Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 642417-2020

31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2020/S 255-642417

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zágoniné Dabi Annamária
E-mail: annamaria.dabi.zagonine@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18960682
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás-szervezetfejlesztési feladatok

Hivatkozási szám: EKR000814122020
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 31. § (3) bekezdés szerinti szervezetfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására a külön jogszabályban meghatározott szervezetek számára.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 30 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
75112100 Közigazgatási fejlesztési projektekkel kapcsolatos szolgáltatások
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
80590000 Oktatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodás különféle szervezetfejlesztési feladatok, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek és a konkrét feladat(ok)re vonatkozó egyedi szerződés(ek)ben foglaltak szerint. Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: Stratégia menedzsment, kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, folyamatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, humán erőforrás menedzsment, projektmenedzsment, vállalatszervezés, megfelelés biztosítási, információbiztonság és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.

A keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó szervezetfejlesztési feladatokra vonatkozóan további információ még nem áll rendelkezésre, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől és a pénzügyi források rendelkezésre állásától is függ. Ennek megfelelően a konkrét feladatokra vonatkozó egyedi szerződések tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható.

Ennek megfelelően ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés(ek) megkötése érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás(ok) során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és az adott szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat. A konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.

A szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek különösen az Országgyűlés vagy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, vagy az ilyen költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szervek, vagy azon gazdasági társaságok, amelyben az állam többségi befolyást gyakorol, vagy a mindezen szervezetek által alapított, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok, vagy a mindezen szervezetek fenntartói joggyakorlása alá tartozó intézmények, vagy a kiemelt fontosságú szervezetfejlesztési feladatot megvalósító, a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, illetőleg a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetőleg a jogszabályi rendelkezések alapján a keretmegállapodáshoz csatlakozó egyéb szervezetek (együttesen: külön jogszabályban meghatározott szervezetek) lesznek, amely legalább 1000 szervezetet jelent.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések szerinti feladatokat, hanem ezen túlmenően, az ajánlatkérővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi szerződések teljesítésének vonatkozásában. A keretmegállapodás időtartama alatt éppen ezért előfordulhat, hogy egyszerre több szervezet egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a különböző szerződések összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az egyidejűleg fellépő több beszerzési igényt nem lehetne rugalmas módon, kellő időben kielégíteni. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a fokozott rendelkezésre állás, illetőleg a fokozott teljesítési képesség a megkötendő keretmegállapodás időtartama alatt, elvárás.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a megfelelő információvédelemi rendszer és a megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartása elvárás.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések szerinti feladatok részletesebb bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 11. Szervezetfejlesztési feladatmeghatározás feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító arány (%) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 12. Humán erőforrás toborzás és fejvadászat feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító arány (%) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 13. Projektmenedzsment szakmai támogató feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító arány (%) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 14. Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer / Súlyszám: 65
Minőségi kritérium - Név: 15. A teljesítésben részt vevő személyi állomány szervezettségének mértéke (fő) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 16. Személyi állomány tapasztalata (db) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 17. Teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 18. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 512
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 223-548620
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás-szervezetfejlesztési feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_26975997
Postai cím: Andrássy út 107.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: info@p2m.hu
Telefon: +36 13229179
Internetcím: http://p2m.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: p2m Informatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27814615
Postai cím: Andrássy út 107.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: info@p2m.hu
Telefon: +36 13229179
Internetcím: http://p2m.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Stratégiai menedzsment, Folyamatmenedzsment, Teljesítménymenedzsment, Humán erőforrás menedzsment, Csapatépítés és kapcsolódó rendezvényszervezés, Projektmenedzsment, Vállalatszervezés, Megfelelés biztosítás, Információbiztonság, Szervezetfejlesztés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok: c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban: p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 107. 2. em. 9., adószáma:14400496242) és p2m Informatika Szolgáltató Kft.

(1062 Budapest, Andrássy út 107. 2. em. 9., adószáma: 25719279242) közös ajánlattevők; Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1081 Budapest, Kiss József Utca 10., adószáma: 10752258242) d) az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontok, a szempontok megnevezése: 17. értékelési szempont: Teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása;18. értékelési szempont: Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2020