Supplies - 644091-2021

17/12/2021    S245

Romania-Oradea: Oxygen administration unit

2021/S 245-644091

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU"
National registration number: 4208463
Postal address: Strada: Coposu Corneliu, nr. 12
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410469
Country: Romania
Contact person: Ileana Adina Marge
E-mail: achizitii@scmo.ro
Telephone: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Internet address(es):
Main address: www.scmo.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133603
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru - Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal Ventilator de transport

Reference number: 4208463 / 2021/252
II.1.2)Main CPV code
33157800 Oxygen administration unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru - Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal Ventilator de transport

Pret unitar = 50.420 lei fara TVA

Cantitate minima contract subsecvent – 1 buc

Cantitate maxima contract subsecvent - 2 buc

Cantitate minima acord cadru – 1 buc

Cantitate maxima acord cadru- 3 buc

Valoare minima contract subsecvent – 50.420 lei fara TVA

Valoare maxima contract subsecvent - 100.840 lei fara TVA

Valoare minima acord cadru – 50.420 lei fara TVA

Valoare maxima acord cadru- 151.260 lei fara TVA

- termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 151 260.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment
79633000 Staff development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

sediul autoritatii contractante, Oradea, str. C Coposu, nr.12

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru - Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal Ventilator de transport

Pret unitar = 50.420 lei fara TVA

Cantitate minima contract subsecvent – 1 buc

Cantitate maxima contract subsecvent - 2 buc

Cantitate minima acord cadru – 1 buc

Cantitate maxima acord cadru- 3 buc

Valoare minima contract subsecvent – 50.420 lei fara TVA

Valoare maxima contract subsecvent - 100.840 lei fara TVA

Valoare minima acord cadru – 50.420 lei fara TVA

Valoare maxima acord cadru- 151.260 lei fara TVA

- termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garantia produselor se va puncta astfel: Pentru oferta cu o garantie tehnica extinsa la 61 luni un numar = 10 puncte Pentru oferta cu o garantie tehnica extinsa intre 49 luni si 60 luni, inclusiv capetele un numar = 6 puncte Pentru oferta cu o garantie tehnica extinsa intre 37 luni si 48 luni, inclusiv capetele un numar = 3 puncte Pentru oferta cu o garantie tehnica extinsa intre 25 luni si 36 luni, inclusiv capetele un numar = 1 punct Garantia tehnica stabilita conform caietului de sarcini de 24 luni nu se puncteaza. Oferta tehnica care va avea o garantia tehnica sub 24 luni va fi declarata neconforma si va fi declarata neadmisibila. Oferta tehnica care prezinta valori mai mari de 61 luni nu vor fi punctate suplimentar fata de punctajul maxim alocat factorului de evaluare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

-ofertantii, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE – INDICATIE GLOBALA), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 ºi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt: a. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelo, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate; b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C. / actul constitutiv; c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; d. alte documente edificatoare, dupa caz;

- se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti și subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor;

- documentele justificative în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise în baza de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii: Biolog Chiană Laurenţiu Alin – Manager, Ec. Dance Nicolae Sebastian – Director financiar contabil, Dr. Burtă Ovidiu Pavel – Director medical, As. med. pr. Barabaș Călin Iulian – Director de îngrijiri, Ing. Mihut Viorel – Şef serviciu administrativ, Ing. Marge Ileana Adina – Sef serviciu achizitii publice şi contractare, Ec. Balint Ioan, Ec. Pop Diana Carmen, Func. Cherteş Cristina Daniela, Dr. Florea Mihai – medic sef ATI, as. Szalo Cristina – asistent sef ATI, ing. Hasak Simion Andrei, include inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica;

- certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului sau acordului-cadru trebuie sa aiba corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE – INDICATIE GLOBALA), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

- aviz de functionare valabil la momentul prezentari, emis pentru comercializare dispozitive medicale, punerea ȋn funcțiune ȋn domeniul dispozitivelor medicale și service pentru categoria de dispozitive medicale care fac obiectul achiziției conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi competările ulterioare; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/01/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/01/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

- pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătura electronică);

- pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil;

- pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016; completare formular SC din formulare şi modele de documente (dacă e cazul);

- răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici vor fi postate în cadrul procedurii de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro rubrica Lista clarificari, notificari si decizii precum si prin publicare de erate rublica Lista erate;

- Deoarece acordul cadru se incheie cu 3 operatori economici, in cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasament.

- pentru îndeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la proceda de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă; DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de către autoritatea contractanta în sectiunea dedicata acestuia; raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de catre fiecare participant; pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem si va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completarii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator); este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie înregistrati ca utilizatori ai sistemului; la procedura de atribuire se înscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalți participanti completeaza direct în sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta;

- potenţiali operatori economici, rezidenţi în ţările Comunităţii Europene şi ţările Spaţiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creştere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica şi compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire;

- toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a Românie... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

- termen de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr. 101/2016;

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2021