Építési beruházás - 642930-2021

17/12/2021    S245

Magyarország-Veszprém: Építési munkák

2021/S 245-642930

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14007581219
Postai cím: Házgyári Út 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Levente
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Telefon: +36 306333643
Fax: +36 306333643
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://veszprem.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Levente
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Telefon: +36 306333643
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://veszprem.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Digitális Élményközpont tervezése és kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000312662021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megvalósítása keretében „Digitális Élményközpont (CODE)” kivitelezése, valamint a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

Kivitelezési feladatok főbb mennyiségi adatai:

Beépített hasznos alapterület: 3742,97 m2

Veszprém Digitális Múzeum esetében:

Tetőkertek kivitelezése 1 035,00 m2

Felületképzés 12 300,00 m2

Talajnedvesség elleni szigetelés: 3494 m2

Járható és nem járható lapostető készítése: 2831 m2

2 db személyfelvonó

Külső közmű:

Vízvezeték építés teljes körűen 193,00 fm

Tűzivíz vezeték építés teljes körűen 43,20 fm

Szennyvíz vezeték építés teljes körűen 273,00 fm

Csapadékvíz vezeték építés teljes körűen 173,00 fm

Kültéri parkoló térburkolat 1 562,00 m2

Villamos:

Védőcső és tálca elhelyezése: 38 280,00 m

Villamos kábelezés: 59 575,00 m

Szerelvényezés: 3 328,00 db

Gépészet:

Vezetékszerelés 3170 m

VRV beltéri egység 68 db

Padlófűtés szerelés 2400 m2

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna szerelés 5730 m2

Inkubátorház esetében:

Homlokzati állványozás 1043 m2

Földkiemelés 130 m3

Vasbeton lemezalap készítése 94 m3

Talajmedvesség elleni szigetelés 563 m2

Szerkezetépítés előregyártott vasbetonból 8,28 m3

Szerkezetépítés monolit vb. szerkezetek 218,6 m3

Acél tartószerkezet 220 m2

Járható és nem járható lapostető 390 m2

Alumínium homlokzati függönyfal 90 m2

Műgyanta burkolat 453 m2

Seprűzött beton 211 m2

Felületképzés 1610 m2

Villamos:

Védőcső és tálca elhelyezése: 8024 m

Villamos kábelezés: 13250 m

Szerelvényezés: 827 db

Gépészet:

Vezetékszerelés 670 m

VRV beltéri egység 17 db

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna szerelés 650 m2

100 férőhelyes fedett és 58 férőhelyes kültéri parkoló kivitelezése

Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.

A tervezés és kivitelezési feladatok együtt megrendelésének indoka: a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a 2020. évi CXLIV. törvény 6. §-a értelmében a beruházás a 2006. évi LIII. törvény 11. §-a szerinti kiemelten közérdekű beruházásnak minősül.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 393 585 938.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212312 Kiállítóközpont építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Ady Endre utca 5. (hrsz.: 4726/2.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elvégzendő feladatok és főbb mennyiségi adatai:

1. Tervezési feladat: A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, engedélyezési eljárások lefolytatása, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerbe, és egyéb szükséges elektronikus felületeken meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Engedélyezési tervek elkészítésének teljesítési határideje: a szerződés hatálybelépésétől számított 30 naptári nap. A kiviteli terv elkészítésének teljesítési határideje: a végleges (azaz jogerős) építési engedély rendelkezésére állásától számított 120 naptári nap.

2. Kivitelezési feladat: A jelen hirdetmény II.1.4) pontjában kerül ismertetésre.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, amennyiben a C épület és a parkolóház esetében az engedélyes tervdokumentáció a jóváhagyási tervtől - megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - az alábbi esetekben eltér: helyiségkiosztás, anyaghasználat módosítása, azonos minőség mellett történő kiváltás.

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése megfelelően irányadó. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

Megrendelő a munkaterület szerződés hatálybalépésétől számított 5 naptári napon belül biztosítja.

Egyes kivitelezési feladatok megkezdhetőek a kivitelezéshez szükséges tervek elkészültével, illetve a nem építés engedélyköteles, előkészítő tevékenységeket a munkaterület biztosításától kezdődően.

Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárás folytat le, ennek megfelelően a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként rögzíti, hogy a jelen szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, figyelemmel arra, hogy annak feltétele, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a megkötendő támogatási szerződés alapján a szükséges támogatást átadja. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a feltétel bekövetkezése a közbeszerzési eljárás során felmerülő körülmények alapján nem várható. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 180 naptári napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A részvételi felhívás III.1.3. M.2. a) pontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A részvételi felhívás III.1.3. M.2. b) pontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A részvételi felhívás III.1.3. M.2. c) pontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A részvételi felhívás III.1.3. M.2. f) pontja szerinti szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A részvételi felhívás III.1.3. M.2. g) pontja szerinti szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A részvételi felhívás III.1.3. M.2. h) pontja szerinti szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke - feladatkosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés (minőségirányítás) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv megfelelősége / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban megadott időtartam alatt 450 naptári nap értendő, amely a szerződés hatálybalépésétől számított, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig tartó időtartamot jelenti. Az engedélyes tervek megrendelői jóváhagyásra történő benyújtásának határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 080-204859
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Digitális Élményközpont tervezése és kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10578863219
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Fax: +36 884406278
Internetcím: http://www.vemevszer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 393 585 938.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezés (építész, gépész, villamos, statikai, tűzvédelmi)

különböző építészeti munkák

különböző gépészeti munkák

különböző villamos munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevőkre vonatkozó információk:

Ajánlattevő neve: VeszprémBer Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A

Adószám: 27311729219

Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér utca 11.

Adószám: 10578863219.

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószám: 14300327244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/12/2021