Diensten - 64198-2015

Beknopt weergeven

24/02/2015    S38

België-Brussel: Vooraankondiging ENV 2015

2015/S 038-064198

 1.Aanbestedende dienst:

Europese Commissie, directoraten-generaal Milieu en Klimaat, eenheid SRD.2 Financiën, BU-9 01/005, 1049Brussel, BELGIË. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Geplande opdrachten 2015:

ENV A.1 — Eco-innovatie & kringloopeconomie:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Oproep tot gegevenssets inzake kritieke lacunes in de gegevens; mei 2015; 1 000 000 (500 000 x 2); FRA.
Milieuactieplan voor de kleinhandel — controle van de verplichtingen; mei 2015; 450 000 (150 000 x 3); SER.
ENV A.2 — Afvalbeheer & recycling:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Bijstand aan de Commissie bij technologische, sociaaleconomische en kosten-batenbeoordelingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling van de EU-afvalwetgeving; april 2015; 2 800 000 (700 000 x 4); FRA.
Verordening inzake scheepsrecycling (en Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen) — raamovereenkomst; februari 2015; 3 000 000 (750 000 x 4); FRA.
Tenuitvoerlegging in de EU-lidstaten van Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën; maart 2015; 200 000; ETU.
ENV A.3 — Chemische stoffen:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Wetenschappelijke en technische bijstand bij de tenuitvoerlegging van diverse wetgevingen inzake chemische stoffen: — Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen, — Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, — Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, — Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen; maart 2015; 3 000 000 (1 500 000 x 2); FRA.
Wetenschappelijke en technische bijstand bij de ontwikkeling van een EU-strategie voor een niet-toxisch milieu: huidige stand van zaken, reikwijdte en ontwikkeling van opties; april 2015; 400 000; ETU.
Aanpassing van wetgevingen inzake chemische stoffen; mei 2015; 920 000; ETU.
ENV B.1 — Landbouw, bossen en bodem:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van de integratie van milieuaspecten in het GLB; maart 2015; 360 000; SER.
Dienstenovereenkomst voor bijstand bij de tenuitvoerlegging van de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG); maart 2015; 510 000; SER.
Onderzoek naar de tenuitvoerlegging van duurzaam bosbeheer overeenkomstig de biodiversiteitsstrategie van de EU en de strategie voor Europese bio-economie; maart 2015; 120 000; ETU.
Ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuw EU-initiatief inzake bodembescherming — inventaris en beoordeling van de beleidsinstrumenten in de EU-lidstaten; februari 2015; 200 000; SER.
ENV B.2 — Biodiversiteit:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Ondersteuning voor de follow-up van de tussentijdse beoordeling van de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020; mei 2015; 200 000; SER.
Koppeling van de biodiversiteit aan de nationale economische en sociale prioriteiten in de EU-lidstaten; maart 2015; 300 000 (150 000 x 2); SER.
Technische bijstand met betrekking tot doelstelling 2 van de biodiversiteitsstrategie van de EU; april 2015; 150 000; SER.
Ondersteuning van het biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa (BISE) als instrument voor de controle van het biodiversiteitsbeleid na 2010; maart 2015; 240 000 (80 000 x 3); SER.
ENV B.3 — Natuur:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Het potentieel van ruimtelijke ordening voor de bescherming en het beheer van het Natura 2000-netwerk; maart 2015; 200 000; ETU.
Beoordeling van de tenuitvoerlegging van de Dierentuinenrichtlijn; maart 2015; 250 000; ETU.
Definitie en toepassing van het concept van de positieve referentiewaarden voor soorten en habitats in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; maart 2015; 300 000; SER.
Integratieaanpak voor de financiering van de biodiversiteit: beoordeling van de resultaten en analyse van de opties voor de toekomst; maart 2015; 200 000; ETU.
ENV C.1 — Water:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Ondersteuning bij de ontwikkeling van een strategische benadering voor farmaceutica in het milieu; maart 2015; 100 000; SER.
Ondersteuning bij de beoordeling van de planning en tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingen; juni 2015; 2 350 000; SER.
ENV C.2 — Mariene milieu- & watersector:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Ondersteuning van de beleidsvorming van de Commissie met betrekking tot de Watersectorrichtlijnen; maart 2015; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 — Lucht- & industriële emissies:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Verbeterde instrumenten voor de beoordeling van blootstelling aan NO2; april 2015; 200 000; SER.
ENV D.2 — Tenuitvoerlegging, cohesiebeleid & Europees semester, cluster 2:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Onderzoek naar de beoordeling van het potentieel aan fiscale hervormingen op milieugebied voor de 28 EU-lidstaten; februari 2015; 110 000; ETU.
Onderzoek ter beoordeling van de voordelen verstrekt door de handhaving van de EU-milieuwetgeving; maart 2015; 200 000; ETU.
ENV D.4 — Bestuur, informatie en verslaglegging:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Inspire — Onderzoek naar de kwaliteit van ENV-informatie voor de doelstelling in het kader van Richtlijn 2003/4/EG; juni 2015; 133 500; ETU.
Copernicus/Geoss — Onderzoek naar de beoordeling van het potentieel van instrumenten voor aardobservatie en het potentieel van burgerwetenschap voor milieu-inspectie en -bewaking; juni 2015; 90 000; ETU.
ENV E.2 — Globale duurzaamheid, handel en multilaterale overeenkomsten:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Uitwerking van de begeleidende documenten voor de tenuitvoerlegging van de Verordening inzake toegang en billijke verdeling (EU) nr. 511/2014; maart 2015; 230 000; SER.
ENV F.1 — Efficiënt gebruik van hulpbronnen & economische analyse:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Beheer van de impact op het milieu en de risico's van de ontwikkeling van koolwaterstof; juni 2015; 275 000; ETU.
Ontwikkeling en onderhoud van de website „Beyond GDP”; maart 2015; 320 000 (160 000 x 2); SER.
ENV F.3 — Kennis, risico's en stedelijke omgeving:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Secretariaat voor de prijs voor Groene Hoofdstad van Europa en „European green leaf”; maart 2015; 2 000 000 (500 000 x 4 jaar); SER.