Supplies - 640033-2021

15/12/2021    S243

Czechia-Krnov: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 243-640033

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
National registration number: 00844641
Postal address: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem
Town: Krnov
NUTS code: CZ08 Moravskoslezsko
Postal code: 79401
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Pavel Pěnkava
E-mail: penkava@fmp-advokati.cz
Telephone: +420 596706210
Internet address(es):
Main address: https://www.szzkrnov.cz
Address of the buyer profile: https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://msk.ezak.cz/vz00005300
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Zdravotnické zařízení
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Přístroje 2021 - VZ č. 3 - ČÁST 8: Sterilizátor s kontejnery

II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

4 soubory Sterilizátor s kontejnery

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 275 280.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Přístroje 2021 - VZ č. 3 - ČÁST 8: Sterilizátor s kontejnery

Lot No: část 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ08 Moravskoslezsko
Main site or place of performance:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

II.2.4)Description of the procurement:

4 soubory Sterilizátor s kontejnery

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 275 280.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 odst. zákona. Způsob prokázání dle § 77 odst. 1 zákona Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce s připojením jeho překladu Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. V případě států, kde neexistuje obdobná obchodnímu rejstříku v České republice, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a existuje podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, podepisující jeho jménem nabídku a související dokumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své složky v České republice, doloží také výpis z českého obchodního rejstříku vztahující se k této organizační složce. Způsob 77 odst. 2 písm. a) zákona Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - výpis z živnostenského rejstříku obsahující živnostenská oprávnění udělená pro předmět podnikání pokrývající veškeré činnosti odpovídající předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 8. ZD, tedy konkrétně dodávky sterilizátoru s kontejnery. Podává-li nabídku zahraniční osoba organizační složky v České republice, doloží zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, jak je uvedeno v tomto odstavci, nemusí doklady zde požadované předkládat. Splnění profesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona pak dodavatel prokazuje prohlášením o splnění kvalifikačního předpokladu.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/01/2022
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/01/2022
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 60455
Country: Czechia
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 od-stavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 60455
Country: Czechia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2021