Dostawy - 639973-2020

Submission deadline has been amended by:  86067-2021
31/12/2020    S255

Polska-Fabianki: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 255-639973

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Fabianki
Adres pocztowy: Fabianki 4
Miejscowość: Fabianki
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-811
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Wielgopolan
E-mail: zp@fabianki.pl
Tel.: +48 54-251-72-28
Faks: +48 54-251-72-29
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.fabianki.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.fabianki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Fabianki”

Numer referencyjny: RI.271.1.24.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym:

— dostawa i montaż 59 kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki o mocy jednostkowej do 10kW oraz jednej instalacji na gruncie, która będzie służyła oczyszczalni ścieków w Fabiankach.

Kody CPV

09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

453100.00-3 – Roboty instalacji elektrycznych

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a - w przypadku jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Instalacje fotowoltaiczne – pakiet I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Fabianki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym:

Dostawa i montaż 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki, oraz 1 kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,84 kWp, zlokalizowanej na gruncie na terenie oczyszczalni w Fabiankach

W tym:

1) dostawa i montaż falownika,

2)dostawa i montaż modułów PV (w tym zaplanowanie i uzgodnienie rozmieszczenia modułów PV z uczestnikami projektu),

3)instalacja prądu stałego DC

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) uzgodnienia PPOŻ – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10)podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) - na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu.

11)opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

12)wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w siwz i jej załącznikach (projekt, sst)

13)zaprogramowanie i uruchomienie instalacji wraz z dostarczeniem i uruchomieniem modułu komunikacyjnego umożliwiającego zdalny odczyt przez Internet danych o uzyskach energetycznych dla:

— każdego uczestnika programu,

— pracownika Gminy Fabianki

14) inne prace związane z procesem montażu/budowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej dla poszczególnych instalacji.

Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami

Wykonawca zobowiązany jest również do podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, oraz przygotowanie i wysłanie zgłoszenia, umożliwiającego założenie dwukierunkowego licznika prądu przez zobowiązanego operatora.

Klauzula społeczna:

— na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - nie dotyczy

— Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.03.01.00-04-0058/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFRR

II.2.14)Informacje dodatkowe

1, Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w siwz dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.fabianki.pl/

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Instalacje fotowoltaiczne – pakiet II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Fabianki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym:

Dostawa i montaż 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki

W tym:

1) dostawa i montaż falownika,

2)dostawa i montaż modułów PV (w tym zaplanowanie i uzgodnienie rozmieszczenia modułów PV z uczestnikami projektu),

3)instalacja prądu stałego DC

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) uzgodnienia PPOŻ – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10)podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) - na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu.

11)opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

12)wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w siwz i jej załącznikach (projekt, sst)

13)zaprogramowanie i uruchomienie instalacji wraz z dostarczeniem i uruchomieniem modułu komunikacyjnego umożliwiającego zdalny odczyt przez Internet danych o uzyskach energetycznych dla:

— każdego uczestnika programu,

— pracownika Gminy Fabianki

14) inne prace związane z procesem montażu/budowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej dla poszczególnych instalacji.

Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami

Wykonawca zobowiązany jest również do podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, oraz przygotowanie i wysłanie zgłoszenia, umożliwiającego założenie dwukierunkowego licznika prądu przez zobowiązanego operatora.

Klauzula społeczna:

— na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - nie dotyczy

— Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.03.01.00-04-0058/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFRR

II.2.14)Informacje dodatkowe

1, Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w siwz dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.fabianki.pl/

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Instalacje fotowoltaiczne – pakiet III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Fabianki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym:

Dostawa i montaż 19 kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki

W tym:

1) dostawa i montaż falownika,

2)dostawa i montaż modułów PV (w tym zaplanowanie i uzgodnienie rozmieszczenia modułów PV z uczestnikami projektu),

3)instalacja prądu stałego DC

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) uzgodnienia PPOŻ – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10)podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) - na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu.

11)opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

12)wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w siwz i jej załącznikach (projekt, sst)

13)zaprogramowanie i uruchomienie instalacji wraz z dostarczeniem i uruchomieniem modułu komunikacyjnego umożliwiającego zdalny odczyt przez Internet danych o uzyskach energetycznych dla:

— każdego uczestnika programu,

— pracownika Gminy Fabianki

14) inne prace związane z procesem montażu/budowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej dla poszczególnych instalacji.

Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami

Wykonawca zobowiązany jest również do podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, oraz przygotowanie i wysłanie zgłoszenia, umożliwiającego założenie dwukierunkowego licznika prądu przez zobowiązanego operatora.

Klauzula społeczna:

— na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - nie dotyczy

— Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.03.01.00-04-0058/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFRR

II.2.14)Informacje dodatkowe

1, Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w siwz dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.fabianki.pl/

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Instalacje fotowoltaiczne – pakiet IV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Fabianki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym:

Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,84 kWp, zlokalizowanej na gruncie na terenie oczyszczalni ścieków w Fabiankach

W tym:

1) dostawa i montaż falownika,

2)dostawa i montaż modułów PV (w tym zaplanowanie i uzgodnienie rozmieszczenia modułów PV z uczestnikami projektu),

3)instalacja prądu stałego DC

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) uzgodnienia PPOŻ – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10)podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) - na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu.

11)opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

12)wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w siwz i jej załącznikach (projekt, sst)

13)zaprogramowanie i uruchomienie instalacji wraz z dostarczeniem i uruchomieniem modułu komunikacyjnego umożliwiającego zdalny odczyt przez Internet danych o uzyskach energetycznych dla:

— każdego uczestnika programu,

— pracownika Gminy Fabianki

14) inne prace związane z procesem montażu/budowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej dla poszczególnych instalacji.

Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami

Wykonawca zobowiązany jest również do podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, oraz przygotowanie i wysłanie zgłoszenia, umożliwiającego założenie dwukierunkowego licznika prądu przez zobowiązanego operatora.

Klauzula społeczna:

— na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - nie dotyczy

— Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.03.01.00-04-0058/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFRR

II.2.14)Informacje dodatkowe

1, Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w siwz dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.fabianki.pl/

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają

Wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniają

Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Zamawiający

Przewiduję następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

— podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków

Udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

I. Składanych wraz z ofertą – formularzem ofertowym (wzór stanowi załącznik nr 2

Do niniejszej siwz)

1. Wykonawca do formularza ofertowego zobowiązany jest dołączyć również przy

Użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/w

Ps/portal aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym

Przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza

Określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na

Podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy

2014/25/UE.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami

Stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do

Wypełnienia w części IV:,,Kryteria kwalifikacji‘’ jedynie do punktu:,,Ogólne

Oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji’’ i nie musi wypełniać

Sekcji A, B, C, D.

2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania

Braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w

Jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także

Oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,

Oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału

W postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

Podstaw wykluczenia.

4. Ponadto Wykonawca złoży:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu

Lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).

Pełnomocnictwo musi być w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

Podpisem elektronicznym,

2)dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach

Należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

Podpisem elektronicznym),

Uwaga:

Przywołane w projektach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3) w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji

Innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,

Będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

Przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

Niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór stanowi załącznik

Nr 4 do niniejszej siwz.

Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał

Następujące informacje:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

— sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy

Wykonaniu zamówienia

— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia,

— czy podmiot, na zdolności którego wykonawca polega w odniesieniu do

Warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

Zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje części zamówienia, których wskazane

Zdolności dotyczą (podwykonawstwo)

II. Oświadczenie składane bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia

Zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5

Ustawy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

Kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

Konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) z innymi

Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu – wykonawca składa, bez

Wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na

Stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo

Zamówień publicznych – wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej siwz

W postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Przy użyciu poczty elektronicznej lub miniportalu.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie

Oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków

Udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia i innych dokumentów

Wymaganych w postępowaniu – do złożenia których zamawiający wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym

Przez zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni) w postaci elektronicznej

Opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu poczty

Elektronicznej lub miniportalu.

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

Terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

Postępowaniu;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3

Miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument

Potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

Podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

Grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

Lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

Decyzji właściwego organu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca złoży również:

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

Inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

Przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

Należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

Uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

Zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

Organu;

5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

Lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i

Opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

Zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem

Podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w

Przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających

Dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

Grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty składa każdy

Wykonawca

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

Miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

Dokumentów, o których mowa wyżej i niżej, zastępuje się je dokumentem

Zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

Osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

Dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

Sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

Odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. III.2, składa

Dokument, o którym mowa w ust. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

Pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,

Której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się

Go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed

Notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce

Zamieszkania tej osoby.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

Język polski.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

Prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał (a w przypadku

Świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje):

— co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem

Zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych obejmujące min. 5 zestawów instalacji

W ramach jednego kontraktu.

Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca przedstawi:

Wykaz dostaw sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej

Siwz i oraz załączy dowody opisane w § 6. siwz

Zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. (w przypadku składania oferty przez

Podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie)

Uwaga!

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali

Wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z

Montażem. Wykonawca złozy:8. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń

Okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed

Upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

Krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

Wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonywane, oraz

Załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są

Wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

Inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były

Wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

Stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy: w przypadku

Świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

Dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie

Wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert – według wzoru,

Stanowiącego załącznik do siwz. 9.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega

Na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.

22a Pzp, złożenia na wezwanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów

Dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 Rozporządzenia w sprawie rodzajów

Dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

Udzielenie zamówienia, tj.”1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

Ustawy;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

Terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

Postępowaniu;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3

Miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument

Potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

Grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

Lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

Decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

Inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

Przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

Należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

Uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

Wykonania decyzji właściwego organu;

5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

Lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i

Opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

Zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem

Podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w

Przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających

Dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

Grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Uwaga: prosimy o ułożenie dokumentów w ofercie wg powyżej wymienionej

Kolejności Ofertę i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający

Od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z

2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), dotyczące wykonawcy, innych podmiotów na

Których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega za zasadach określonych w

Ustawie Pzp oraz dotyczące podwykonawców należy złożyć w oryginale. Inne

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu należy przedłożyć w oryginale lub

Kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (za zgodność z oryginałem musi

Być podpisana każda zapisana strona kopii).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1)pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku

Takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

Sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

Zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

Dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2)pkt 1,3,4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

Że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

Lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat

Tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub w szczególności uzyskał

Przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

Płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa

W pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

Upływem tego terminu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w par. 35 siwz.

3. Zamawiający bedzie żądał wadium:

— cz. I - 5000 PLN

— cz. II- 5000 PLN

— cz. III - 5000 PLN

— cz. IV - 3000 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej

Na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za Pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Zamawiający nie przewiduje

Rozliczania w walutach obcych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za

Najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego

Wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty. Zamawiający nie

Przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji

Elektronicznej.

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w

Przypadku nie przyznania środków,które miały być przeznaczone na

Sfinansowanie

Całości lub części zamówienia. siwz będzie zamieszczana na stronie

Zamawiającego w BIP.

Przewiduje się możliwość zmiany umowy, w następujących okolicznościach:

— nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana

Obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana

Stawki VAT),

— w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT

Naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym

Prawem w dniu wystawienia faktury,

— wystąpienia okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia

Umownego w przypadku zmiany: 1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2. zasad podlegania

Ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

Stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą

Miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

— wystąpi konieczność wprowadzenia dostaw/usług/robót zamiennych.

Wynikających np. ze zmian projektowych instalacji, zmian lokalizacji itp. W tym

Wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do

Umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie.

Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w ofercie

Pierwotnej (nie dotyczy to cen wcześniej nie uwzględnionych w ofercie pierwotnej

— ceny te będą podlegały negocjacjom),

— wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w

Wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w

Przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie,

Przekształcenie spółek)

— wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy,

— wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje

Techniczne w budownictwie

— zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego — wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia lub zakończenia

Dostaw/usług, z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność

Usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej (w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od

Dnia, w którym stwierdzono taką konieczność, w przypadku gdy kolidowałoby to z

Prowadzeniem dalszych robót), wprowadzenie dostaw/usług zamiennych,

Dodatkowych, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót

Podstawowych, wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich

Zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, innych wykonawców

Itp., które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi

Odpowiedzialność, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń,

Uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy

Przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach

Prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem

Okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, Ze względu na

Ograniczone możliwości pozostałe informacje na temat możliwości zmian umowy

Zamieszczone zostały w paragrafie 35 siwz.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15dni –jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej –jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:

— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8–w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania ocenę –ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

— opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

Pozostałe dane dotyczące składania odwołań zawarte są w paragrafie 17 siwz oraz rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020