Lieferungen - 64229-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Kielce: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2019/S 029-064229

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Kielce
25-736
Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Szaniawski
Telefon: +48 413671339
E-Mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Fax: +48 413660014
NUTS-Code: PL721

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.wszzkielce.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.wszzkielce.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Sali hybrydowej WSzZ w Kielcach.

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ/ZP/15/2019/EK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33190000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Sali hybrydowej WSzZ w Kielcach:

1 Aparat do znieczuleń z monitorem anestetycznym - 1 kpl

2 Egzoskop kardiochirurgiczny - 1 kpl, Pompa ssąco-płucząca - 1 kpl, Tor wizyjny - 1 kpl, Wózek laparoskopowy - 1 szt., Diatermia mono/bipolarna - 1 kpl

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Klinika Kardiochirurgii Sala hybrydowa Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu do znieczuleń z monitorem anestetycznym - 1 kpl.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Ocena techniczna (kryterium jakości) / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPSW.07.03.00-26-0001/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 – 1 500,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Klinika Kardiochirurgii Sala hybrydowa Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: Egzoskop kardiochirurgiczny - 1 kpl, Pompa ssąco-płucząca - 1 kpl Tor wizyjny - 1 kpl Wózek laparoskopowy - 1 szt. Diatermia mono/bipolarna - 1 kpl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPSW.07.03.00-26-0001/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 – 3 500,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 u.p.z.p oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:posiadają właściwe zdolności techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako:

Zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowę, której przedmiotem zamówienia były dostawy urządzeń medycznych /aparatury medycznej / sprzętu medycznego używanego: przy wykonywaniu procedur anestezjologicznych (Pakiet nr 1) / wykorzystywanego do udzielania procedur kardiochirurgicznych (Pakiet nr 2) na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia)o wartości brutto dla P nr 1: 75 000.00 PLN,. P nr 2 – 150 000,00 PLN.Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 w następującym zakresie:• iż, w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacji, lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. prawo upadłościowe – art. 24 ust 5 pkt 1 uPzp – (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD), • iż, Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 uPzp - Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDDZ) • iż, Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust 1 - 4 uPzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust 5 pkt 4 uPzp (Wykonawca/ podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD).

Wykonawca który podlega wykluczeniu w na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust 5 pkt 1-2, 4 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku winien załączyć wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartość, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku winien załączyć wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonywane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia Wykonawcy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Dostawa winna być zrealizowana w terminie max. 60 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do dostawy. Jest to termin maksymalny realizacji zamówienia, w przypadku gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji w zaproponowanym terminie.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

W budynku przy ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 32 SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykon składa wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postepow. na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1-2 i 4 uPzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określ w SIWZ, oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a uPzp), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1) uPzp iż nie podlega wykluczeniu z postepow. na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1-2 i 4 uPzp - w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. Pozostałe oświad i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty tj.: wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),dowód wniesienia wadium, dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia(w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) –aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www.bip.wszzkielce.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 zobowiązany jest złożyć oświadcz. o którym mowa w par. 5 pkt 10 Rozp Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126). Oświadczenia i dokumenty, jakie będzie musiał złożyć wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona określa par. 5 pkt. 1, 4,5, 6 Rozp. jw. oraz pkt. 15 SIWZ dostępnym pod adresem: www.bip.wszzkielce.pl. Zamawiający będzie wymagał, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wym. w pkt 15 ppkt. 9 a, b, c, d SIWZ. Dokumenty dla pomiotów zagranicznych określa par. 7 pkt. 7 jw. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji zamawiającego z wykonawcami zostały określone w pkt 31 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019