Fournitures - 643803-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Jastrzębie-Zdrój: Logiciels et systèmes d'information

2022/S 224-643803

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: Al. Jana Pawła II 7
Ville: Jastrzębie-Zdrój
Code NUTS: PL227 Rybnicki
Code postal: 44-330
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Magdalena Kozak, Urszula Gawęda
Courriel: zp@wss2.pl
Téléphone: +48 324784548/549
Fax: +48 324784549
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wss2.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup oprogramowania do monitoringu sieci

Numéro de référence: BZP.38.382-39.22
II.1.2)Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do monitoringu sieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ. Dodatkowo warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 93 866.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL227 Rybnicki
Lieu principal d'exécution:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do monitoringu sieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ. Dodatkowo warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 181-511400
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Zakup oprogramowania do monitoringu sieci

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Axence Spółka z o. o Spółka Jawna
Adresse postale: ul. Na Zjeździe 11
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-527
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 93 866.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu IX ustawy.

2. Wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Szczegółowe informację dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022