecane do stosowania przez producenta urządzenia. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia.

Zamawiający dopuszcza materiały równoważne. Pod pojęciem równoważnych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający rozumie materiały fabrycznie nowe, kompatybilne z urządzeniem do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego lub zalecanego do stosowania przez producenta urządzenia. Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się produktów długotrwale magazynowanych, typu „refurbished” (odnowiony), „recertified” (poddany ponownej certyfikacji), „remanufactured” (fabrycznie regenerowany), repaired (po naprawie, renowacji)” oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Ofertę należy złożyć poprzez ePuap. Celem złożenia oferty wykonawca musi posiadać konto w systemie ePuap.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz.1843). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/12/2020