Services - 641063-2021

Submission deadline has been amended by:  38954-2022
15/12/2021    S243

Poland-Szczecin: Engineering design services

2021/S 243-641063

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Postal address: al. Bohaterów Warszawy 33
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 70-340
Country: Poland
Contact person: Iwona Gabska
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 914325320
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: www.gddkia.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gddkia.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi S6 – Zachodnia Obwodnica Szczecina” z podziałem na 2 części.

Reference number: O.Sz.D-3.2413.51.2021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ograniczona liczba znaków w pkt II.1.1) uniemożliwia podanie pełnej nazwy zamówienia w związku z powyższym nazwę zamówienia podane w pkt. II.1.4)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi S6 – Zachodnia Obwodnica Szczecina” z podziałem na 2 części:

Część 1:

Odcinek 1 - Kołbaskowo - Dołuje od km 1+900 do km 15+484,04 i odcinek 2 - Dołuje - Police od km 15+484,04 do km 27+400,00, węzeł "Będargowo”.

Część 2:

Odcinek 3 - Police – Goleniów od km 27+400,00 do km 50+810,20.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odcinek 1 - Kołbaskowo - Dołuje od km 1+900 do km 15+484,04 i odcinek 2 - Dołuje - Police od km 15+484,04 do km 27+400,00, węzeł “Będargowo”.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71351000 Geological, geophysical and other scientific prospecting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi S6 – Zachodnia Obwodnica Szczecina” z podziałem na 2 części:

Część 1: Odcinek 1 - Kołbaskowo - Dołuje od km 1+900 do km 15+484,04 i odcinek 2 - Dołuje - Police od km 15+484,04 do km 27+400,00, węzeł “Będargowo”.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie Projektu Budowlanego (z wyłączeniem PT) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- opracowanie wymaganych WWIORB,

- opracowanie materiałów do decyzji ZRID,

- opracowanie projektów podziału nieruchomości,

- opracowanie raportu do ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla węzła “Będargowo” i dla OUD “Kołbaskowo”,

- opracowanie materiałów do audytu BRD,

- opracowanie projektu organizacji ruchu,

- opracowanie opinii geotechnicznej,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ZZK,

- stabilizacja granic po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID,

- udzielanie odpowiedzi do przetargu na roboty,

. uzyskanie DŚU dla węzła “Będargowo” i dla OUD “Kołbaskowo”.

Zakres prac przewiduje zaprojektowanie obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, sieci infrastruktury związanej z funkcjonowaniem drogi, usunięcia kolizji z sieciami infrastruktury technicznej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie zespołu projektowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 31
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

- dla Części 1: 440 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta czterdzieści tysięcy 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odcinek 3 - Police – Goleniów od km 27+400,00 do km 50+810,20.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71351000 Geological, geophysical and other scientific prospecting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi S6 – Zachodnia Obwodnica Szczecina” z podziałem na 2 części: Część 2: Odcinek 3 - Police – Goleniów od km 27+400,00 do km 50+810,20.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie Projektu Budowlanego (z wyłączeniem PT) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla OUD “Police”,

- opracowanie wymaganych WWIORB,

- opracowanie materiałów do decyzji ZRID,

- opracowanie projektów podziału nieruchomości,

- opracowanie raportu do ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko,

- opracowanie materiałów do audytu BRD,

- opracowanie projektu organizacji ruchu,

- opracowanie opinii geotechnicznej,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ZZK,

- stabilizacja granic po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID,

- udzielanie odpowiedzi do przetargu na roboty,

- uzyskanie DŚU dla OUD “Police”,

- analiza oddziaływania tunelu na powierzchnię terenu, wykonać ekspertyzę mającą na celu ustalenie, czy budowa tunelu w jakikolwiek sposób ograniczy możliwość korzystania z nieruchomości – zgodnie z zapisami KOPI.

Zakres prac przewiduje zaprojektowanie obiektów drogowych, obiektów inżynierskich (w tym dwunawowego tunelu drogowego wraz z kompleksowym wyposażeniem), sieci infrastruktury związanej z funkcjonowaniem drogi, usunięcia kolizji z sieciami infrastruktury technicznej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie Zespołu Projektowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

- dla Części 2: 760 000,00 PLN (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań o określonych poniżej parametrach.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

dla Części 1:

a) dwóch opracowań w zakresie Projektu Budowlanego dla budowy lub rozbudowy dwujezdniowej drogi klasy GP lub S lub A albo dwujezdniowej ulicy klasy GP lub S o długości minimum 12,0 km każde.

oraz

b) dwóch opracowań, w ramach których wykonano (zakończono) raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla budowy lub rozbudowy dwujezdniowej drogi klasy S lub A albo dwujezdniowej ulicy klasy S o długości minimum 12,0 km każde.

dla Części 2:

a) dwóch opracowań w zakresie Projektu Budowlanego dla budowy lub rozbudowy dwujezdniowej drogi klasy GP lub S lub A albo dwujezdniowej ulicy klasy GP lub S o długości minimum 12,0 km każde.

oraz

b) jednego opracowania w zakresie Projektu Budowlanego dla budowy tunelu metodą tarczową o długości co najmniej 1000,0 m i średnicy wewnętrznej minimum 10,0 m.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia:

dla Części 1:

1) Główny projektant specjalności drogowej - 1 osoba - doświadczenie zawodowe określone w SWZ,

2) Sprawdzający dokumentacji specjalności drogowej - 1 osoba - doświadczenie zawodowe określone w SWZ,

3) Główny projektant specjalności mostowej - doświadczenie zawodowe określone w SWZ,

4) Sprawdzający dokumentacji specjalności mostowej - doświadczenie zawodowe określone w SWZ,

5) Specjalista ds. opracowań środowiskowych - doświadczenie zawodowe określone w SWZ.

dla Części 2:

1) Główny projektant specjalności drogowej - 1 osoba - doświadczenie zawodowe określone w SWZ,

2) Sprawdzający dokumentacji specjalności drogowej - 1 osoba - doświadczenie zawodowe określone w SWZ,

3) Główny projektant specjalności mostowej - doświadczenie zawodowe określone w SWZ,

4) Sprawdzający dokumentacji specjalności mostowej - doświadczenie zawodowe określone w SWZ,

5) Główny projektant do pełnienia funkcji Projektanta Tunelu - doświadczenie zawodowe określone w SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tych samych osób na więcej niż jedną Część. Wykonawca w przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zobowiązany jest do wskazania innych osób, oddzielnie na każdą Część.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na Platformie https://gddkia.eb2b.com.pl/.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ – w szczególności w Tomie II.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/01/2022
Local time: 10:50
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2022
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://gddkia.eb2b.com.pl).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wykonawca musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnoszącym się do pkt. 2 lit. a), 4)-10).

8. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)–7) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

10. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp w zakresie opisanym w SWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2021