Usluge - 641723-2022

Submission deadline has been amended by:  715907-2022
18/11/2022    S223

Hrvatska-Samobor: Usluge financijskog leasinga

2022/S 223-641723

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KOMUNALAC d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 17055681355
Poštanska adresa: Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Mjesto: SAMOBOR
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikola Tkalec
E-pošta: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr
Telefon: +385 15554330/+385 912838562
Telefaks: +385 15554333
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.komunalac-samobor.hr
Adresa profila kupca: www.komunalac-samobor.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0044843
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga financijskog leasinga za najam dvije kombinirke

Referentni broj: 09/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66114000 Usluge financijskog leasinga
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Leasing za dvije kombinirke

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 600 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga financijskog leasinga za najam kombinirke - Grupa A

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66114000 Usluge financijskog leasinga
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište naručitelja

II.2.4)Opis nabave:

Leasing za najam kombinirke

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za stroj / Ponder: 5%
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 5%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga financijskog leasinga za najam kombinirke - grupa B

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66114000 Usluge financijskog leasinga
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište naručitelja

II.2.4)Opis nabave:

Leasing za najam kombinirke

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na stroj / Ponder: 5%
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 5%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/12/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 7 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/12/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

U prostorijama naručitelja na adresi Ulica 151. samoborske brigade HV 2, 10430 Samobor (II. kat)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno članku 406. ZJN 2016 žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Obavijest o načinu dostave žalbe i elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 114/22.) dana 11. listopada 2022. godine isključivi način dostave žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave je elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba)

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/11/2022