29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 643085-2020

31/12/2020    S255

Francja-Nantes: Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze

2020/S 255-643085

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Semitan
Adres pocztowy: 3 rue Bellier, BP 64605
Miejscowość: Nantes Cedex 1
Kod NUTS: FRG01 Loire-Atlantique
Kod pocztowy: 44046
Państwo: Francja
E-mail: marchespublics@semitan.fr
Tel.: +33 251817700
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tan.fr
Adres profilu nabywcy: http://marchespublics.semitan.fr
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Accord-cadre de fourniture, d'installation, de réglage et de mise en service de compresseurs d'air, d'assécheurs frigorifiques et de petits outillages portatifs pneumatiques

Numer referencyjny: 20SEF1/085
II.1.2)Główny kod CPV
42530000 Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

La présente consultation s'inscrit dans le cadre de la fourniture, de l'installation, du réglage et de la mise en service de compresseurs d'air, d'assécheurs frigoriques et de petits outillages portatifs pneumatiques pour remplacer ou équiper les ateliers des Cetex de la Semitan.

Elle a pour objet le remplacement de matériels obsolètes et l'équipement des ateliers des Cetex de la Semitan.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
42530000 Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze
42123400 Sprężarki powietrza
42650000 Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Opis zamówienia:

La présente consultation s'inscrit dans le cadre de la fourniture, de l'installation, du réglage et de la mise en service de compresseurs d'air, d'assécheurs frigoriques et de petits outillages portatifs pneumatiques pour remplacer ou équiper les ateliers des Cetex de la Semitan. Elle a pour objet le remplacement de matériels obsolètes et l'équipement des ateliers des Cetex de la Semitan.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 60 %
Cena - Waga: 40 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 139-343289
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SAS Ouest Injection
Adres pocztowy: 10 rue du Danemark
Miejscowość: Carquefou
Kod NUTS: FRG01 Loire-Atlantique
Kod pocztowy: 44470
Państwo: Francja
E-mail: carquefou@ouestinjection.com
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 200 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal de grande instance de Nantes
Adres pocztowy: 19 quai François Mitterrand
Miejscowość: Nantes Cedex 9
Kod pocztowy: 44921
Państwo: Francja
E-mail: tgi-nantes@justice.fr
Tel.: +33 251179500
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Tribunal de grande instance de Nantes
Adres pocztowy: 19 quai François Mitterrand
Miejscowość: Nantes Cedex 9
Kod pocztowy: 44921
Państwo: Francja
E-mail: tgi-nantes@justice.fr
Tel.: +33 251179500
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020