Bunuri - 640009-2020

31/12/2020    S255

România-Cluj-Napoca: Reactivi şi produse de contrast

2020/S 255-640009

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4617719
Adresă: Str. Moţilor nr. 19-21
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: Lucreția Lobodă
E-mail: achizitii@institutulinimii.ro
Telefon: +40 264599577
Fax: +40 264599503
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.institutulinimii.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110370
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Substanță de contrast pentru examinări IRM cardiac

Număr de referinţă: 17463
II.1.2)Cod CPV principal
33696000 Reactivi şi produse de contrast
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare substanță de contrast pentru examinări IRM conform specificatiilor din caietul de sarcini. Solicitarile de clarificari de pot depune cu 15 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu maximum 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul-limita pentru pregatirea documentatiei. În cazul derulării unei proceduri de achiziție publică centralizată la nivelul Ministerului Sănătății pentru aceste produse, prezenta procedură de atribuire va fi reziliată de drept, începând cu data intrării în vigoare a acordurilor-cadru încheiate de Ministerul Sănătății, cu operatorii economici declarați câștigători.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 844 646.40 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Substanță de contrast pentru examinări IRM cardiac, substanță activă – Gadobutrol 30 ml

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696000 Reactivi şi produse de contrast
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. Motilor nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Substanță de contrast pentru examinări IRM cardiac, substanță activă – Gadobutrol 30 ml (soluție injectabilă 1,0 mmol/ml, 1 milimol Gabobutrol conține 157,25 miligrame Gadolinium) conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 336 246.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Substanță de contrast pentru examinări IRM cardiac, substanță activă – Gadobutrol 15 ml

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696000 Reactivi şi produse de contrast
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. Motilor nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Substanță de contrast pentru examinări IRM cardiac, substanță activă - Gadobutrol 15 ml (soluție injectabilă 1,0 mmol/ml, 1 milimol Gadobutrol conține 157,25 miligrame Gadolinium) conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 331 171.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Substanță de contrast pentru alte tipuri de investigatii IRM cardiac, substanță activă – acid gadoteric 20 ml

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696000 Reactivi şi produse de contrast
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. Motilor nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Substanță de contrast pentru alte tipuri de investigatii IRM cardiac, substanță activă – acid gadoteric 20ml – substanță de contrast pentru alte tipuri de investigatii IRM (cerebral, abdominal, coloana vertebrala etc., substanță activă – soluție injectabilă 0,5 mmol/ml) conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 177 228.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanți nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților străini, documentele echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertanții clasați pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării intermediare.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanți nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: operatorul economic (lider, asociat, tert susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzatoare în DUAE. Documentul justificativ, respectiv Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 se depune de către toți participanții la procedura (operator economic care depune ofertă în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț susținător) odată cu DUAE până la data-limită a depunerii ofertelor și raportată la termenul-limită pentru primirea ofertelor din anunțul de participare. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager – jr. Crișan Florin;

— director financiar-contabil – ec. Luca Isabela;

— șef Birou aprovizionare – ec. Pentek Mariana;

— Compartiment achiziții publice – ec. Lucretia Loboda;

— Compartiment achiziții publice – ec. Roșu Romina;

— consilier juridic – jr. Dan Ioana;

— farmacist sef – farm. Ioana Bran;

— sef laborator radiologie – dr. Eugen Bursasiu.

Declarația aferentă cerinței prev. la art. 60/Legea 98/2016 va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Persoane juridice/fizice romane: certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta în original sau copie conform cu originalul. Persoanele juridice/fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat primele 10 locuri la finalizarea evaluării intermediare.

Toate documentele vor fi în limba română. Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Documentele justificative, care probează cerința, urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritații contractante, doar de către ofertantul clasat pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării intermediare.

Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății privind activitatea de comercializare și distribuție pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/2006, art. 926, republicată și actualizată valabilă la momentul prezentării – modalitatea de îndeplinire – se va completa DUAE.

Modalitatea de îndeplinire – se va completa DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasati pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării intermediare.

Proporția de subcontractare – operatorul economic va prezenta DUAE în vederea demonstrării îndeplinirii cerinţei, urmând ca documentul justificativ să fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative: declaraţie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are intenţia să le subcontracteze.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 10
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in noul SEAP (SICAP) la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate in noul SEAP (SICAP). Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP doua sau mai multe oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va transmite prin SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, iar in cazul in care si dupa prima reofertare nu se departajeaza operatorii economici procedura se va anula.

Solicitarile de clarificari de pot depune cu 15 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu maximum 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul-limita pentru pregatirea documentatiei.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020