There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 64347-2022

04/02/2022    S25

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Electricity

2022/S 025-064347

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Postal address: Podhalańska 7
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-335
Country: Poland
Contact person: Agata Poloczek-Kołodziej
E-mail: agata.poloczek@jzwik.com.pl
Telephone: +48 324787706
Internet address(es):
Main address: https://jzwik.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://jzwik.logintrade.net/zapytania_email,72984,23f5aa89d67a58dd00f69f7c9169bce6.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.05.2022r. do 31.12.2022r. do obiektów należących do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Reference number: TE-63-2590/2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.05.2022r. do 31.12.2022r. obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów należących do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S. A. będących w grupach taryfowych:

B23 - 6 PPE

C11 - 99 PPE

C21 - 11 PPE

C23 -2 PPE

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.05.2022r. do 31.12.2022r. obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów należących do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S. A. będących w grupach taryfowych:

B23 - 6 PPE

C11 - 99 PPE

C21 - 11 PPE

C23 -2 PPE

2.Prognozowany zakres dostawy:

Rodzaj taryfy

Ilość energii elektrycznej (MWh)

C11 670

C21 470

B23 szczyt przedpołudniowy 300

B23 szczyt południowy 300

B23 reszta doby 1400

C23 szczyt przedpołudniowy 20

C23 szczyt południowy 20

C23 reszta doby 30

3.Niniejsze zamówienie nie obejmuje dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

4.Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 833), przepisach wykonawczych tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1158), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w załączniku nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a) posiadał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną

w okresie wykonywania umowy,

b) posiadał zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie, na którym posadowione są obiekty Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich odbiorcy, przedmiotu, terminu i wartości wykonał minimum 1 dostawę energii elektrycznej o wartości min. 2.000.000 zł brutto.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zgodnie z opisem podanym w SWZ

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z opisem podanym w SWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z opisem podanym w SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2022
Local time: 09:00
Place:

Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pomocą platformy zakupowej LOGINTRADE https://jzwik.logintrade.net

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/01/2022