Tjenesteydelser - 642780-2020

31/12/2020    S255

Danmark-Sorø: Hospitalsvirksomhed

2020/S 255-642780

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Holm
E-mail: thovh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 12345678
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ændring af aftale om vikarlæger til skadesklinikken Næstved Sygehus

Sagsnr.: thovh
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85111000 Hospitalsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ændring af indgået kontrakt vedr. vikarlæger til skadesklinikken ved Næstved Sygehus.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 31 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vikarlæger til skadesklinikken ved Næstved Sygehus. Ændring af kontrakt jf. udbudslovens § 181 vedr. ændring af opgaverne for vikarlægerne, idet leverandøren fremadrettet skal sikre, at de udover de allerede aftalte ydelser på aftalen kan levere vikarlæger med relevante kompetencer for varetagelse opgaver som bagvagt.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Forklaring: Næstved Sygehus organisatorisk har ansvaret for - og er forpligtet til at sikre bemandingen af - bagvagtsfunktionen i forhold til KBU-lægerne på Slagelse Skadestue. Næstved Sygehus kan således ikke leve op til og varetage denne forpligtelse, hvis ikke de vikarlæger, der tilknyttes, er kvalificerede til at varetage denne funktionen. Det er endvidere ikke muligt at ændre den samlede struktur og organisering af lægerne og vagtplanlægningen på Region Sjællands sygehuse på en måde, så denne udfordring kan imødegås. Forholdet kan derfor ikke sikres på anden måde end ved at ændre på den indgåede delkontrakt for vikarlæger til Næstved Sygehus og sikre de fornødne kompetencer for vikarlægerne. Dette taler således for, at ændringen må anses som nødvendig både for at gennemføre kontrakten og for sikringen af den samlede planlægning og sikring af vikarlæger til regionens sygehuse. Det er i den forbindelse tillagt betydelig vægt, at der således er et sundhedsfagligt hensyn at sikre, og at patientsikkerheden på regionens sygehuse således alene kan sikres iagttaget ved gennemførelsen af denne ændring. Samme hensyn til patientsikkerheden gør, at kontrakten ikke kan tildeles en anden leverandør end den kommende leverandør på skadesklinikken ved Næstved Sygehus, idet behov for både sammenhæng i de lægefaglige ydelser og effektiv styring af samme taler herimod.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Medflex A/S
CVR-nummer: Medflex A/S
Postadresse: Egebjergvej 85
By: Brabrand
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 31 500 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Forklaring: Næstved Sygehus organisatorisk har ansvaret for - og er forpligtet til at sikre bemandingen af - bagvagtsfunktionen i forhold til KBU-lægerne på Slagelse Skadestue. Næstved Sygehus kan således ikke leve op til og varetage denne forpligtelse, hvis ikke de vikarlæger, der tilknyttes, er kvalificerede til at varetage denne funktionen. Det er endvidere ikke muligt at ændre den samlede struktur og organisering af lægerne og vagtplanlægningen på Region Sjællands sygehuse på en måde, så denne udfordring kan imødegås. Forholdet kan derfor ikke sikres på anden måde end ved at ændre på den indgåede delkontrakt for vikarlæger til Næstved Sygehus og sikre de fornødne kompetencer for vikarlægerne. Dette taler således for, at ændringen må anses som nødvendig både for at gennemføre kontrakten og for sikringen af den samlede planlægning og sikring af vikarlæger til regionens sygehuse. Det er i den forbindelse tillagt betydelig vægt, at der således er et sundhedsfagligt hensyn at sikre, og at patientsikkerheden på regionens sygehuse således alene kan sikres iagttaget ved gennemførelsen af denne ændring. Samme hensyn til patientsikkerheden gør, at kontrakten ikke kan tildeles en anden leverandør end den kommende leverandør på skadesklinikken ved Næstved Sygehus, idet behov for både sammenhæng i de lægefaglige ydelser og effektiv styring af samme taler herimod.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/12/2020