Services - 643778-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Varsovie: Services de déneigement

2022/S 224-643778

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Numéro national d'identification: 525-22-48-481
Adresse postale: ul. Franciszka Klimczaka 2
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-797
Pays: Pologne
Courriel: wilanow.zzp@um.warszawa.pl
Téléphone: +48 224434942
Fax: +48 224435040
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wilanow.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Utrzymanie czystości i porządku terenów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów w latach 2022 – 2023.

Numéro de référence: 60/WOŚ/2022
II.1.2)Code CPV principal
90620000 Services de déneigement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z zimowym utrzymaniem czystości i porządku terenów zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. Do zakresu zamówienia należy świadczenie usług polegających na zapobieganiu śliskości i gołoledzi, odśnieżaniu oraz oczyszczaniu po zakończeniu zimowego sezonu ulic, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów, będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 511 149.07 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
90630000 Services de déverglaçage
90914000 Services de nettoyage de parkings
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

II.2.4)Description des prestations:

5. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Do zakresu zamówienia należy świadczenie usług polegających na zapobieganiu śliskości i gołoledzi, odśnieżaniu oraz oczyszczaniu po zakończeniu zimowego sezonu ulic, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów, będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

6.1. Utrzymanie, w tym zapobieganie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz oczyszczanie po zakończeniu zimowego sezonu, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:

6.1.1. zapobieganie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie chlorkiem sodu o gęstości 10 g/m2 oraz posypywanie chlorkiem sodu z chlorkiem wapnia o gęstości 10g/m2 a także nawilżanie solanką dróg [używane mieszaniny chlorku sodu i chlorku wapnia powinny być w stosunku wagowym: 4:1 – 80% NaCl + 20% CaCl2 lub 2:1 – 67% NaCl + 33% CaCl2. Powyższe proporcje chlorku sodu i wapnia określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach] – wg załącznika nr 2b: „Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania chlorkiem sodu 10 g/m2 a także nawilżanie solanką będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2022-2023”

6.1.2. zapobieganie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli dróg (maksymalne dopuszczalne stężenie soli 5 g/m2) – wg załącznika nr 2c „Wykaz dróg przeznaczonych do sypania piaskiem z niewielką domieszką soli, będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2022-2023”

6.1.3. zapobieganie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem – wg załącznika nr 2d „Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania piaskiem, będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2022-2023”,

6.1.4. zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników (załącznik nr 3a) oraz parkingów, placów i skwerów (załącznik nr 3b) – ręczne i mechaniczne posypywanie piaskiem lub mieszanką chlorku sodu z chlorkiem wapnia o gęstości posypywania 10 g/m2 – chodnik i parking na ul. St. Kostki Potockiego, mostek nad Potokiem Służewieckim oraz Zieleniec przy Dębach Pamięci do sypania WYŁĄCZNIE PIASKIEM (8 017 m2),

6.1.5. odśnieżanie mechaniczne dróg o łącznej długości 76,3 km i szerokości do 5 m (wg załącznika nr 2a), w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek (wg załącznika nr 4). Ulice (zawarte w załączniku 2a): Marconich, Wiktorii Wiedeńskiej, Kubickiego, Orszady, Ko-ralowa, Petyhorska, Biwakowa, Leżakowa, Młocarni, Murawy, Namioty, Niedzielna, Odpoczynek, Wycieczka, Wyprawy, Brodzik, Obornicka dojazd do posesji nr 13A i 15A (jezdnie o niewielkiej szerokości - od 3 do 3,2 m) należy odśnieżać wyłącznie przy pomocy „małego” sprzętu,

6.1.6. odśnieżanie ręczne chodników o łącznej powierzchni 65 837 m2 (załącznik nr 3a),

6.1.7. odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów o łącznej powierzchni 9 665 m2 (załącznik nr 3b),

6.1.8. zamiatanie ręczne i mechaniczne:

ulic (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2e do umowy), w tym wąskie jezdnie (o niewielkiej szerokości do 3,2 m: Marconich, Wiktorii Wiedeńskiej, Kubickiego, Orszady, Koralowa, Petyhorska, Biwakowa, Leżakowa, Młocarni, Murawy, Namioty, Niedzielna, Odpoczynek, Wycieczka, Wyprawy, Brodzik,

chodników i ścieżek rowerowych (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3a do umowy),

parkingów (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3b do umowy),

zamiatanie pomiędzy pasami – wysepkami, tzw. „martwe pola”,

czyszczenie „bezpieczników” w ramach zamiatania.

Uwaga – na terenie m.st. Warszawy, na postawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2020 z dnia 5 marca 2020 r., obowiązuje zakaz wykorzystywania dmuchaw.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Nouveaux travaux/services consistant dans la répétition de travaux/services existants et commandés dans des conditions rigoureusement conformes à celles figurant dans la directive
Explication:

Uzasadnienie zastosowania trybu z wolnej ręki:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (..) 7. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;

Zamawiający w 2020 roku udzielił zamówienia Wykonawcy POLSUPER Sp. z o.o. na realizację części I pn. „Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – zimowe utrzymanie ulic, chodników”. Umowę nr WIL/WOŚ/B/III/1/1/1/55/LU/2020 zawarto 10.11.2020 r. Zamówienie zostało udzielone w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o nr 19/WOŚ/2020 wszczętego zamieszczeniem Ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 170-411737 z dnia 02.09.2020 r., które następnie sprostowano Ogłoszeniem o zamówieniu nr 2020/S 175-423510 z dnia 09.09.2022 r. Dla Części I zamówienia w pkt II.2.7 (strona 4 Ogłoszenia o zamówieniu). Zamawiający wskazał, że zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (obecnie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy) przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o wartości do 50% wysokości zamówienia podstawowego, tj. do kwoty 1 333 395,00 PLN netto. Przy czym zakres prac i warunki udzielenia zamówienia zawarto w SWZ. W treści SWZ dla części I Zamawiający określił „Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie utrzymania czystości i porządku, o wartości do 50 % wysokości zamówienia podstawowego tj. do kwoty 1 333 395,00 zł netto. Zamówienie będzie obejmowało prace polegające m.in. na: zimowym utrzymaniu, w tym zapobieganiu śliskości i gołoledzi, odśnieżaniu, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Należ wskazać, że przedmiot niniejszego zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Ponadto Zamawiający uwzględnił wartość ww. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

Przedmiotowe zamówienie podobne wypełnia wszystkie przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7:

- nie minęły 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego – umowę zawarto 10.11.2020 r.;

- niniejsze zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług – zamówienia udzielono Wykonawcy POLSUPER Sp. z o.o., do którego kierowane jest zaproszenie do negocjacji;

- zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego – Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2020/S 170-411737 i SWZ przewidział udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, obejmującego powtórzenie podobnych usług;

- niniejsze zamówienia polega na powtórzeniu podobnych usług świadczonych w zamówieniu podstawowym i jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego – niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie usługi świadczone w ramach zamówienia podstawowego;

- wartość zamówienia podobnego została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego – Zamawiający oszacował łącznie zamówienie podstawowe i zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 60/WOŚ/2022
Intitulé:

Utrzymanie czystości i porządku terenów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów w latach 2022 – 2023.

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
16/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: POLSUPER Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 5252330366
Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmieście 4
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-333
Pays: Pologne
Courriel: zampubliczne@polsuper.pl
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 511 149.07 PLN
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 511 149.07 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

7. STANDARDY WYKONANIA PRAC

7.1. Prace na terenie Dzielnicy Wilanów prowadzone będą w godzinach od 4:00 do 22:00. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wyjazdy nocne w celu dokonania odśnieżenia lub zapobiegania śliskości ulic, chodników i parkingów.

7.2. w przypadku opadów śniegu – Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 1 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. 22 443-50-18 (13,14,15, 16) w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. 572-726-727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl. Wszystkie tereny objęte zakresem prac muszą być uporządkowane w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od momentu zaistnienia niekorzystnych warunków.

7.3. w przypadku zapobiegania gołoledzi oraz usuwania szronu i szadzi – Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do prac w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 1 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych, po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. 22 443-50-18 (13,14,15, 16) w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. 572-726-727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl. Wszystkie tereny objęte zakresem prac muszą być uporządkowane w czasie nie dłuższym niż 1 godziny od momentu zaistnienia niekorzystnych warunków.

7.4. wykonawca dla zapewnienia prawidłowego przebiegu akcji utrzymania chodników i ulic zobowiązany jest do współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta st. Warszawy w celu rozeznania warunków pogodowych.

7.5. Posypywanie i płużenie ulic:

szerokość płużenia obejmuje całą szerokość jezdni (w przypadku ulic z kanalizacją deszczową w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek), a w przypadku parkujących samochodów – powierzchnię wolną od tych pojazdów bez blokowania pojazdów pryzmami śniegu

płużenie powinno obejmować całą szerokość jezdni wraz z zatokami parkingowymi o utwardzonych nawierzchniach bitumicznych lub betonowych usytuowanych w poziomie jezdni,

w trakcie płużenia należy odśnieżać szczególnie przy prawym krawężniku, tak aby odkryć studzienki odwadniające ulicę,

środki stosowane do zapobiegania i likwidacji śliskości powinny być dostosowane do warunków pogodowych i być zgodne z pkt. 6.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia,

prędkość jazdy pojazdów w trakcie prowadzenia akcji posypywania nie może przekroczyć 30 km/h ± 5 km/h,

pojazdy biorące udział w akcji nie mogą zasypywać chodników, przejść dla pieszych, wjazdów na posesje i miejsca parkingowe, trawników spłużonym śniegiem, błotem pośniegowym oraz materiałem wykorzystywanym do zapobiegania śliskości

7.6. Ręczne odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów i placów:

śnieg i błoto pośniegowe powinny być gromadzone przy krawędzi chodnika (krawężniku),

nadmiar śniegu będzie zabierany szczególnie z okolic obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, biblioteki),

ilość materiału wykorzystywana do zapobiegania śliskości powinna być dostosowana do warunków,

wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania nawierzchni z nadmiaru piasku po ustaniu niekorzystnych warunków (zanik pokrywy śnieżnej, lodu),

materiały wykorzystywane do zapobiegania śliskości chodników i parkingów powinny być zgromadzone w skrzyniach do tego przeznaczonych. Pojemniki powinny być ustawiane na nawierzchni utwardzonej, w sposób nieutrudniający przejścia pieszym, a ich litość na bieżąco kontrolowana przez Wykonawcę.

8. Szczegółowe wytyczne w zakresie wykonania przedmiotu umowy - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ville: Warszawa
Code postal: 00-522
Pays: Pologne
Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl
Téléphone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1.1. Środki ochrony prawnej szczegółowo określone zostały w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022