Services - 643862-2022

21/11/2022    S224

Roumanie-Brăila: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2022/S 224-643862

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL BRAILA
Numéro national d'identification: 4205670
Adresse postale: Strada: Independenţei, nr. 1
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 810210
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: MIRELA MOLDOVEANU
Courriel: achizitii@pmbr.ro
Téléphone: +40 239694947
Fax: +40 239692394
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariabraila.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii de proiectare – realizare documentații tehnico-economice (Faza 1, DALI) pentru proiectul „Renovarea energetică a Blocului C1, str.Tineretului, nr.36, Brăila”

Numéro de référence: 4205670/2022/89
II.1.2)Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Servicii de proiectare – realizare documentații tehnico-economice (Faza 1, DALI) pentru proiectul „Renovarea energetică a Blocului C1, str.Tineretului, nr.36, Brăila”

Contractul ce va rezulta în urma finalizării procedurii de achiziție publică, va avea ca obiect realizarea studiilor geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, temă de proiectare, documentația necesară obținerii certificatului de urbanism, DALI, Documentația necesară pentru obținerea avizelor și acordurilor prevăzute în Certificatul de urbanism.

Asistența tehnică din partea proiectantului se va asigura pe întreaga durată a procesului de evaluare a Cererii de finanțare cât și pe parcursului derulării procedurii de atribuire pentru contractele de servicii de proiectare faza II și/sau execuție lucrări. Totodată, prestatorul are obligația de a asigura fără alte costuri suplimentare, asistența tehnică de specialitate atât pe perioada de realizare a documentațiilor tehnico-economice faza PT+DE, cât și pe perioada de execuție a lucrărilor.

Operatorii economici interesați să participe la prezenta procedură de achiziție, au posibilitatea, în baza unei notificări prealabile adresată autorității contractante, să viziteze amplasamentul, astfel încât să poată să elaboreze oferte complete și conforme cu realitatea din teren.

Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise in a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 76 000.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO221 Brăila
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Brăila

II.2.4)Description des prestations:

Domeniul – Servicii de proiectare – realizare documentații tehnico-economice (Faza 1, DALI) pentru proiectul „Renovarea energetică a Blocului C1, str.Tineretului, nr.36, Brăila”

Valoarea estimată totala fără TVA: 76.000,00 lei fără T.V.A.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta de Arhitect coordonator/ Șef colectiv proiectare / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 177-501303
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 34912
Intitulé:

Contract servicii de proiectare – realizare documentații tehnico-economice (Faza 1, DALI) pentru proiectul „Renovarea energetică a Blocului C1, str.Tineretului, nr.36, Brăila”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SC BIA CONSPROIECT SRL
Numéro national d'identification: RO 29523300
Adresse postale: Strada Alexandrescu Grigore, poet, Nr. 5
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 810430
Pays: Roumanie
Courriel: biaconsproiect@yahoo.com
Téléphone: +40 752281879
Fax: +40 339805917
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 76 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 76 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare stabilite prin prezenta fisa de date, ofertantul va prezenta initial doar DUAE- documentul unic de achizitie european conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare respective, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa SEAP si in momemtul inscrierii in procedura vor avea acces la modalitatea de completare a acestuia.

Documentele justificative in sustinerea declaratiei, trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196, al.2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

În cazul în care va uza de dreptul mai sus mentionat, ofertantul are obligatia de a prezenta documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, în urma unei solicitari scrise din partea autoritatii contractante, în termenul prevazut în continutul acesteia, care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I.1 si care fac imposibila transmiterea raspunsului în termen, autoritatea contractanta va raspunde numai în conditiile prevazute de art. 103 din HG. nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”).

Accesarea si completarea DUAE se va face in SEAP Se va consuta si Ghidul SEAP.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale:

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Operatorii economici vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul oferte.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Serviciul Juridic Contencios
Adresse postale: piata Independentei nr.1
Ville: Braila
Pays: Roumanie
Fax: +40 239694994
Adresse internet: www.primariabr.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022