Supplies - 644091-2021

17/12/2021    S245

România-Oradea: Dispozitiv de administrare a oxigenului

2021/S 245-644091

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU"
Număr naţional de înregistrare: 4208463
Adresă: Strada: Coposu Corneliu, nr. 12
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410469
Țară: România
Persoană de contact: Ileana Adina Marge
E-mail: achizitii@scmo.ro
Telefon: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scmo.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133603
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru - Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal Ventilator de transport

Număr de referinţă: 4208463 / 2021/252
II.1.2)Cod CPV principal
33157800 Dispozitiv de administrare a oxigenului
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru - Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal Ventilator de transport

Pret unitar = 50.420 lei fara TVA

Cantitate minima contract subsecvent – 1 buc

Cantitate maxima contract subsecvent - 2 buc

Cantitate minima acord cadru – 1 buc

Cantitate maxima acord cadru- 3 buc

Valoare minima contract subsecvent – 50.420 lei fara TVA

Valoare maxima contract subsecvent - 100.840 lei fara TVA

Valoare minima acord cadru – 50.420 lei fara TVA

Valoare maxima acord cadru- 151.260 lei fara TVA

- termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 151 260.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
79633000 Servicii de perfecţionare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

sediul autoritatii contractante, Oradea, str. C Coposu, nr.12

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru - Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal Ventilator de transport

Pret unitar = 50.420 lei fara TVA

Cantitate minima contract subsecvent – 1 buc

Cantitate maxima contract subsecvent - 2 buc

Cantitate minima acord cadru – 1 buc

Cantitate maxima acord cadru- 3 buc

Valoare minima contract subsecvent – 50.420 lei fara TVA

Valoare maxima contract subsecvent - 100.840 lei fara TVA

Valoare minima acord cadru – 50.420 lei fara TVA

Valoare maxima acord cadru- 151.260 lei fara TVA

- termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia produselor se va puncta astfel: Pentru oferta cu o garantie tehnica extinsa la 61 luni un numar = 10 puncte Pentru oferta cu o garantie tehnica extinsa intre 49 luni si 60 luni, inclusiv capetele un numar = 6 puncte Pentru oferta cu o garantie tehnica extinsa intre 37 luni si 48 luni, inclusiv capetele un numar = 3 puncte Pentru oferta cu o garantie tehnica extinsa intre 25 luni si 36 luni, inclusiv capetele un numar = 1 punct Garantia tehnica stabilita conform caietului de sarcini de 24 luni nu se puncteaza. Oferta tehnica care va avea o garantia tehnica sub 24 luni va fi declarata neconforma si va fi declarata neadmisibila. Oferta tehnica care prezinta valori mai mari de 61 luni nu vor fi punctate suplimentar fata de punctajul maxim alocat factorului de evaluare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

-ofertantii, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE – INDICATIE GLOBALA), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 ºi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt: a. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelo, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate; b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C. / actul constitutiv; c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; d. alte documente edificatoare, dupa caz;

- se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 și Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti și subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor;

- documentele justificative în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise în baza de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii: Biolog Chiană Laurenţiu Alin – Manager, Ec. Dance Nicolae Sebastian – Director financiar contabil, Dr. Burtă Ovidiu Pavel – Director medical, As. med. pr. Barabaș Călin Iulian – Director de îngrijiri, Ing. Mihut Viorel – Şef serviciu administrativ, Ing. Marge Ileana Adina – Sef serviciu achizitii publice şi contractare, Ec. Balint Ioan, Ec. Pop Diana Carmen, Func. Cherteş Cristina Daniela, Dr. Florea Mihai – medic sef ATI, as. Szalo Cristina – asistent sef ATI, ing. Hasak Simion Andrei, include inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica;

- certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului sau acordului-cadru trebuie sa aiba corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE – INDICATIE GLOBALA), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

- aviz de functionare valabil la momentul prezentari, emis pentru comercializare dispozitive medicale, punerea ȋn funcțiune ȋn domeniul dispozitivelor medicale și service pentru categoria de dispozitive medicale care fac obiectul achiziției conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi competările ulterioare; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/07/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

- pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătura electronică);

- pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil;

- pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016; completare formular SC din formulare şi modele de documente (dacă e cazul);

- răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici vor fi postate în cadrul procedurii de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro rubrica Lista clarificari, notificari si decizii precum si prin publicare de erate rublica Lista erate;

- Deoarece acordul cadru se incheie cu 3 operatori economici, in cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasament.

- pentru îndeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la proceda de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă; DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de către autoritatea contractanta în sectiunea dedicata acestuia; raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de catre fiecare participant; pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem si va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completarii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator); este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie înregistrati ca utilizatori ai sistemului; la procedura de atribuire se înscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalți participanti completeaza direct în sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta;

- potenţiali operatori economici, rezidenţi în ţările Comunităţii Europene şi ţările Spaţiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creştere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica şi compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire;

- toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a Românie... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

- termen de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr. 101/2016;

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/12/2021