W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 64198-2015

Wyświetl widok skrócony

24/02/2015    S38

Belgia-Bruksela: Wstępne ogłoszenie informacyjne DG ds. Środowiska na 2015

2015/S 038-064198

 1.Instytucja zamawiająca:

Komisja Europejska, Dyrekcje Generalne ds. Środowiska i Działań w dziedzinie Klimatu, Dział SRD.2 — Finanse, BU-9 01/005, 1049Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Planowane zamówienia w 2015:

ENV A.1 — Ekoinnowacje i gospodarka o obiegu zamkniętym:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Zamówienie zbiorów danych uzupełniających krytyczne luki w danych; maj 2015; 1 000 000 (500 000 x 2); umowa ramowa.
Plan działania sektora detalicznego w dziedzinie środowiska — monitorowanie zobowiązań (program REAP); maj 2015; 450 000 (150 000 x 3); umowa o usługi.
ENV A.2 — Gospodarka odpadami i recykling:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Pomoc Komisji w przeprowadzeniu ocen technologicznych, społeczno-ekonomicznych oraz ocen kosztów i korzyści w związku z wdrożeniem i dalszym rozwojem prawa UE w dziedzinie odpadów; kwiecień 2015; 2 800 000 (700 000 x 4); umowa ramowa.
Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków (oraz europejski wykaz zakładów recyklingu statków) — umowa ramowa; luty 2015; 3 000 000 (750 000 x 4); umowa ramowa.
Wdrożenie w państwach członkowskich dyrektywy 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego; marzec 2015; 200 000; umowa o badanie.
ENV A.3 — Chemikalia:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Pomoc naukowa i techniczna na potrzeby wdrożenia kilku rozporządzeń w sprawie chemikaliów: — rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), — rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), — rozporządzenie (UE) nr 649/2012 dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC), — rozporządzenie (WE) nr 850/2004 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO); marzec 2015; 3 000 000 (1 500 000 x 2); umowa ramowa.
Pomoc naukowa i techniczna na potrzeby rozwoju unijnej strategii na rzecz nietoksycznego środowiska: aktualny stan, ustalenie zakresu i opracowanie opcji; kwiecień 2015; 400 000; umowa o badanie.
Dostosowanie przepisów w sprawie chemikaliów; maj 2015; 920 000; umowa o badanie.
ENV B.1 — Rolnictwo, leśnictwo i ochrona gleb:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Zamówienie na usługi na potrzeby wsparcia integracji aspektów środowiskowych we wspólnej polityce rolnej; marzec 2015; 360 000; umowa o usługi.
Zamówienie na usługi wsparcia w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej (91/676/EWG); marzec 2015; 510 000; umowa o usługi.
Badanie dotyczące wdrożenia zrównoważonej gospodarki leśnej zgodnie ze wspólnotową strategią ochrony różnorodności biologicznej i strategią UE w dziedzinie biogospodarki; marzec 2015; 120 000; umowa o badanie.
Wsparcie rozwoju nowej inicjatywy UE w dziedzinie ochrony gleb — dokonanie spisu i oceny instrumentów politycznych w państwach członkowskich; luty 2015; 200 000; umowa o usługi.
ENV B.2 — Różnorodność biologiczna:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie działań następczych po śródokresowym przeglądzie wspólnotowej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020; maj 2015; 200 000; umowa o usługi.
Powiązanie różnorodności biologicznej z krajowymi priorytetami gospodarczymi i społecznymi państw członkowskich; marzec 2015; 300 000 (150 000 x 2); umowa o usługi.
Pomoc techniczna dotycząca celu 2 wspólnotowej strategii ochrony różnorodności biologicznej; kwiecień 2015; 150 000; umowa o usługi.
Wsparcie dla europejskiego systemu informacji o różnorodności biologicznej (BISE) jako narzędzia do monitorowania polityki w zakresie różnorodności biologicznej po 2010; marzec 2015; 240 000 (80 000 x 3); umowa o usługi.
ENV B.3 — Przyroda:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Możliwości wykorzystania zagospodarowania przestrzennego na rzecz ochrony sieci Natura 2000 i zarządzania nią; marzec 2015; 200 000; umowa o badanie.
Ocena wdrożenia dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych; marzec 2015; 250 000; umowa o badanie.
Zdefiniowanie i zastosowanie koncepcji właściwych wartości referencyjnych dla gatunków i siedlisk objętych dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową; marzec 2015; 300 000; umowa o usługi.
Zintegrowane podejście do finansowania różnorodności biologicznej: ocena rezultatów i analiza opcji na przyszłość; marzec 2015; 200 000; umowa o badanie.
ENV C.1 — Woda:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie rozwoju strategicznego podejścia do problemu obecności produktów farmaceutycznych w środowisku; marzec 2015; 100 000; umowa o usługi.
Wsparcie w przeprowadzaniu oceny planów i wdrażania ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej; czerwiec 2015; 2 350 000; umowa o usługi.
ENV C.2 — Środowisko morskie i sektor wodny:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie działań Komisji w ramach polityki związanej z dyrektywami dotyczącymi gospodarki wodnej; marzec 2015; 8 000 000 (4 000 000 x 2); umowa ramowa.
ENV C.3 — Powietrze i emisje przemysłowe:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Ulepszone narzędzia do oceny narażenia na NO2; kwiecień 2015; 200 000; umowa o usługi.
ENV D.2 — Egzekwowanie przepisów, polityka spójności i europejski semestr, klaster 2:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Badanie dotyczące oceny możliwości wprowadzenia reformy podatkowej w dziedzinie środowiska w 28 państwach członkowskich; luty 2015; 110 000; umowa o badanie.
Badanie dotyczące oceny korzyści wynikających z egzekwowania przepisów UE dotyczących środowiska; marzec 2015; 200 000; umowa o badanie.
ENV D.4 — Zarządzanie, informacja i sprawozdawczość:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Inspire — badanie dotyczące jakości informacji pochodzących z DG ds. Środowiska na potrzeby realizacji dyrektywy 2003/4/WE; czerwiec 2015; 133 500; umowa o badanie.
Program Copernicus/Globalna Sieć Systemów Obserwacji Ziemi — badanie dotyczące oceny możliwości wykorzystania narzędzi obserwacji Ziemi oraz obywatelskich działań naukowych w kontrolach środowiskowych i nadzorze środowiskowym; czerwiec 2015; 90 000; umowa o badanie.
ENV E.2 — Globalny zrównoważony rozwój, handel i umowy wielostronne:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Opracowanie wytycznych dotyczących wdrażania rozporządzenia (UE) nr 511/2014 w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów; marzec 2015; 230 000; umowa o usługi.
ENV F.1 — Efektywna gospodarka zasobami i analiza ekonomiczna:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Zarządzanie wpływem na środowisko i zagrożeniami związanymi z rozwojem sektora węglowodorów; czerwiec 2015; 275 000; umowa o badanie.
Rozwój i utrzymanie strony internetowej „Beyond GDP”; marzec 2015; 320 000 (160 000 x 2); umowa o usługi.
ENV F.3 — Wiedza, zagrożenia i środowisko miejskie:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Sekretariat ds. tytułu Zielonej Stolicy Europy oraz nagrody „European green leaf” (EGL); marzec 2015; 2 000 000 (500 000 x 4 lata); umowa o usługi.