Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 640592-2022

18/11/2022    S223

België-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van databasesoftware

2022/S 223-640592

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Sport Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0248.142.826_16792
Postadres: Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Brecht De Vos
E-mail: Brecht.DeVos@sport.vlaanderen
Telefoon: +32 497340362
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sport.vlaanderen
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=464463
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=464463
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Sport+Vlaanderen-2022-KICS-9-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: sport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling en lancering van een online netwerkplatform met complementaire app voor de sportsector met focus op de ongebonden sporter, ondersteund door een offline marketing- en beleidsstrategie

Referentienummer: Sport Vlaanderen-2022-KICS-9-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212610 Diensten voor ontwikkeling van databasesoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het gaat hier om een technisch complexe opdracht aangezien het platform dat Sport Vlaanderen voor ogen heeft over heel wat functionaliteiten dient te beschikken, dient gekoppeld te kunnen worden met diverse software en databanken en moet communiceren met het Datawarehouse van Sport Vlaanderen. Tevens dient voldaan te worden aan heel wat juridisch complexe spelregels zoals bv. de regelgeving rond verwerking van persoonsgegevens. Tenslotte verwachten we van de opdrachtnemer ook een blijvend engagement na de opdracht inzake doorontwikkeling en exploitatie in eigen beheer zodat het platform mee kan evolueren met de noden van de sportsector en ook zelfbedruipend blijft. Sport Vlaanderen wenst hierover, binnen de juridische mogelijkheden van deze procedure, te kunnen onderhandelen om zodoende de beste oplossing te kiezen voor deze opdracht. Onderhandelingen met de markt zijn zodoende noodzakelijk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is een procedure in twee fasen:

De selectiefase (op basis van de selectieleidraad en de ingediende aanvragen tot deelneming):

Publicatie van de selectieleidraad

Indienen aanvraag tot deelneming (kandidatuur)

Beoordeling van de ingediende aanvragen tot deelneming

Desgevallend beslissing tot selectiebeperking (zie paragraaf 4.2)

De gunningsfase (op basis van het bestek en de ingediende offertes):

Geselecteerde kandidaten ontvangen het bestek van de opdracht en mogen een offerte indienen

Infomoment voor alle geselecteerde kandidaten samen, tijdstip nog te bepalen, met mogelijkheid om vooraf vragen in te sturen over het bestek

Onderhandelingsfase(s) op basis van de aangeboden offertes

Desgevallend, indienen van een definitieve offerte (BAFO of Best And Final Offer)

Vergelijking en beoordeling van de BAFO’s

Gemotiveerde gunningsbeslissing

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Gemakkelijkheidshalve kan gesteld worden dat de opdracht een projectfase van 4 jaar zal hebben: dat is 4 jaar voor de ontwikkeling van het platform (must have’s en nice to have’s) en een minimale beheersperiode na de “go live” waarin het platform minimaal beschikbaar gehouden wordt. Sport Vlaanderen is bereid hiervoor een vast investeringsbedrag te investeren. Na die minimale beheersperiode kan het platform “stand alone” verder groeien en gebruikers aantrekken.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/11/2022