Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 642557-2022

18/11/2022    S223

Polska-Szczecin: Usługi konwersji danych

2022/S 223-642557

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 81168780751100
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Bułat
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914419111
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wzp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dodatkowych usług i modułu funkcjonalnego dla wskazanych Systemów PZGiK oraz przeprowadzenie konwersji danych powiatowych zdeponowanych w Systemie GEO-INFO u Partnerów projektu

Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.34.2022.PR
II.1.2)Główny kod CPV
72311100 Usługi konwersji danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowych usług i modułu dla wskazanych Systemów PZGiK oraz przeprowadzenie konwersji geodezyjnych danych powiatowych zdeponowanych w bazach danych dla poniższych Partnerów (Zamawiających) u których zainstalowany jest System GEO-INFO firmy Systherm - Info:

● Miasto Szczecin,

● Miasto Świnoujście,

● Powiat Choszczeński,

● Powiat Gryficki,

● Powiat Kamieński,

● Powiat Łobeski,

● Powiat Myśliborski,

● Powiat Policki,

● Powiat Pyrzycki,

● Powiat Stargardzki.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 266 965.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar województwa zachodniopomorskiego - Partnerzy projektu u których zainstalowany jest System GEO-INFO firmy Systherm - Info

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup dodatkowych usług i modułu funkcjonalnego dla oprogramowania GEO-INFO oraz przeprowadzenie konwersji danych powiatowych zdeponowanych w bazach danych dla poniższych Partnerów (Zamawiających), u których zainstalowany jest System GEO-INFO firmy Systherm - Info:

● Miasto Szczecin,

● Miasto Świnoujście,

● Powiat Choszczeński,

● Powiat Gryficki,

● Powiat Kamieński,

● Powiat Łobeski,

● Powiat Myśliborski,

● Powiat Policki,

● Powiat Pyrzycki,

● Powiat Stargardzki.

Przedmiot Zamówienia obejmuje wdrożenie i uruchomienie usług dostosowawczych oprogramowania GEO-INFO (zmiana klaso-użytków na klasy i użytki, zmiana układu odniesienia współrzędnych wysokościowych na układ PL-EVRF2007-NH, migracja (konwersja) baz danych z Microsoft SQL na PostgreSQL), zakup i dostarczenie licencji dla modułu funkcjonalnego dot. integracji produktów (usług) GEO-INFO z Węzłem Krajowym, w tym przeprowadzenie szkoleń pracowników i dostarczenie dokumentacji oraz przeprowadzenie konwersji danych PZGiK do schematów aplikacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, na które Wykonawca udziela gwarancję na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca jest obowiązany zawrzeć odrębne umowy z każdym z Powiatów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. pozycji II.1.6: zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

Dot. pozycji II.2.5: zamawiający nie ustanowił kryteriów oceny ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Zamówienie publiczneprzeprowadzono na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Zamówienie powyższe dotyczy rozbudowy i dostosowania wybranego, obecnie eksploatowanego u Partnerów projektu oprogramowania oraz dostosowania posiadanych przez Partnerów projektu baz danych do nowego rozporządzenia. Realizacja powyższego, umożliwi świadczenie e-usług dla obywateli przez systemy informatyczne obecnie funkcjonujące u Partnerów projektu obsługujące bazy danych zawierające dane Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).

Producent oprogramowania posiada pełnię autorskich praw majątkowych do oferowanych rozwiązań oraz nie przewiduje możliwości przeniesienia tych praw na Zamawiającego ani też udzielenia / rozszerzenia licencji w sposób umożliwiający Zamawiającemu samodzielne lub na jego zlecenie dokonanie niezbędnych modyfikacji. Nie jest zatem możliwy zakup praw autorskich, a przez to nie jest możliwe samodzielne rozwijanie dostarczanych oprogramowań bezpośrednio przez samych użytkowników. Jedynie wskazany wyżej podmiot jest uprawniony do aktualizacji przedmiotowego oprogramowania oraz udostępniania dalszych okresowych licencji, a także świadczenia usług wsparcia autorskiego (usuwania błędów, udzielania konsultacji etc.). Ponadto producent oprogramowania, jako jedyny jest w stanie przeprowadzić bezstratną konwersję danych i jako jedyny na rynku dysponuje narzędziami to umożliwiającymi dla wytwarzanych przez niego oprogramowania.

W zakresie dodatkowych funkcjonalności, modułu i konwersji danych Zamawiający zbadał możliwość ich uzyskania z pominięciem oprogramowania obecnie eksploatowanego przez Partnerów projektu. Takie działanie niosłoby ze sobą nieakceptowalne ryzyko niekompatybilności technicznej i nieproporcjonalnie duże trudności techniczne we wdrożeniu i dalej w użytkowaniu i utrzymaniu dostarczonych elementów oprogramowania biorąc pod uwagę konieczność zachowania ciągłości działania systemów do obsługi PZGiK. Nowe moduły wykonane przez innych wykonawców nie byłyby ponadto objęte wsparciem producenta modułów dziedzinowych a ewentualnie nieprawidłowości działania i współdziałania systemów informatycznych nie byłyby łatwe, jeśli w ogóle możliwe (z uwagi na brak dostępu do dokumentacji autorskiej) do zdiagnozowania i usunięcia.

Podsumowując, Zamawiający oraz Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie mają możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych.

Wobec powyższego spełnione zostały przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP, , który stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych. Analiza okoliczności faktycznych i prawnych wskazuje, że wykonawca, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówień jest jedynym podmiotem uprawnionym do dystrybucji oraz modyfikacji własnych produktów. Ograniczenie konkurencji wynikające z udzielenia zamówień dotychczasowemu dostawcy nie jest zatem wynikiem celowego zawężenia przez Zamawiającego parametrów zamówienia lecz skutkiem okoliczności obiektywnych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 140-401168
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Systherm Info sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Złotowska 27
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-189
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 542 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 266 965.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Przedmiotowe postępowanie było prowadzone przez Województwa Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w imieniu i na rzecz 10 instytucji zamawiających (Partnerów Projektu), wobec czego zawarto 10 odrębnych umów na łączną kwotę 1 266 965,00 PLN (bez VAT).

Poniżej wskazano kolejno: nazwę Zamawiającego zawierającego umowę, wartość umowy (bez VAT) oraz datę zawarcia umowy:

1. Powiat Stargardzki - 121 475,00 PLN, zawarta dnia 19.10.2022 r.;

2. Gmina Miasto Świnoujście - 126 065,00 PLN, zawarta dnia 09.10.2022 r.;

3. Powiat Policki - 121 475,00 PLN, zawarta dnia 11.10.2022 r.;

4. Gmina Miasto Szczecin - 169 100,00 PLN, zawarta dnia 28.10.2022 r.;

5. Powiat Pyrzycki - 121 475,00 PLN, zawarta dnia 04.10.2022 r.;

6. Powiat Kamieński - 121 475,00 PLN, zawarta dnia 13.10.2022 r.;

7. Powiat Choszczeński - 121 475,00 PLN, zawarta dnia 04.10.2022 r.;

8. Powiat Myśliborski - 121 475,00 PLN, zawarta dnia 19.10.2022 r.;

9. Powiat Gryficki - 121 475,00 PLN, zawarta dnia 25.10.2022 r.;

10. Powiat Łobeski - 121 475,00 PLN, zawarta dnia 05.10.2022 r.

Dot. pozycji V.2.4: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia obejmuje całość zamówienia udzielanego Wykonawcy Systherm Info sp. z o.o..

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2022