Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 643237-2020

Submission deadline has been amended by:  142594-2021
31/12/2020    S255

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie kolei

2020/S 255-643237

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 134
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Tel.: +48 539188692
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.cpk.pl/pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu nr 00100011 pn.: „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85”

Numer referencyjny: 156/20/KRI/11/PZP/WD/90
II.1.2)Główny kod CPV
71311230 Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu nr 00100011 pn.: „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14.” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, pełnieniem nadzoru autorskiego i doradztwem przetargowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322500 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź i okolice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu nr 00100011 pn.: „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14.”. Przedmiot niniejszego Zamówienia stanowi element Projektu prowadzonego przez Zamawiającego polegającego na przygotowaniu i realizacji linii kolejowej nr 85 (linia KDP) obejmującej budowę nowego tunelu kolejowego w ciągu tej linii kolejowej na odcinku st. Łódź Fabryczna – włączenie w linię kolejową nr 14 w mieście Łodzi wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, pełnieniem nadzoru autorskiego i doradztwem przetargowym.

2. W ramach przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

1) Zadania Podstawowe (P1, P2 i P3) – gwarantowany zakres Zamówienia,

2) Zadania Opcjonalne (O1, O2, O3 i O4) – zakres Zamówienia objęty prawem opcji. Szczegółowy zakres i warunki uruchomienia prawa opcji został określony w Tomie II SIWZ – Wzór Umowy.

3. Szczegółowy OPZ stanowi Tom III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Personelu / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2028
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje Zadania Opcjonalne (O1, O2, O3 i O4), w skład których wchodzą następujące Zadania (opisane szerzej w OPZ):

1) Zadanie O1 obejmujące m.in. (i) weryfikację i aktualizację wniosków (wraz z załącznikami) o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, (ii) uzyskanie ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, (iii) weryfikację i aktualizację wniosków (wraz z załącznikami) o wydanie decyzji lub kompletnych projektów umów, nadających tytuły prawne do nieruchomości objętych inwestycją, wraz z operatami szacunkowymi, (iv) uzyskanie ostatecznych decyzji lub umów, nadających tytuły prawne do nieruchomości objętych inwestycją, (v) sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem o ponowną ocenę oddziaływania na środowisko dla Tunelu KDP, (vi) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla całego Tunelu KDP;

2) Zadanie O2 obejmujące m.in. (i) opracowanie lub aktualizację mapy do celów projektowych dla PODG Retkinia, (ii) opracowanie Projektu Budowlanego PODG Retkinia, (iii) weryfikację i aktualizację wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji dla PODG Retkinia, (iv) uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla PODG Retkinia, (v) weryfikację i aktualizację wniosków (wraz z załącznikami) o wydanie decyzji lub kompletnych projektów umów, nadających tytuły prawne do nieruchomości objętych inwestycją dla PODG Retkinia, wraz z operatami szacunkowymi, (vi) uzyskanie ostatecznych decyzji lub umów, nadających tytuły prawne do nieruchomości objętych inwestycją dla PODG Retkinia, (vii) sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla całego PODG Retkinia, (viii) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla całego PODG Retkinia;

3) Zadanie O3 obejmujące m.in. (i) sporządzenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na projekt wykonawczy oraz roboty budowlane w oparciu o Dokumentację, a także (ii) doradztwo na rzecz Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie tego zamówienia; oraz

4) Zadanie O4 obejmujące m.in. nadzory autorskie.

Szczegółowy zakres i warunki uruchomienia prawa opcji został określony w Tomie II SIWZ – Wzór Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w pkt II.2.1.1) Ogłoszenia pełna nazwa Postępowania jest następująca: "Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu nr 00100011 pn.: "Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14"".

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Z Postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców:

1) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z Postępowania na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Pzp;

b) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp – zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp;

c) art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp;

2) którzy nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 2 IDW, uszczegółowionych przez Zamawiającego w rozdziale VI IDW.

II. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale VII ust. 7 IDW lub skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca złoży:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp) i pkt 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy o wydaniu lub braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 7 do IDW),

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 7 do IDW);

UWAGA I – W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokumenty wymienione w lit. a-c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

UWAGA II – W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów dokumenty wymienione w lit. a-c winien złożyć także podmiot, który udostępnia Wykonawcy zasoby.

III. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu,

2) spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć w formie JEDZ, którego wzór stanowi Załącznik 3 do IDW. Zasady wypełniania JEDZ zostały zamieszczone na stroniehttps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów.

Wykonawca wskazuje w JEDZ części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (jeśli na etapie składania ofert jest już wiadome Wykonawcy z jakimi podwykonawcami będzie współpracował).

JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do podpisywania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi dla danego podmiotu.

Pozostałe wymogi w zakresie oświadczeń oraz dokumentów, w tym dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne wskazane zostały w Rozdziale VII IDW oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający za spełniających warunek udziału w Postępowaniu uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

a) posiadają w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, roczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 15 000 000,00 PLN w każdym roku;

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej, w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 IDW:

a) część sprawozdania finansowego – bilans oraz rachunek zysków i strat, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających aktywa i zobowiązania – za ostatnie 3 (trzy) lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Zamawiający za spełniających warunek udziału w Postępowaniu uzna Wykonawców, którzy:

1) wykażą, że posiadają odpowiednie doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę (lub odpowiadający mu projekt w danym państwie UE, tj. prowadzący do uzyskania decyzji będącej odpowiednikiem pozwolenia na budowę) dla odcinka dwutorowej linii kolejowej o prędkości projektowej co najmniej 120 km/h i długości co najmniej 5 km, obejmującego co najmniej budowę tunelu o długości min. 500 m, przy czym zakres prac projektowych obejmował co najmniej branże takie jak torowa, drogowa, konstrukcyjno-budowlana, elektroenergetyczna (trakcyjna).

Zamawiający dopuszcza aby w miejsce jednej usługi wskazanej w akapicie powyżej, Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał łącznie dwie usługi, z czego:

a) jedną polegającą na opracowaniu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub odpowiadający mu projekt w danym państwie UE, tj. prowadzący do uzyskania decyzji będącej odpowiednikiem pozwolenia na budowę) dla drogi publicznej co najmniej Klasy Z, przy czym zakres prac projektowych w każdym przypadku obejmował co najmniej branże: drogową, konstrukcyjno-budowlaną, elektroenergetyczną (nietrakcyjna), obejmującego co najmniej budowę tunelu drogowego (dla drogi publicznej co najmniej Klasy Z) o długości min. 500 m,

Oraz

b) jedną polegającą na opracowaniu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub odpowiadający mu projekt w danym państwie UE, tj. prowadzący do uzyskania decyzji będącej odpowiednikiem pozwolenia na budowę) dla odcinka dwutorowej linii kolejowej o prędkości projektowej co najmniej 120 km/h i długości co najmniej 5 km przy czym zakres prac projektowych obejmował co najmniej branże takie jak torowa, konstrukcyjno-budowlana, elektroenergetyczna (trakcyjna);

2) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Zamawiający wymaga wykazania dysponowania Personelem Kluczowym skierowanym do realizacji Zamówienia, tj.: Koordynatora Projektu / Głównego Projektanta, Projektanta branży torowej, Projektanta branży drogowej, Projektanta branży mostowej, Projektanta sieci trakcyjnej, Projektanta branży elektroenergetycznej (nietrakcyjnej), Projektanta w branży konstrukcyjno–budowlanej, Ekspert ds. środowiskowych.

II. Szczegółowe warunki udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostały określone w Rozdziale VI IDW (Tom I SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonej, w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 IDW:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 8 do IDW - oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 5 do IDW;

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 200 000,00 PLN

2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru Wykonawcy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w Rozdziale XV ust. 1 IDW.

4. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

1) w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej;

2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – zamieszczenie na portalu SmartPZP oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do wystawienia w imieniu wystawcy dokumentu wadialnego.

5. Pozostałe informacje dotyczące wadium wskazane zostały w Rozdziale XI IDW.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie:

1) składa JEDZ

2) składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 9 IDW,

3) na wezwanie Zamawiającego, są zobowiązani złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VII IDW, przy czym:

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VII ust. 8 pkt 1 IDW składa każdy z nich,

b) dokumenty, o których mowa w Rozdz. VII ust. 8 pkt 2 lub pkt 3 IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. VI ust. 1 pkt 3-4 IDW.

Pozostałe informacje w Rozdz. IX IDW

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono we Wzorze Umowy (WU) – tom II SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 15:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert bez udziału fizycznego wykonawców w siedzibie zamawiającego. Wykonawcy mogą śledzić transmisję z otwarcia ofert na stronie internetowej wskazanej w dokumentacji postępowania (Rozdział XVI IDW - Tom I SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, należy przedłożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem portalu SmartPZP (https://portal.smartpzp.pl/cpk), chyba, że w IDW wskazano odmienny sposób komunikacji.

3. Niniejsze Postępowanie oznaczone jest nr 156/20/KRI/11/PZP/WD/90. Zaleca się, aby we wszelkiej korespondencji Wykonawcy powoływali się na to oznaczenie.

4. Wykonawca przystępując do Postępowania, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na portalu SmartPZP, akceptuje warunki korzystania z portalu SmartPZP, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/cpk oraz uznaje go za wiążący.

5. Szczegóły funkcjonowania portalu SmartPZP zostały opisane w Instrukcji użytkownika SmartPZP, stanowiącej Załącznik 9 do IDW oraz dostępnej na stronie https://portal.smartpzp.pl/cpk.

6. Wyłącznie w sytuacji awarii portalu SmartPZP lub przerwy technicznej działania portalu SmartPZP Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@cpk.pl (nie dotyczy składania ofert).

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na stosowanie Zasad Zarządzania i jest zobowiązany do stosowania tych zasad przy realizacji Przedsięwzięcia. Zamawiający informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury [Dz.Urz.M.I. z 2020 r. poz. 39] (https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/) opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia Zasad Zarządzania.

9. Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o platformie SmartPZP należy przez to rozumieć platformę znajdującą się pod podanym adresem (https://portal.smartpzp.pl/cpk).

10. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6. wynosi 90 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy Pzp.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020