Építési beruházás - 642387-2021

16/12/2021    S244

Magyarország-Budapest: Geotermikus erőmű építési munkái

2021/S 244-642387

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Geotherm Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23045727242
Postai cím: Hungária Körút 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Imre Zoltán
E-mail: geothermhungarykft@gmail.com
Telefon: +36 12380016
Fax: +36 12380017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.geothermhungary.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001491432021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001491432021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: geotermikus hőszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Geotermális fűtőmű megtervezése és kiépítése

Hivatkozási szám: EKR001491432021
II.1.2)Fő CPV-kód
45251141 Geotermikus erőmű építési munkái
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Geotermális fűtőmű megtervezése és kiépítése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163120 Távfűtővezeték
45232140 Távfűtés-fővezeték építése
45232141 Távfűtőtelep
45232142 Hőátadó-állomás építése
45251141 Geotermikus erőmű építési munkái
45251200 Fűtőmű építési munkái
45251250 Távfűtőközpont építési munkái
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Mosonmagyaróvár közigazgatási területe, a szerződéstervezetben részletezettek szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Geotherm Hungary Kft. jelen közbeszerzés tárgyát képező projektjének célja meglévő termálkút párosra (termelő és visszasajtoló) alapozott, hatékonyság és költségoptimalizált hőhasznosító rendszer megtervezése és kiépítése, amely által előállított hőmennyiség a mosonmagyaróvári távhőrendszerbe kerül betáplálásra, csökkentve ezzel a jelenlegi földgáz felhasználást, valamint ezzel párhuzamosan az ÜHG kibocsátását helyi, környezetbarát megújuló, részben megújuló energiaforrás részarányának növelésével.

A meglévő pozitív termelőkút talpmélysége 2 300 m, max. 120 m3/h hozamra, és kb. 83 oC kifolyó hőmérsékletre, és a mellékelt vízkémiai vizsgálat (jóváhagyási terv 7. sz. melléklete) szerinti minőségű fluidum kinyerésére lehet képes. A meglévő pozitív visszasajtoló kút talpmélysége 800 m. A termelőkút és hőközpont között tervezett szigetelt távhővezeték nyomvonalhossza hozzávetőleg 3130 fm.

A projekt jelen fázisában az (elvégzendő kútteszt eredményeit is felhasználva) megtervezésre és kivitelezésre kerülő geotermikus hőellátó rendszer a meglévő termelőkútból történő hőkinyerési, vízkezelési, szállítási, minél gazdaságosabb hőhasznosítási és a hasznosított termálközeg meglévő visszasajtoló kútba való, vagy egyéb engedélyezett elhelyezési, valamint a teljes rendszer erős- és gyengeáramú vezérlési technológiájának meghatározása, kidolgozása, engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése (árazott költségvetéssel), engedélyeztetése és komplex helyszíni megvalósítása, a teljeskörű kivitelezési feladatok végrehajtása a feladat.

A projekt megvalósítása által érintett területek Mosonmagyaróvár település D-DNy-i külterületein találhatóak, melynek környezeti kapcsolatát, meglévő elemeinek - termelőkút (helyrajzi szám: 6002/1) és visszasajtoló (helyrajzi szám: 2826/24) termálkutak, illetve a hőközpont (helyrajzi szám: 4783/18) - elhelyezkedését a jóváhagyási terv 1. sz. melléklete mutatja be.

A projekt koncepció átnézeti helyszínrajza - a jóváhagyási terv 2. sz. melléklete - bemutatja a projekt elemek térbeli elhelyezkedését. A termelő és visszasajtoló kutakat a termál hőközponttal a föld felszíne alá telepített távvezeték hálózat köti össze. A távvezetéki nyomvonal helyszínrajzát szintén a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A vezetékek elvi fektetési elrendezése a jóváhagyási terv 3., 4., és 5. sz mellékletei között találhatóak meg (vezetékfektetési mintaszelvény 1-2-3 vezetékre). A termelő és visszasajtoló kutak közötti nyomvonalán a beruházó rendelkezik tulajdonosi hozzájárulásokkal, míg a termelő kút és a hőközpont közötti vezetékszakasz tulajdonosi hozzájárulásait a beruházó az engedélyes tervek benyújtásáig fogja megszerezni.

A projekt főbb - tájékoztató jellegű - műszaki paraméterei, teljesítmény adatai a következők:

I. kitermelt vízmennyiség max. 100 m3/h

II. kitermelt vízhőfok: 83 oC

III. búvárszivattyú villamos teljesítményigénye kb. 40 kW

IV. primer távvezeték hasznos belső mérete min. 150 mm

V. távvezetéki nyomásfokozó szivattyú villamos teljesítményigénye 37 kW

VI. lemezes termál hőcserélő maximális hőkapacitása 3,25 MW

VII. visszasajtoló szivattyúk villamos teljesítményigénye max. 37 kW

VIII. visszasajtolási nyomás max. küszöbértéke 5 bar

IX. visszasajtolandó közeg szűrési teljesítménye 2-10 mikron

X. szolgáltatandó termál hőmennyiség: minimum 60 000 GJ/év

Az építési beruházás a jelenlegi jogszabályok alapján vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása (jóváhagyási terv és mellékletei) tartalmazza.

Jelen eljárás a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b) pont szerint építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember EN-ME jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti, ún. „megújuló energia építmények tervezése” szakterületen szerzett tervezői többlettapasztalata (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A megvalósítandó rendszer által szolgáltatott, a minimumként előírt 60.000 GJ/év feletti éves többlet rendszerkapacitás (GJ/év kiadható hőmennyiség) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

Az M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember EN-ME jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti, ún. „megújuló energia építmények tervezése” szakterületen szerzett tervezői többlettapasztalata (db) (ajánlati elem minimum értéke: 0 db projekt, ajánlati elem értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 5 db projekt)

A megvalósítandó rendszer által szolgáltatott, a minimumként előírt 60 000 GJ/év feletti éves többlet rendszerkapacitás (GJ/év kiadható hőmennyiség) (a szolgáltatandó termál hőmennyiség Ajánlatkérő által meghatározott minimuma 60 000 GJ/év, a felolvasólapon az ezt meghaladó vállalást szükséges rögzíteni; ajánlati elem minimum értéke: 0 GJ/év, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 20 000 GJ/év)

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a teljesítés nem felel meg a fenti vállalásnak, nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbér összegével megegyező kártérítést köteles fizetni Ajánlatkérő részére. A megfelelést Ajánlatkérő a műszaki ellenőr bevonásával a próbaüzem eredményei alapján ellenőrzi.

Ajánlati ár (nettó Ft)

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.

Pontszám: 0-10 pont.

Módszerek:

- „Ajánlati ár (nettó Ft)” szempont esetében: a KH útmutatója szerinti relatív értékelési módszer - „fordított arányosítás” módszere

- Minőségi ért. szempontok esetében: a ME útmutatója szerinti - „arányosítás” módszere

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A megkövetelt igazolási mód:

Egységes európai közbeszerzési dokumentum.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó!).

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmasság:

SZ1) A 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ alapján a teljesítésbe bevonásra kerülő építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.

SZ2) A 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ1-SZ2) Az ajánlatban EEKD nyilatkozatot kell benyújtani az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 67.§). Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján nem kéri a részletes információk megadását az EEKD dokumentum IV. részében, elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés dokumentummal történő igazolása ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges (a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében csatolandó az engedély vagy jogosítvány másolata, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

M/1. A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven (60 hónapon) belül befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait, valamint tervezési szolgáltatásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§ alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését,

- a teljesítés helyét,

- a kivitelezés/szolgáltatás tárgyát,

- az építési beruházás/tervezés főbb mennyiségi adatait (az alkalmassági minimumköv.-re figyelemmel)

- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő megjelölésével - év, hónap, nap pontossággal -, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját),

valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevői teljesítés esetén a fenti adatokat a ref.ig-nak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. A Kbt. 140.§ (9) bek alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

M/2. A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- „NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR űrlap;

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.

Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65.§ (7), (9) bekezdéseire.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M/1., M/2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M/1.-M/2. pontokban foglalt igazolási módok helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.a) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult alábbi referenciával:

összesen legalább 1 db geotermikus távhő rendszerhez kapcsolódó hő- és vízgépészeti technológiai tárgyú munkák kivitelezése, ahol a megvalósított rendszer által szolgáltatott termál hőmennyiség minimum 30 000 GJ/év (a referencia követelmény, így az előírt termál hőmennyiség teljesülése maximum három szerződéssel igazolható).

M/1.b) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult alábbi referenciával:

összesen legalább 2 300 fm távhővezeték kivitelezése (a referencia követelmény teljesülése maximum három szerződéssel igazolható).

M/1.c) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi tervezési referenciával:

összesen legalább 1 db geotermikus távhő rendszerhez kapcsolódó hő- és vízgépészeti technológiai tárgyú munkák tervezése, ahol a tervezett rendszer által szolgáltatott termál hőmennyiség minimum 30 000 GJ/év (a referencia követelmény, így az előírt termál hőmennyiség teljesülése maximum három szerződéssel igazolható).

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi, érvényes jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:

M.2.1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti EN-ME (vagy azzal egyenértékű) tervező szakember (Energiaellátási építmények tervezési szakterület megújuló energia építmények tervezési részszakterület);

M.2.2. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű) tervező szakember (építmények gépészeti tervezési szakterület);

M.2.3. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti EN-HŐ (vagy azzal egyenértékű) tervező szakember (Energiaellátási építmények tervezési szakterület hőenergetikai építmények tervezési részszakterület);

M.2.4. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (vagy azzal egyenértékű) tervező szakember (Építményvillamossági tervezési szakterület);

M.2.5. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezető szakember (Távhővezetékek és berendezések építése szakterület);

M.2.6. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezető szakember (Építménygépészeti szakterület).

Egy szakember több pozícióra jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: HUF.

A fedezet forrása (részben): „Mosonmagyaróvár területén geotermikus fűtőmű létesítése, fenntartása és működtetése” nevű állami támogatás.

Ajánlatkérő előleget az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás maximum 50 %-ának mértékéig biztosít a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján, melynek nyújtását nem teszi függővé nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától.

6 részszámla (beleértve a végszámlát is) benyújtására van lehetőség, a 15, 30, 50, 70, 85, ill. 100 %-os műszaki készültség elérése esetén.

Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bek., továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bek. szerint;

- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek-től eltérően a Kbt. 135.§ (3) bek. alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a szerint.

Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra, de maximum a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.

Jótállás: 36 hónap.

Részletes leírás a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2022
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/01/2022
Helyi idő: 15:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többletkiadással járna ajánlatkérő részére, ebből valamint a felelősségi körök megosztásából eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható. Az ajánlatkérés tárgyát képező létesítmény elemei műszakilag egy egységet képeznek, funkciójukat tekintve önállóan nem működtethetők, a rendszer elemei egymásra épülnek. A rendszer minden elemén ugyan azon hőszállító közeg halad keresztül, éppen ezért a kivitelezés során a rendszert felépítő elemeket párhuzamosan szükséges kezelni, szem előtt tartva ezen elemek egymással szemben támasztott műszaki igényeit.

1. Ajánlatkérő a Kbt. 57.§ (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.

2. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

3. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

4. A meghatározott időpontok (óra, perc) a közép-európai idő szerint értendők.

5. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

8. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot az eljárás során alkalmazza.

10. A Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

11. Az ajánlatban szereplő valamennyi ellenértékre vonatkozó adatot forintban kell megadni.

12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). Azon nyilatkozatokat, melyek az EKR rendszerben elektronikus űrlapként előállításra kerültek, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani.

13. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

14. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ alapján kell eljárni. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

15. Abban az esetben, ha Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, azt az ajánlatában elkülönítve kell csatolni és a Kbt. 44.§-ára tekintettel csatolni kell indokolását, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.

16. Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni. Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében az ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája csatolandó. Amennyiben az ajánlat vagy annak egy része cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.

17. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdésében foglalt körülményeknél szigorúbban állapította meg.

18. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.

19. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.

20. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Az ajánlathoz a felolvasólapon feltüntetett egyösszegű nettó ajánlati árat részletező árazott költségvetést szükséges csatolni (pdf és xls formátumban is).

21. Az ajánlat részeként csatolandó az értékelés körében bemutatott szakember önéletrajza a felolvasólapon rögzített megajánlás („megújuló energia építmények tervezése” szakterületen szerzett tervezői többlettapasztalat) alátámasztásának igazolására, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

22. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 5 000 000-Ft ajánlati biztosítékhoz köti a Kbt. 54.§ szerint. Befizetés ill. átutalás esetén: 18203332-06042150-40010014 számlaszám. Minden esetben csatolni kell az ajánlathoz a befizetést/egyéb módon történő rendelkezésre bocsátást igazoló iratot. Az átutalás igazolását, vagy a postai készpénz átutalási megbízás feladóvevényének másolatát az átutalásról, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításának, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény dokumentumának hiteles másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni. Irányadó a Kbt. 35.§ (5) bek. és az 54.§ (1)-(7) bek.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

23. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a következő felelősségbiztosítással: építési-szerelési munkálatokra vonatkozó felelősségbiztosítás, éves kárértéke minimum 400 000 000,- Ft, a káreseményenkénti limit minimum 200 000 000,- Ft, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti tervezési szolgáltatásokat lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítás, éves kárértéke minimum 30 000 000,- Ft, a káreseményenkénti limit minimum 30 000 000,- Ft. Erre vonatkozóan szükséges nyilatkozat becsatolása. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az előírt biztosítási módozatok vonatkozásában egy vagy több biztosítási szerződés útján rendelkezik (fog rendelkezni) a szükséges biztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

24. Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez Magyar Mérnöki Kamara/Magyar Építész Kamarai nyilvántartással rendelkező szakemberek közreműködése szükséges, a szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M/2. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelniük kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor erről nyilatkoznia kell.

25. FAKSZ: Suhajda-Molnár Anikó (00266); helyettes FAKSZ: Szabó József (01090)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/12/2021