Dostawy - 640733-2020

31/12/2020    S255

Polska-Szczecin: Liczniki wrzutowe

2020/S 255-640733

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 321139821
Adres pocztowy: Czesława 9
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-504
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Czerkawska-Biel
E-mail: aczerkawska@niol.szczecin.pl
Tel.: +48 914216323
Adresy internetowe:
Główny adres: www.niol.szczecin.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem (w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu) 340 sztuk urządzeń do pobierania opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania (parkomatów) w Szczecinie

Numer referencyjny: NiOL/ZP/15/12020
II.1.2)Główny kod CPV
38731000 Liczniki wrzutowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, na potrzeby strefy płatnego parkowania w Szczecinie, 340 parkomatów – w formie leasingu operacyjnego – wraz z systemem zarządzająco-monitorującym oraz systemem rozliczeniowym do kart płatniczych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 13 345 391.23 PLN / Najdroższa oferta: 17 526 270.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38731000 Liczniki wrzutowe
48151000 Komputerowy system sterujący
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
51214000 Usługi instalowania parkometrów
66114000 Usługi leasingu finansowego
48220000 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę – w formie leasingu – montaż i uruchomienie 340 szt. parkomatów, zapewniających możliwości wnoszenia:

a) opłat za parkowanie z wykorzystaniem bilonu, kart płatniczych oraz opcjonalnie Blik;

b) opłaty dodatkowej z wykorzystaniem kart płatniczych i opcjonalnie Blik;

2) dostawę:

a) 40 pojemników do kolekcji (odbioru) monet – w formie leasingu;

b) 200 żetonów testowych; użycie żetonu testowego skutkować ma wydrukiem biletu testowego z informacjami o stanie parkomatu;

c) 10 obudów parkomatów w kolorze RAL 5003 – w formie leasingu;

3) udostępnienie oprogramowania systemu zarządzająco-monitorującego oraz systemu rozliczeniowego;

4) dostawę (udzielenie) licencji na udostępnione oprogramowanie;

5) utrzymanie systemu zarządczo-monitorującego oraz systemu rozliczeniowego i utrzymanie serwerów do płatności kartami płatniczymi i opcjonalnie Blik;

6) zapewnienie dostępu do systemu zarządzająco-monitorującego wraz z jego utrzymaniem w pełnej sprawności i funkcjonalności;

7) udzielenie gwarancji przez okres 60 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru etapu I zamówienia bez zastrzeżeń – naprawę podzespołów w przypadku drobnych wandalizmów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Płatność Blik / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 198-479387
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Flowbird SAS
Krajowy numer identyfikacyjny: 444719272
Adres pocztowy: 100 avenue de Suffren
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR101 Paris
Kod pocztowy: 75015
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 345 391.23 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

INSTALACJA I URUCHOMIENIE PARKOMATÓW

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-626
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020