Fournitures - 644071-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Kruszwica: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2022/S 224-644071

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numéro national d'identification: 5560004289
Adresse postale: ul. Goplańska 2
Ville: Kruszwica
Code NUTS: PL617 Inowrocławski
Code postal: 88-150
Pays: Pologne
Courriel: sekretariat@pk-kruszwica.pl
Téléphone: +48 523515290
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bip.pk-kruszwica.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pk_kruszwica
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Spółka z o.o., której właścicielem w 100% jest Gmina Kruszwica
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.

Numéro de référence: ZP.7.2022
II.1.2)Code CPV principal
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.

2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL617 Inowrocławski
Lieu principal d'exécution:

Teren gminy Kruszwica

II.2.4)Description des prestations:

I. Opis przedmiotu zamówienia:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

CPV 09.30.00.00-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.

2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

3. Energia elektryczna ma spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

4. Wskazana w załączniku nr 5 do SWZ wartość zapotrzebowania na energię elektryczną, jest wartością szacunkową, która nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy.

5. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o.

6. Zakres dostaw i zasady wykonywania określają: Wzór umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz Wykaz punktów poboru energii elektrycznej (Załącznik nr 5 do SWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do umowy).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pk_kruszwica

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 199-562285
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII SWZ.

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pk_kruszwica.

4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022