Supplies - 643955-2021

17/12/2021    S245

Polska-Wałbrzych: Odzież ochronna i zabezpieczająca

2021/S 245-643955

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: bernard.jach@zdrowie.walbrzych.pl
Tel.: +48 746489941
Faks: +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa: pościel jednorazowa, masek chirurgicznych, czepek pielęgniarski, podkład włókninowy, prześcieradło jednorazowe, spodenki do kolonoskopii, ochraniacze na obuwie, fartuchy foliowe”

Numer referencyjny: Zp/67/PN-67/21
II.1.2)Główny kod CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Pakiet nr 1 – Maska chirurgiczna 3 warstwowa na troki

Pakiet nr 2 – Maska chirurgiczna z nadrukiem

Pakiet nr 3 – Czepek pielęgniarski

Pakiet nr 4 – Podkład włókninowy

Pakiet nr 5 – Prześcieradło jednorazowe

Pakiet nr 6 – Komplet pościeli

Pakiet nr 7 – Pościel jednorazowa bez poduszki

Pakiet nr 8 – Poszewka na poduszkę, poszwa na kołdrę

Pakiet nr 9 – Spodenki do kolonoskopii

Pakiet nr 10 – Ochraniacze na obuwie

Pakiet nr 11 – Fartuchy foliowe

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maska chirurgiczna 3 warstwowa na troki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Maska chirurgiczna 3-warstwowa , niebieska, hipoalergiczna, odporna na przesiąkanie, wiązana na troki . wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji bakteryjnej min.99,5%. Zgodna z normą PN EN 14683 II. Pakowana w kartoniku w formie podajnika min.50szt. z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy. szt. 50 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maska chirurgiczna z nadrukiem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Jednorazowa maska chirurgiczna z trokami z nadrukiem przyjaznym dla dzieci (np. postacie bajkowe) Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE%) ≥ 99,7%, Maski zgodne z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG, wyrób medyczny klasy I. szt. 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Czepek pielęgniarski

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Czepek pielęgniarski z włókniny z gumką . min. 25g/m2. Szt. 250 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Podkład włókninowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Podkład z włókniny dwuwarstwowej foliowanej, gramatura min 35g/m2.

Rozmiar min.250cmx150cm,koloru zielonego, składany pojedynczo.

Szt. 50 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dodatkowy kod CPV: 39500000-7 wyroby włókiennicze

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prześcieradło jednorazowe

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Jednorazowe prześcieradło wykonane z 3 warstwowej włókniny hydrofilowej o gramaturze min.74g/m2 (gramatura odpowiadająca warstwom: warstwa polipropylenowa o gramaturze min.14g/m2 + warstwa PE polietylenowa o gramaturze min.25g/m2 + warstwa polipropylenowa o gramaturze min.35g/m2 ).Prześcieradło odporne na przesiąkanie 320cm H20,miękkie w dotyku, wytrzymałe na rozciąganie i rozrywanie, nieprzepuszczalne dla wody ,krwi i płynów ustrojowych (absorpcja płynów min.800%), kolor niebieski o wymiarach min.210 x min.160cm.

Prześcieradło składane jako pojedyncza sztuka, pakowane max 10szt.

szt. 50 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dodatkowy kod CPV: 39500000-7 wyroby włókiennicze

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komplet pościeli

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Komplet niejałowej pościeli jednorazowej, wykonanej z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej, barierowej dla cząstek włókniny polipropylenowej SMS

(gramatura min. 35g/m2).Paraprzepuszczalność min.4500 g./m2 ./24h o wymiarach : prześcieradło – rozmiar min.240cm x min.160 cm, poszwa na kołdrę – rozmiar min.200cm x 140 cm,

poszewka na poduszkę – rozmiar min 90cm x min 80 cm Materiał pościeli równomierny bez zaciemnień spełniający normę PN EN 13795 lub równoważną. Pakowany pojedynczo po 1 komplecie. szt. 10 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dodatkowy kod CPV: 39500000-7 wyroby włókiennicze

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pościel jednorazowa bez poduszki

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Komplet pościeli jednorazowej dwuczęściowej składający się z poszwy na kołdrę oraz prześcieradła z zakładką mocującą prześcieradło na fotelu ,wykonany z miękkiej wytrzymałej aro przepuszczalnej, barierowej dla cząstek włókniny trójwarstwowej SMS(gramatura min.. 35g/m2). Paraprzepuszczalność min.4500 g./m2 ./24h. o wymiarach: poszwa na kołdrę min150-160cmx min.200cm-210cm, prześcieradło dł.min 240-250cm x szer.min.100cm- 110cm z nakładka min.50cm. Materiał pościeli równomierny bez zaciemnień spełniający normę PN EN 13795 lub równoważną. Pakowany pojedynczo po 1 komplecie. Szt. 14 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dodatkowy kod CPV: 39500000-7 wyroby włókiennicze

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Poszewka na poduszkę, poszwa na kołdrę

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Poszewka na poduszkę jednorazowa, wykonana z miękkiej wytrzymałej, aro przepuszczalnej, barierowej dla cząstek włókniny SMS ,(gramatura min. 35 g/m2).

Para przepuszczalność min.4500 g/m2/24h o wymiarach min.80cmx90cm.

Materiał poszewki równomierny bez zaciemnień, koloru zielonego, spełniający normę PN EN 13795 lub równoważną. Szt. 10 000

2. Poszwa na kołdrę, wykonana z miękkiej wytrzymałej, aro przepuszczalnej, barierowej dla cząstek włókniny SMS ,(gramatura min. 35 g/m2).

Para przepuszczalność min.4500 g/m2/24h o wymiarach min.150cmx min.210cm.

Materiał poszewki równomierny bez zaciemnień, spełniający normę PN EN 13795 lub równoważną.

szt. 7 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dodatkowy kod CPV: 39500000-7 wyroby włókiennicze

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Spodenki do kolonoskopii

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Spodenki do kolonoskopii nieprzeźroczyste, jednorazowego użytku z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze min.28g/m2,z elastyczna gumką w pasie, z otworem z tyłu umożliwiającym wprowadzenie kolonoskopu,(otwór min.Ø10cm-min. Ø 12cm) Rozmiar L-XXL szt. 2 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ochraniacze na obuwie

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką, grubość min 50 gr./m2 . szt. 50 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fartuchy foliowe

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 m-cy

1. Fartuch foliowy przedni grubość min. 35 micronów, wiązany na troki o długości min.50cm i szerokości min.6cm.

Rozmiar L lub XL ,koloru białego. Szt. 3 000

2. Fartuch foliowy przedni grubość min. 20 micronów, wiązany na troki o długości min.50cm i szerokości min.6cm.

Rozmiar L lub XL ,koloru białego szt. 70 000

3. Rękawice foliowe, rozmiar L lub XL. Szt. 150 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ).

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z

zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania

ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w

sprawie spłat tych należności;

4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa

w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

oraz

oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z

2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej (załącznik nr 5)

7. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125

ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których

mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat

lokalnych (zał. 6)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (JEDZ)

2. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie odzieży ochronnej i zabezpieczającej (dotyczy pakietu nr 1,2, 3, 9,10,11), wyrobów włókienniczych (dotyczy pakietu nr 4,5,6,7,8) na kwotę:

dla pakietu nr: 1 – 30 000,00 zł,

dla pakietu nr: 2 – 250,00 zł,

dla pakietu nr: 3 – 40 000,00 zł,

dla pakietu nr: 4 – 50 000,00 zł,

dla pakietu nr: 5 – 100 000,00 zł,

dla pakietu nr: 6 – 30 000,00 zł,

dla pakietu nr: 7 – 50 000,00 zł,

dla pakietu nr: 8 – 20 000,00 zł,

dla pakietu nr: 9 – 1 500,00 zł,

dla pakietu nr: 10 – 7 000,00 zł,

dla pakietu nr: 11 – 40 000,00 zł,

każda z dostaw.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/01/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/04/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie wymaga wadium.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów. Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania Jakością ».

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa: pościel jednorazowa, masek chirurgicznych, czepek pielęgniarski, podkład włókninowy, prześcieradło jednorazowe, spodenki do kolonoskopii, ochraniacze na obuwie, fartuchy foliowe” - Zp/67/PN-67/21 jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl

1. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na jednostkach sektora finansów publicznych, w tym na podmiocie leczniczym, w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa: pościel jednorazowa, masek chirurgicznych, czepek pielęgniarski, podkład włókninowy, prześcieradło jednorazowe, spodenki do kolonoskopii, ochraniacze na obuwie, fartuchy foliowe” - Zp/67/TP-67/21 na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyjątkowych przypadkach w tym samym celu będziemy również przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w związku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 10.

3. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. Krajowa Izba Odwoławcza, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora, serwisanci lub Poczta Polska.

4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe, wynikające ze zgromadzonej dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat, przechowywana jest przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia ...

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2021