Leveringen - 64208-2019

11/02/2019    S29    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Oviedo: Aardgas

2019/S 029-064208

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administración del Principado de Asturias — Consejería de Hacienda y Sector Público
S3333001J
C/ Hermanos Pidal, 7-9, 3ª planta
Oviedo
33005
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación Centralizada
Telefoon: +34 985105921
E-mail: CONTRATACIONPATRIMON@ASTURIAS.ORG
Fax: +34 985105843
NUTS-code: ES120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.asturias.es/perfilcontratante

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.asturias.es/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministro de gas natural para diversos edificios administrativos

Referentienummer: SU 1/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de gas natural por una compañía comercializadora para diversos edificios de la Administración del Principado de Asturias gestionados por la Dirección General de Patrimonio y Sector Público, por precio unitario, sin que el número total de unidades esté definido con exactitud al tiempo de celebrar el contrato por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 264 341.56 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES120
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

El objeto del contrato incluye la contratación conjunta del acceso a las redes y el suministro de gas natural, para los siguientes edificios de la Administración del Principado de Asturias:

— Edificio sede de Presidencia, c/ Suárez de la Riva, s/n (Oviedo),

— Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Trece Rosas, 2 (Oviedo),

— Edificio Administrativo Consejería de Hacienda, c/ Hermanos Pidal, 7-9 (Oviedo),

— Edificio sede IAAP, c/ Julián Clavería, 11 (Oviedo),

— Edificio Administrativo, Avenida Juan Carlos I (Gijón),

— Edificio Administrativo, Plaza España, 5 (Oviedo).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 264 341.56 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/03/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Las empresas licitadoras deberán estar inscritas en el listado de empresas comercializadoras de gas natural de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los términos previstos en la Ley 34/1998 de Hidrocarburos.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
Spanje
Telefoon: +34 913491319
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
Fax: +34 913491441

Internetadres: http://www.minhafp.gob.es/es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Contratación Centralizada
C/ Hermanos Pidal, 7-9
Oviedo
33006
Spanje
Telefoon: +34 985105465
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019