Доставки - 639993-2020

31/12/2020    S255

България-гр. София: Непромокаеми дрехи

2020/S 255-639993

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Дондуков“ № 52
Град: гр. София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Е. Алексиева
Електронна поща: e.aleksieva@nra.bg
Телефон: +359 298593059
Факс: +359 298593099
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2421
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/99582
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/99582
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изработка и доставка на униформено облекло за служители от главна дирекция „Фискален контрол“

II.1.2)Основен CPV код
18221000 Непромокаеми дрехи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е „Изработка и доставка на униформено облекло за служители от главна дирекция „Фискален контрол“, разделена в 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на лятно униформено облекло за служители от главна дирекция „Фискален контрол“;

Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на зимно униформено облекло за служители от главна дирекция „Фискален контрол“.

Униформеното облекло включва следните артикули по обособени позиции:

Обособена позиция №1:

— 1 000 броя лятно яке;

— 2 000 броя мъжки летен панталон;

— 4 000 броя тениски тип „Лакоста“;

— 1000 броя лятна шапка.

Обособена позиция № 2:

— 1 000 броя зимно яке;

— 2 000 броя суитчър с бродерия;

— 2 000 броя зимен панталон;

— 1 000 броя риза с дълъг ръкав;

— 1 000 зимна шапка;

— 1 000 зимна блуза.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 386 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработка и доставка на лятно униформено облекло за служители от главна дирекция „Фискален контрол“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18221000 Непромокаеми дрехи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Размерите на облеклото се взeмат на място за всеки от служителите по тер. структура на НАП. Изработеното облекло се доставя франко склада на възложителя: гр. София 1000, бул.„Княз Ал. Дондуков“ № 52.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 1 включва изработка и доставка на следните артикули:

— 1 000 броя лятно яке;

— 2 000 броя мъжки летен панталон;

— 4 000 броя тениски тип „Лакоста“;

— 1 000 броя лятна шапка.

Изпълнителят извършва доставки на артикулите от униформеното облекло по предварителна заявка, направена от възложителя, с уточнени видове и количества, които се заплащат по единични цени, съгласно ценовата оферта на определения за изпълнител по съответната позиция, за срок от 24 месеца или до изчерпване на максимално допустимата стойност на договора по съответната обособена позиция в рамките на този срок.

Предлаганите от участник единични цени за всеки артикул следва да бъдат съобразени с посочените максимално допустими единични стойности. В случай на надвишаване на някоя от посочените стойности, участникът ще бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 478 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изработка и доставка на артикулите е до 45 (четиридесет и пет) работни дни, считано от датата на получаване на заявка от изпълнителя чрез координатора по договора за възложителя. Поръчката се възлага при условията на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработка и доставка на зимно униформено облекло за служители от главна дирекция „Фискален контрол“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18221000 Непромокаеми дрехи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Размерите на облеклото се взeмат на място за всеки от служителите по тер. структура на НАП. Изработеното облекло се доставя франко склада на възложителя: гр. София 1000, бул.„Княз Ал. Дондуков“ № 52.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 2 включва изработка и доставка на следните артикули:

— 1 000 броя зимно яке;

— 2 000 броя суитчър с бродерия;

— 2 000 броя зимен панталон;

— 1 000 броя риза с дълъг ръкав;

— 1 000 зимна шапка;

— 1 000 зимна блуза.

Изпълнителят извършва доставки на артикулите от униформеното облекло по предварителна заявка, направена от възложителя, с уточнени видове и количества, които се заплащат по единични цени, съгласно ценовата оферта на определения за изпълнител по съответната позиция, за срок от 24 месеца или до изчерпване на максимално допустимата стойност на договора по съответната обособена позиция в рамките на този срок.

Предлаганите от участник единични цени за всеки артикул следва да бъдат съобразени с посочените максимално допустими единични стойности. В случай на надвишаване на някоя от посочените стойности, участникът ще бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 907 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изработка и доставка на артикулите е до 45 (четиридесет и пет) работни дни, считано от датата на получаване на заявка от изпълнителя чрез координатора по договора за възложителя. Поръчката се възлага при условията на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По двете обособени позиции:

Деклариране на наличието на изискуемия от възложителя опит за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции се извършва, като се попълни информация в следния раздел на ЕЕДОП: част ІV, раздел „В“, т. „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ на ЕЕДОП.

Деклариране на съответствието с поставеното изискване за опит за изпълнение на поръчката се извършва чрез представяне на списък на доставките, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата, с предмет, идентичен или сходен на предмета на настоящата обществена поръчка. Списъкът следва да включва само доставки, които са изпълнени в заложения период, описание на извършената доставка и нейния обем (вид и брой на доставяните стоки), стойностите без ДДС, начална и крайна дата на изпълнението, получателите (възложителите на доставките, независимо дали са публични или частни субекти).

Деклариране на наличието на изискуемия от възложителя стандарт за качество EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент в посочената област по всяка от обособените позиции се извършва като се попълни информация в следния раздел на ЕЕДОП: част ІV, раздел „Г“, т. „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ на ЕЕДОП.

Деклариране на съответствието с посоченото изискване за прилагани на стандарт за качество се извършва чрез представяне на информация за притежаването на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от независимо лице, акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или информация за еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, или ако прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството — информация за доказателствата за тези мерки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По двете обособени позиции:

1. Опит за изпълнение на поръчката: участниците следва да са изпълнили доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Минимално изискване по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2:

Като сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка за обособени позиции № 1 и № 2, възложителят приема изпълнението на дейности по изработка и доставка на минимум 1 000 броя артикули от униформено облекло.

Забележка: „изпълнена“ е тази дейност, която е извършена в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

2. Наличие на сертификати, удостоверяващи съответствието на участника със стандарти за управление на качеството, както следва:

Минимално изискване: участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 (2015) или да прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, сходен с предмета на настоящата обществената поръчка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Наст. поръчка представл. „запазена обществена поръчка“ съгл.чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чиито предмет е вкл. в списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, утвърден с РМС № 591 от 18.07.2016 г. ОП е предназн. за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на § 2, т. 62 от ДР на ЗОП. Уч-к, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в ЕЕДОП, номера под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или инф. отн. регистрация в еквив. регистър на държава-членка на ЕС. Опр. за изп-л уч-к представя гаранция за изп. в р-р, съгл. чл. 111, ал. 2 от ЗОП, на 3 % или 2 % — за сп. предпр. от макс. доп.ст-ст на дог-ра без ДДС и съгл. чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/01/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/02/2021
Местно време: 15:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икон. и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на § 2 от ЗМИП, на основанията по чл. 107 от ЗОП и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Предлаганите от участник единични цени за всеки артикул и по двете обособени позиции, следва да бъдат съобразени с посочените в техническите спецификации на поръчката, максимално допустими единични стойности. В случай на надвишаване на някоя от посочените стойности, участникът ще бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/12/2020