Supplies - 64190-2021

08/02/2021    S26

Polska-Międzyrzecz: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2021/S 026-064190

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 002-002456)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu
Adres pocztowy: ul. Konstytucji 3 Maja 35
Miejscowość: Międzyrzecz
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Ciećwierz
E-mail: przetargi@szpitalmiedzyrzecz.pl
Tel.: +48 506488346
Faks: +48 957428298
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalmiedzyrzecz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_miedzyrzecz

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Numer referencyjny: ZP/N/12/20
II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 40 części. Wykonawca może składać ofertę do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dodatku nr 2 oraz w dodatku nr 2a do specyfikacji stanowiącym integralną jej część.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 002-002456

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) oraz dodatku nr 2a do SIWZ (załącznik nr 1a do oferty), będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 40 części. Wykonawca może składać ofertę do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dodatku nr 2 oraz w dodatku nr 2a do specyfikacji stanowiącym integralną jej część.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1–40
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Zgodnie z dodatkiem nr 2 oraz 2a do SIWZ.

Powinno być:

Zgodnie z dodatkiem nr 2 oraz 2a do SWZ.

Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1–40
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z zapisami SIWZ.

Powinno być:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium zgodnie z zapisami SWZ.

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

Realizacja przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności wzorze umowy stanowiący dodatek nr 8 do SIWZ.

Powinno być:

Realizacja przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SWZ, w szczególności wzorze umowy stanowiący dodatek nr 8 do SWZ.

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 08/06/2021

Numer sekcji: VI.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Zamiast:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Powinno być:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2023

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składa także odrębne JEDZ podpisane przez te podmioty. Dodatkowo Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączonego do oferty zobowiązania tych podmiotów albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ustawy Pzp, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę;

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Jeżeli ofertę podpisuje osoba nie figurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem.

Powinno być:

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ):

1.1. formularz oferty wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 odpowiednio dla danej części zamówienia zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

1.3. formularz asortymentowo-cenowy: odpowiednio dla danej części zamówienia załącznik nr 1 do SWZ, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ww. załączniki nie podlegają procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie opisu oferowanego przedmiotu spowoduje odrzucenie oferty. Nadto, wszystkie pozycje opisu muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Opis winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy, tj. nazwy bądź inne wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach opisu oferowanego wyrobu, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w celu weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części, na które Wykonawca składa ofertę;

1.4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku gdy:

1.4.1. ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca;

1.4.2. ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy – dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem;

1.4.3. pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

1.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

1.6. przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale III pkt 5 SWZ.

Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Powinno być:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołani a w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. [Termin wniesienia odwołania] Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

Okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż

Progi unijne.

8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjac

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 10/03/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: