Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 644037-2022

Submission deadline has been amended by:  48605-2023
21/11/2022    S224

România-București: Pachete software şi sisteme informatice

2022/S 224-644037

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Sanatatii
Număr naţional de înregistrare: 4266456
Adresă: Strada: Popişteanu Cristian, nr. 1-3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010024
Țară: România
Persoană de contact: Carmen Comandasu
E-mail: carmen.comandasu@ms.ro
Telefon: +40 213075672
Fax: +40 3072508
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ms.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159830
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem informatic in cadrul proiectului „Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)” Cod SMIS 131065

Număr de referinţă: 4266456202203smis131065
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția publică unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanță și suport al proceselor aferente activităților de anestezie și terapie intensivă (ATI), sistem informatic ce va funcționa ca suport pentru luarea deciziilor în situațiile de urgență într-o unitate centrala din cadrul Ministerului Sănătății în cadrul proiectului „Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)”. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 - a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 107 362 404.48 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30141200 Calculatoare de birou
32420000 Echipament de reţea
48820000 Servere
51611100 Servicii de instalare de hardware
72265000 Servicii de configurare de software
72422000 Servicii de dezvoltare de aplicaţii server internet sau intranet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin prezenta procedură de achiziție se dorește Achiziția unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanță și suport al proceselor aferente activităților de anestezie și terapie intensivă (ATI), sistem informatic ce va funcționa ca suport pentru luarea deciziilor în situațiile de urgență într-o unitate centrala din cadrul Ministerului Sănătății.

Soluția informatică trebuie să asigure informatizarea a două categorii de structuri din cadrul unități sanitarelor participante la proiect:

- Secțiile ATI + Sălile de Operație din lista de unități sanitare menționate în proiect – în număr de 18:

• componenta cu paturi din secțiile de ATI cuprinse în proiect (în total 649 de posturi-paturi informatizate și monitorizate);

• partea de anestezie-terapie intensivă aferentă sălilor de operații (posturi de anestezie, în număr de 275);

Componenta centrală – Ministerul Sănătății.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Funcționalitate tehnică suplimentară Se punctează suplimentar următoarele funcționalități tehnice: 1. Ofertantul asigură conectivitatea și transmiterea de date: de la alte modele de aparatură medicală specifică ATI si SO (altele decât cele din Anexa 1 la caietul de sarcini) în soluția de ATI si SO ofertată, fără costuri suplimentare din parte Autorității Contractante, pe perioada garanției. 2. Sistem de documentare bazat pe organe: • Cardiovascular • Respirator (Pulmonar) • Neuro • Nefrologie • Gastroenterologie • Microbiologie 3. Sistemul de clasificare Clavien-Dindo postoperatorie. 4. Instrument de inteligență artificială pentru premedicație și preoperator, bazat pe ghidurile emise de Societatea Europeană de Anestezie și Terapie Intensiva (ESAIC - European Society of Anaesthesiology and Intensive Care). / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)” Cod SMIS 131065

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăseasca în situațiile de excludere prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare / punctele de lucru o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

- Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv al operatorului economic;

- După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166, alin. (2), art.167, alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- Orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin.(1) din Legea nr. 98/2016.

Pentru ofertanți din alte țări se vor aplica prevedrile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cerința nr. 2: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 59 - 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare atrage după sine excluderea ofertantului din procedura de achiziție.

Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința în formularul DUAE și va prezenta odată cu DUAE și declarația privind conflictul de interese din secțiunea formulare corespunzător până la data limită de depunere a ofertelor (Formularul 3).

Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 21 din HG 395/2016, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii, sunt următoarele:

Secretar General – Ordonator Principal de Credite – Alexandru Mihai Borcan

Director general – Georgeta Bumbac

Director general – Ionuț Sebastian Iavor

Director - Călin-Robert Toma

Șef serviciu – Carmen Comandașu

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.

NOTĂ

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz.

3. Referitor la situația personală a ofertantului, pentru persoanele fizice/juridice străine:

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor privind situația personală este permisă prezentarea oricărui document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine a ofertantului sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă. În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a respectivilor ofertanți, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente care emit documente de natura celor prevăzute mai sus. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

În cazul ofertanților (persoane fizice sau juridice) de altă naționalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii în țara de rezidență, să reiasă că aceștia sunt legal constituiți, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: completarea DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență, să fie prezentat, doar la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluării ofertelor, ofertantului aflat pe primul loc, în condițiile în care acestea nu vor putea fi accesate de către autoritatea contractantă de pe site-urile de specialitate ale autorităților emitente. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți, care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării

Nota 1: Pentru persoanele juridice străine: Persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara în care ofertantul este rezident.

Nota 2: Documentele prezentate vor fi valabile și actuale la data prezentării.

Documentele justificative solicitate în susținerea cerinței se vor prezenta, doar la solicitarea autorității contractante, de către operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar alcătuit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit în ultimii 3 ani calculați retroactiv de la data depunerii contracte de produse și servicii similare având o valoare cumulată de minim 80.000.000,00 lei fără TVA.Prin sintagma „livrări de produse si servicii similare” se înțelege:- implementarea de soluții informatice medicale similar domeniului ATI- furnizarea de echipamente de tip procesare, stocare, comunicații, furnizarea de licențe software, servicii de implementare, mentenanță și suport, servicii de dezvoltare software: analiza, proiectare, customizare si dezvoltare, testare, trecere în producție, instruire și asistență tehnicăÎn vederea îndeplinirii cerinței privind experiența similară, ofertanții vor prezenta:- fie prezentarea unui singur contract (care sa includa activitatile/operatiunile/serviciile similare solicitate prin cerinta de calificare) având o valoare cel putin egala cu pragul indicat;- fie prezentarea de contracte în orice combinatie a obiectelor acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului/valoarea respectivelor contracte), dar cu conditia ca prin aceste contracte sa fie acoperite (în ansamblu/cumulat) atât tipurile de activitati/operatiuni indicate în cadrul cerintei cât si pragul valoric indicat.În cazul în care oferta depusă a fost alta decât oferta individuală, valoarea minimă solicitată se referă numai la partea executată efectiv de către operatorul economic.Pentru echivalență se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții vor face dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit. Nu se acceptă operatori economici în curs de certificare, cu excepţia celor care au raportul de audit finalizat şi urmează doar a primi documentul de certificare. Documentul solicitat trebuie să fie prezentat de către fiecare ofertant/ofertant asociat în parte, pentru partea de contract pe care o realizează.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE.Documentele justificative solicitate în susținerea cerinței se vor prezenta, doar la solicitarea autorității contractante, de către operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar alcătuit la finalizarea evaluării ofertelor. O listă a principalelor contracte de produse si servicii similare, în cursul unei perioade care acoperă ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privati, însoţită de certificări de bună execuţie (Procese Verbale de recepție / documente Constatatoare / recomandări / alte documente echivalente), din care să rezulte că au realizat activități similare obiectului contractului. Respectivele certificări/documente vor trebui să indice:a. obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară;b. beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi; c. valoarea - în lei fără TVA;d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-a executat contractul;e. calitatea ofertantului in derularea contractului prezentat ca experiență similară.Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta copii după orice documente prin care se confirmă prestarea serviciilor similare, însoțite de traducerea acestora în limba română (efectuată de un traducător autorizat). Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul terţului susţinător împreună cu documentele anexate acestui angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora (Formularul 7), iar documentele justificative care probează cele asumate în angajament/e vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante.Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate.Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal.La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei privind capacitatea tehnică şi profesională.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente acestei cerințe.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după întocmirea clasamentului intocmit dupa finalizarea ofertelor.Autoritatea contractanta va accepta orice alte documente care sa ateste ca operatorul economic are implementat un sistem de management al calitatii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/12/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/06/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/12/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)

Autoritatea contractantă va răspunde o singură dată tuturor solicitărilor de clarificări cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Potrivit art. 154, alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, garanţia de participare și garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

Garanţia de bună execuţie se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract. Potrivit prevederilor legale, acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a furnizorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării prezentului contract.

Mod de acordare a punctajului pentru componenta tehnică:

Ministerul Sănătății dorește achiziționarea unui Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a secțiilor A.T.I. care sa ofere funcționalități ce vor degreva astfel personalul medical de activități administrative (completarea foilor de observație și raportări administrative) și în același timp se vor putea monitoriza complet și eficient resursele de orice tip pe care un pat din secția ATI le utilizează. Specificațiile tehnice obligatorii sunt conținute in Caietul de sarcini, specificații ce sunt respectate de mai multe soluții software existente pe piață.

Pentru a nu restrânge concurența si a limita ofertanții, am ales ca funcționalități tehnice utile, dar nu obligatorii, desfășurării activității medicale in secțiile de ATI sa fie punctate suplimentar după cum urmează:

Mecanismul de calcul:

a. Se acordă 40 puncte dacă se oferă toate cele 4 funcționalități suplimentare.

b. Se acordă 30 puncte dacă se oferă trei funcționalități suplimentare din care: funcționalitate suplimentară 1 și oricare alte două funcționalități suplimentare (2, 3, 4).

Variante acceptate pentru obținerea unui punctaj de 30 puncte:

b.1. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 2+ Funcționalitate suplimentară 3

b.2. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 2+ Funcționalitate suplimentară 4

b.3. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 3+ Funcționalitate suplimentară 4

c. Se acorda 20 puncte daca se oferă două funcționalități suplimentare din care: funcționalitate suplimentară 1 și orice altă funcționalitate suplimentară (2, 3, 4).

Variante acceptate pentru obținerea unui punctaj de 20 puncte:

c.1. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 2

c.2. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 3

c.3. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 4

d. Se acorda 10 puncte dacă se oferă o singură funcționalitate suplimentară (oricare din funcționalitățile suplimentare 1, 2, 3, 4) sau oricare din variantele de 2 sau 3 funcționalități suplimentare (2, 3, 4)

1. Funcționalitate suplimentară 1 – Ofertantul asigură conectivitatea și transmiterea de date: de la alte modele de aparatură medicală specifică ATI si SO (altele decât cele din Anexa 1 la caietul de sarcini) în soluția de ATI si SO ofertată, fără costuri suplimentare din parte Autorităţii Contractante, pe perioada garanției.

Se punctează dacă ofertantul asigură conectivitatea și transmiterea de date: de la alte modele de aparatură medicală specifică ATI si SO (altele decât cele din Anexa 1 lai caietul de sarcini) în soluția de ATI si SO ofertată, fără costuri suplimentare din parte Autorităţii Contractante, pe perioada garanției. Ofertantul trebuie să prezinte listă cu modelele respective, altele fată de lista de echipamente medicale anexată la Caietul de Sarcini.

2. Funcționalitate suplimentară 2 - Sistem de documentare bazat pe organe:

• Cardiovascular

• Respirator (Pulmonar)

• Neuro

• Nefrologie

• Gastroenterologie

• Microbiologie

Se punctează daca soluția ofertată, in plus fata de cerințele menționate anterior, oferă posibilitatea filtrării datelor medicale ale pacientului bazate pe organe, în funcție de cele 6 categorii principale:

• Cardiovascular

• Respirator (Pulmonar)

• Neuro

• Nefrologie

• Gastroenterologie

• Microbiologie

3. Funcționalitate suplimentară 3 - Sistemul de clasificare Clavien-Dindo postoperatorie

Clasificarea Clavien – Dindo (CDC) este un sistem standardizat pentru înregistrarea complicațiilor chirurgicale. Caracteristica majoră a sistemului CDC este că severitatea unei complicații este gradată pe baza tipului de terapie necesară pentru tratarea complicației.

Se punctează daca soluția informatică ofertată va conține și sistemul standardizat pentru înregistrarea complicațiilor chirurgicale Clavien – Dindo (CDC). Acesta conține multiple seturi de condiții și evenimente recunoscute la nivel mondial și puse în practică din ce în ce mai mult de către medicii din secțiile de terapie intensivă. In urma îndeplinirii acestor seturi de condiții și evenimente, sistemul notifică doctorii asupra gravității stării pacientului, pe care o ierarhizează pe grade (I-V), astfel încât sa se aplice protocoalele aferente acestora.

4. Funcționalitate suplimentară 4 - Instrument de inteligență artificială pentru premedicație și preoperator, bazat pe ghidurile emise de Societatea Europeană de Anestezie și Terapie Intensiva (ESAIC - European Society of Anaesthesiology and Intensive Care.

Se punctează daca soluția ofertata, in plus fata de cerințele menționate anterior, oferă un sistem de inteligenta artificiala, care are la baza ghidurile de bună practică medicală elaborate de ESAIC, fost ESA, in care sunt incluse atât evaluarea preoperatorie (inclusiv administrarea de premedicație în sala de operație) a pacienților care vor fi supuși unei intervenții chirurgicale, cât și recomandări de ghid asupra conduitei intraoperatorii și postoperatorii. Cu aceste ghiduri actualizate continuu și cu un sistem de inteligență artificială care devine din ce în ce mai performant pe măsură ce sistemul acumulează date medicale de la pacienți și care emite atenționări la orice greșeala sau abatere de la aceste ghiduri, se pot evita erorile umane, se pot salva vieți și se poate economisi timp prețios pentru viețile omenești.

Modalitate de calcul:

Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic

”Punctajul financiar”

Acest punctaj se calculează după următorul algoritm :

a) Pentru cel mai scazut dintre preţurile ofertelor conforme (Pretminim), se acordă 60 puncte;

b) Pentru un alt preţ (Pretoferta) decât cel prevazut la punctul a), punctajul se acordă astfel :

Pfinanciar = (Pretminim / Pretoferta) x 60 puncte

Exemple de calcul:

1. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitățile suplimentare 1, 2 si 4.

Ptehnic = 30 puncte

2. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitățile suplimentare 1 si 3.

Ptehnic = 20 puncte

3. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitatea suplimentară 3.

Ptehnic = 10 puncte

4. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitatea suplimentară 2 și funcționalitatea suplimentară 3.

Ptehnic = 10 puncte

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/11/2022