Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Varor - 64225-2021

08/02/2021    S26

România-Târgu Mureș: Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific

2021/S 026-064225

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 007-010819)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Număr naţional de înregistrare: 4322742
Adresă: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540142
Țară: România
Persoană de contact: Leb Annamaria, Prunaș Ramona
E-mail: umfachizitii@umfst.ro
Telefon: +40 265215551
Fax: +40 265211944
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.umfst.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dotarea cu echipamente didactice și de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației

Număr de referinţă: 0
II.1.2)Cod CPV principal
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures (UMFST „G.E. Palade” Targu Mures) lanseaza procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse, avand ca obiect: „Dotarea cu echipamente didactice si de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei”.

Modernizarea, respectiv digitalizarea invatamantului si cercetarii la UMFST „G.E. Palade” Targu Mures reprezinta un obiectiv strategic in dezvoltarea universitatii.

Cresterea numarului de studenti, dezvoltarea rapida a tehnologiei, cat si tendintele de modernizare in ce priveste echipamentele destinate activitatilor didactice si de cercetare induc necesitatea progresului permanent in procesul de invatamant tehnic.

Pentru a face fata provocarilor produse de noua revolutie industriala, viitorii ingineri trebuie sa dobandeasca cunostinte temeinice despre interconectare, integrarea echipamentelor si tehnologiilor, transparenta informatiilor cat si descentralizarea deciziilor.

In acest context, universitatea este datoare sa puna la dispozitie atat informatii teoretice, cat si practice, sustinute de un suport tehnic modern si competitiv, care sa permita viitorilor ingineri sa faca fata cu succes provocarilor cu care industria ingineriei ii intampina.

Prin urmare, autoritatea contractanta achizitioneaza echipamente necesare dotarii laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune);

— lot 2 – set hardware si software pentru investigare biosemnale;

— lot 3 – set instrumentatie virtuala cu module experiment;

— lot 4 – strung cu comanda numerica;

— lot 5 – strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta;

— lot 6 – masina de rectificat plan;

— lot 7 – masina de rectificat rotund;

— lot 8 – stand didactic Smart Grids;

— lot 9 – stand pentru simularea centralelor electrice;

— lot 10 – Laborator Industry 4.0.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 17.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/02/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 007-010819

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 8, 9
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 19/02/2021
A se citi:
Data: 26/02/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 8, 9
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 19/02/2021
A se citi:
Data: 26/02/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Lot nr.: 8, 9
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 19/11/2021
A se citi:
Data: 26/11/2021
Numărul secţiunii: VI.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informații suplimentare
În loc de:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc:

— lot 1-9: in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de propuneri financiare noi, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016;

— lot 10: in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP, atasata la anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa e-licitatie.ro

Avand in vedere cerinta autoritatii contractante, referitoare la asigurarea compatibilitatii dintre produsele care fac obiectul caietului de sarcini aferent lotului 8 si lotului 9 si aparatura Lucas-Mueller existenta in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei a UMFST „G.E. Palade” Targu Mures, autoritatea contractanta recomanda vizitarea salilor de laborator in cadrul carora se va realiza instalarea, configurarea, punerea in functiune, integrarea si operationalizarea echipamentelor solicitate. La solicitarea ofertantilor, UMFST „G.E. Palade” Targu Mures va asigura informatiile necesare vizitarii salilor de laborator (persoane de contact, numere telefon).

A se citi:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc:

— lot 1-9: in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de propuneri financiare noi, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016;

— lot 10: in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP, atasata la anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa e-licitatie.ro

Avand in vedere cerinta autoritatii contractante, referitoare la asigurarea compatibilitatii dintre produsele care fac obiectul caietului de sarcini aferent lotului 8 si lotului 9 si aparatura Lucas-Nuelle existenta in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei a UMFST „G.E. Palade” Targu Mures, autoritatea contractanta recomanda vizitarea salilor de laborator in cadrul carora se va realiza instalarea, configurarea, punerea in functiune, integrarea si operationalizarea echipamentelor solicitate. La solicitarea ofertantilor, UMFST „G.E. Palade” Targu Mures va asigura informatiile necesare vizitarii salilor de laborator (persoane de contact, numere telefon).

VII.2)Alte informații suplimentare: