Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 642279-2020

31/12/2020    S255

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2020/S 255-642279

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Lubelska 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Janiga, Wojciech Rejman
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 177433293/+48 177433096
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodgik.rzeszow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. I

Numer referencyjny: DZ.261.02.01.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

a) kartograficzne opracowanie rzeźby terenu:

— uzgodnienie styków, weryfikacja i agregacja obiektów w klasie KR_ObiektKarto dotyczących rzeźby terenu opracowanych w kroju arkuszowym na podstawie danych z numerycznego modelu terenu NMT,

— weryfikację redakcji obiektów rzeźby terenu i etykiet oraz ujednolicenie sposobu zapisu w strukturach XML,

— zapis obiektów rzeźby terenu w klasie KR_ObiektKarto, w kroju powiatów zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SOPZ oraz z wyjaśnieniami i zaleceniami GUGiK (zał. nr 1 do SOPZ),

— przygotowanie wizualizacji kartograficznej obiektów rzeźby terenu;

b) mapa spadków:

— wygenerowanie nachylenie/spadku terenu na podstawie NMT i wykonanie reklasyfikacji,

— opracowanie kolorystyki mapy i zapis cyfrowy;

c) mapa ekspozycji (opcja):

— wygenerowanie kierunków największego spadku terenu względem stron świata/ekspozycji na podstawie NMT i wykonanie reklasyfikacji,

— opracowanie kolorystyki mapy i zapis cyfrowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 350 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 493 600.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. podkarpackie

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace:

1. kartograficzne opracowanie rzeźby terenu dla obszaru poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego:

a) zweryfikować, a następnie uzupełnić i zmodyfikować zgeneralizowany numeryczny model terenu NMT;

b) zweryfikować, a następnie uzupełnić i zmodyfikować obiekty rzeźby terenu pozyskane z klas KR_ObiektKarto arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w oparciu o materiały źródłowe o których mowa w rozdz. III SOPZ;

c) uzgodnić wszystkie styki dla obiektów rzeźby terenu pozyskanych z klas KR_ObiektKarto (arkusze);

d) zweryfikować, a następnie uzupełnić i zmodyfikować etykiety dotyczące obiektów rzeźby terenu pozyskanych z klas KR_ObiektKarto;

e) wprowadzić zmiany w bazie danych obiektów topograficznych BDOT10k w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym;

f) zapisać obiekty rzeźby terenu w klasie KR_ObiektKarto, w kroju powiatów zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 oraz z wyjaśnieniami i zaleceniami GUGiK opisanymi w załączniku nr 1 do SOPZ;

g) wykonać kontrolę opracowania (kontrole atrybutowe i geometryczne) oraz sporządzić dokumentację zasadniczych procesów i wszystkich czynności kontrolnych;

h) przygotować wizualizację kartograficzną obiektów rzeźby terenu wraz z etykietami uwzględniającą zmiany zasad reprezentacji obiektów na mapach w różnych skalach w miarę możliwości zgodnie ze standardami technicznymi tworzenia opracowań kartograficznych opisanymi w rozporządzeniu, o którym mo …;

2. mapa spadków (nachylenia terenu):

a) wygenerować spadki terenu na podstawie numerycznego modelu terenu;

b) wykonać reklasyfikację (grupowanie) spadków terenu;

c) opracować kolorystykę dla utworzonych klas (grup);

d) zapisać tak utworzoną Mapę spadków w kroju arkuszowym i w kroju gmin;

3. mapa ekspozycji (kierunków największego spadku terenu względem stron świata) – opcja:

a) wygenerować kierunki największego spadku terenu (ekspozycji) na podstawie numerycznego modelu terenu;

b) wykonać reklasyfikację (grupowanie) kierunków największego spadku terenu (ekspozycji);

c) opracować kolorystykę dla utworzonych klas (grup);

d) zapisać tak utworzona Mapę ekspozycji w kroju arkuszowym i w kroju gmin.

Podział prac i zasięg przestrzenny opracowania: województwo podkarpackie (25 powiatów):

a) w ramach zamówienia podstawowego należy wykonać Kartograficzne opracowanie rzeźby terenu i mapę spadków w podziale na 4 etapy:

— etap I – 6 powiatów: bieszczadzki (1801), brzozowski (1802), przemyski (1813), sanocki (1817), leski (1821), m. Przemyśl (1862),

— etap II – 6 powiatów: dębicki (1803), jasielski (1805), krośnieński (1807), ropczycko-sędziszowski (1815), strzyżowski (1819), m. Krosno (1861),

— etap III – 7 powiatów: jarosławski (1804), leżajski (1808), lubaczowski (1809), łańcucki (1810), przeworski (1814), rzeszowski (1816), m. Rzeszów (1863),

— etap IV – 6 powiatów: kolbuszowski (1806), niżański (1812), mielecki (1811), stalowowolski (1818), tarnobrzeski (1820), m. Tarnobrzeg (1864);

b) w ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać Mapę ekspozycji w podziale na 4 etapy jak wyżej.

Szczegółowy zakres prac opisany w tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących zamówienie / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego, rozumianego jako minimalny poziom zamówienia, oraz udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest przekazanie Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, tj. o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te które obowiązują przy realizacji przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego.

Oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie, nie później niż po upływie 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. W przypadku przekazania Wykonawcy oświadczenia woli w terminie późniejszym skorzystanie z prawa opcji jest możliwe po uprzedniej, pisemnej zgodzie Wykonawcy.

Termin, o którym mowa uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu Zamawiający nada przesyłkę zawierającą pisemne oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) albo złoży pisemne oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji w siedzibie Wykonawcy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje opracowanie Mapy ekspozycji na podstawie numerycznego modelu terenu NMT. W ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać prace określone w SOPZ w rozdz. IV pkt. 3 dla 25 powiatów województwa podkarpackiego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 (RPPK.02.01.00-18-0037/16) – podkarpacki system informacji przestrzennej (PSIP), budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium – przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów i sposobu oceny znajduje się w SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego, rozumianego jako minimalny poziom zamówienia, oraz udzielenie zamówienia w ramach opcji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 183-442320
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ErgoGIS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Monte Cassino 6
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-412
Państwo: Polska
E-mail: d.osuch@ergogis.eu
Tel.: +48 607098342
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 350 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 493 600.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dostarczona w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacja powinna być przez Wykonawcę odpowiednio oznakowana, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna w zakresie RODO znajduje się w SIWZ.

Wykonawca może przesłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne (u.f.z.) za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dostęp: www.efaktura.gov.pl) na nr konta Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020