Bauleistung - 64015-2019

11/02/2019    S29    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Călărași: Straßenbauarbeiten

2019/S 029-064015

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Consiliul Județean Călărași
Romania
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
Călărași
910019
Rumänien
Kontaktstelle(n): Gabriel Dima
Telefon: +40 242311301
E-Mail: cjcalarasi@calarasi.ro
Fax: +40 242315083
NUTS-Code: RO312

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.calarasi.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare și reabilitare DJ211D tronson DN21 (Ștefan Vodă) – Libertatea – DN 3B (Dichiseni)”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4294030/2018/6
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare și Reabilitare DJ211D tronson DN21 (Stefan Vodă) – Libertatea – DN 3B (Dichiseni)”.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 25.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in termen de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 31 335 702.20 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO312
Hauptort der Ausführung:

Jud. Calarasi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare și reabilitare DJ211D tronson DN21 (Stefan Vodă) – Libertatea – DN 3B (Dichiseni)”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Pentru oferta care prevede o durata de executie a lucrarii de maxim 36 de luni calendaristice se acorda 0 puncte; pentru oferta care prevede o durata de executie de m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Programul National de Dezvoltare Locala.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice straine: pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

In vederea completarii DUAE se va accesa link-ul: https://ec.europa.eu/tools/espd

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati in procedura din partea acestuia din urma sunt:

— Iliuta Vasile — presedinte,

— Georgescu Bogdan-George — administrator public,

— Barbu Valentin — vicepresedinte,

— Dinulescu Marian — vicepresedinte,

— Muresanu Paraschiva — director executiv Directia Economica,

— Geana Cosmin — director executiv Directia Tehnica,

— Grama Eduard — director executiv Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe,

— Pipos Maranda — director executiv Directia Juridica si Administratie Publica,

— Stefanica Elena – sef serviciu Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu atributii delegate de arhitect sef.

Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).

Modalitatea de indeplinire:

Formularul 1 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) – se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Informatii si formalităti necesare pentru evaluarea respectării cerintelor mentionate:

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Din documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcon [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ofertantii trebuie sa fi avut media cifrei de afaceri globale anuale in ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim: 60 000 000,00 RON. Pentru conversia RON/alta moneda, ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR corespunzator anilor pentru care face dovada îndeplinirii acestei cerinte de calificare, respectiv 2015, 2016, 2017. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda decât RON se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta situatii financiare sau extrase din situatiile financiare prin care face dovada îndeplinirii cerintei privind situatia economica si financiara. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte aceste documente, acesta va face dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta îl considera adecvat.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Experiența similară: se va prezenta lista principalelor lucrari similare în ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, dupa cum urmeaza: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare – constructii si/sau modernizari si/sau reabilitari de drumuri, în valoare cumulata de cel putin 31 000 000,00 RON, la nivelul a maxim 3 contracte.

Cerința 2: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic pentru executarea contractului. Ofertantii au obligatia de a prezenta o lista cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice la dispozitia operatorulu economic.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

— procesul-verbal de receptie finala/procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor/proces-verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere se va prezenta odata cu DUAE, documentele justificative vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Se vor prezenta formularele 4 si 5. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii susttnatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Odata cu depunerea DUAE se va depuse si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sust inatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului (Formular 2) Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori. Toti ofertantii vor prezenta, daca este cazul, angajament ferm al tertului/tertilor sustinator/sustinatori odata cu DUAE. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul/acordurile de subcontractare.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere

Termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016, asa cum au fost modificate prin OUG 107/2017.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns.

Operatorii economici vor transmite solicitarile si raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati in ceea ce priveste modul de accesare DUAE, se va utiliza urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Nota: ofertele financiare vor fi intocmite conform noilor prevederi legale – OUG nr. 79/2017.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii 101/2016.

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 (1) a) din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019