Dostawy - 640544-2020

31/12/2020    S255

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania informatycznego

2020/S 255-640544

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Przy Rondzie 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-547
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Nowe Ogrody 28/29
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Łodzi
Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 64
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Adres pocztowy: al. Józefa Piłsudskiego 28
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-001
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 163
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-165
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 4
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie wykonawcze na wybór pośrednika w pozyskaniu oprogramowania Microsoft na rzecz sądów powszechnych i Ministerstwa Sprawiedliwości

Numer referencyjny: WZP-421-46/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie wykonawcze prowadzone na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w celu zawarcia umów wykonawczych w ramach i na warunkach umowy ramowej nr WZP-43-2/2020 na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przedmiot dostawy postępowania wykonawczego obejmuje:

— subskrypcja AAA-04151 Office 365 EntE1 User,

— subskrypcja AAA-04073 Office 365 EntE3 User,

— subskrypcja AAA-28248 Office 365 E5 User,

— subskrypcja AAA-04077 M 365 Apps for Enterprise+ User.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 571 752.11 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie wykonawcze prowadzone na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w celu zawarcia umów wykonawczych w ramach i na warunkach umowy ramowej nr WZP-43-2/2020 na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przedmiot dostawy postępowania wykonawczego obejmuje:

— subskrypcja AAA-04151 Office 365 EntE1 User,

— subskrypcja AAA-04073 Office 365 EntE3 User,

— subskrypcja AAA-28248 Office 365 E5 User,

— subskrypcja AAA-04077 M 365 Apps for Enterprise+ User.

2. Lokalizacje dostaw – wykaz lokalizacji dostaw wraz z ilością poszczególnych rodzajów subskrypcji wskazany został w załączniku nr 3 do wniosku o zamówienie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu sekcja II.2.5 – Wykonawcy zobowiązani byli podać upust na dany produkt w stosunku do cen cennikowych producenta, wyrażony w procentach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 046-108457
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Postępowanie wykonawcze na wybór pośrednika w pozyskaniu oprogramowania Microsoft na rzecz sądów powszechnych i Ministerstwa Sprawiedliwości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SoftwareOne Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 142
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-061
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 321 950.71 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 571 752.11 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W uzupełnieniu informacji z sekcji I.1:

Zamawiający Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie przeprowadza postępowanie wykonawcze w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz:

1) Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;

2) Sądu Apelacyjnego w Łodzi;

3) Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie;

4) Sądu Apelacyjnego w Szczecinie;

5) Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;

6) Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Na podstawie stosownych porozumień w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wybór pośrednika w pozyskaniu oprogramowania Microsoft w postępowaniach wykonawczych do umowy ramowej nr WZP-43-2/2020 z 27.02.2020 na „Wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” zawartych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

2. Umowy zostały zawarte oddzielnie przez każdego Zamawiającego wskazanego w sekcji I.1.

3. W sekcji V.2.4: Całkowita końcowa wartość umowy/części: została wskazana łączna wartość zawartych umów wykonawczych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020