Fournitures - 644046-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Varsovie: Articles de pharmacie

2022/S 224-644046

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Numéro national d'identification: 5220002529
Adresse postale: ul. Banacha 1a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-097
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Łodziana
Courriel: zp@uckwum.pl
Téléphone: +48 22/599-17-09
Fax: +48 22/599-17-04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uckwum.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych z dostawą do Apteki CSK UCK WUM. DZPUCK.262.161.2022

Numéro de référence: DZPUCK.262.161.2022
II.1.2)Code CPV principal
33680000 Articles de pharmacie
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych z dostawą do Apteki CSK UCK WUM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 753 327.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Apteka UCK WUM CSK, ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych z dostawą do Apteki CSK UCK WUM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający skraca termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości realizacji świadczeń tj. umów na realizację programów lekowych. Pilny zakup brakujących produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych zapewni możliwość leczenia pacjentów z chorobą Fabry’ego hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 199-562595
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: DZPUCK.262.161.583.2022
Intitulé:

Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych z dostawą do Apteki CSK UCK WUM. DZPUCK.262.161.2022

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Komtur Polska Sp. z o. o.
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 753 327.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki określone w SWZ, zwane dalej „JEDZ”.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VIII SWZ

3. Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097Warszawa, POLSKA (dane kontaktowe zawarte zostały w rozdziale I);

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres:

iod@spdsk.edu.pl

lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale

XXI SWZ.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022