Dienstleistungen - 644313-2022

21/11/2022    S224

Polska-Łyszkowice: Usługi związane z odpadami

2022/S 224-644313

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łyszkowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 55026100000
Adres pocztowy: ul. Gminna 11
Miejscowość: Łyszkowice
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 99-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Szabelski
E-mail: wszabelski@lyszkowice.pl
Tel.: +48 468116177
Faks: +48 468116177
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lyszkowice.bipst.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Łyszkowice w 2023 roku”

Numer referencyjny: RG.271.1.8.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny i nieselektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Łyszkowice w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska; dostarczaniu kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych - odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę; odbiorze i transporcie odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru Gminy oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ oraz Rozdział 4 SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Łyszkowice (powiat łowicki, województwo łódzkie)

II.2.4)Opis zamówienia:

II.2.4)

Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 1.1. odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny i nieselektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru Gminy Łyszkowice, w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Łyszkowice odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska, 1.2. dostarczaniu kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 1, 2 i 3 Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział 4 SWZ), na czas realizacji umowy dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Łyszkowice, 1.3. odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych - odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę Łyszkowice, 1.4. odbiorze i transporcie odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru Gminy Łyszkowice.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko odpady komunalne, natomiast nie obejmuje odpadów wytwarzanych i powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Wykonawca odpowiada za systematyczne odbieranie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z Harmonogramem oraz za ich transport i zagospodarowanie w instalacjach komunalnych w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do ustawy oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

4. W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie mieszkańców gminy Łyszkowice w pojemniki i worki do zbierania odpadów (pojemniki stanowiły będą własność Wykonawcy).

5. Zestawienie ilości odebranych odpadów w ostatnich trzech latach: 2019 r. – 1 138,736 Mg; 2020 r. – 1 478,160 Mg i w 2021 r. – 1 490,020 Mg.

6. Orientacyjne ilości poszczególnych frakcji odpadów ujęte są w Formularzu Ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale 4 SWZ oraz Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Ww. dokumenty udostępnione są na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl oraz dodatkowo na http://lyszkowice.bipst.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe – emisja spalin i hałasu (Ś) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Edukacja ekologiczna (E) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p. tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 30 % wartości zamówienia

podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 139 ustawy p.z.p. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Łyszkowice w zakresie odpadów o kodach objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 1000 Mg, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa(i) została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dopuszcza wskazanie masy odpadów w m3 - w takim przypadku zostanie ona przeliczona zgodnie ze wskaźnikiem 1 m3 = 0,125 Mg.

Uwagi:

a) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usługi. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu usługi oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

b) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usługi od wymaganej przez Zamawiającego.

c) Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku ilości2. dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:

.2. dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:

- 2 pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bezpylnymi, posiadającymi funkcję kompaktującą,

- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w workach i w pojemnikach),

- 1 pojazdem ciężarowym skrzyniowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych (np. osiatkowany),

- 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym, przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami,

- 1 pojazdem do odbioru odpadów z nieruchomości o trudnym dojeździe – tzw. mała śmieciarka o ładowności co najmniej 1000 litrów

i każdy ze środków transportu wyposażony jest w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający monitorowanie tras, w tym trwałe zapisywania, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, jest trwale i czytelnie oznakowany nazwą firmy.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.2.2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: IV kwartał 2023 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz ust. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia) wymienionych w Rozdziale 9 SWZ pkt 9.4. 3. Do terminu składania ofert należy złożyć (zaleca się złożyć dokumenty jednocześnie, podczas czynności złożenia oferty): 1) Formularz Ofertowy Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach), 2) oświadczenie JEDZ, o których mowa w rozdziale 9.1 SWZ, 3) Dowód wniesienia wadium, 4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 11 pkt 11.2 lit. b) SWZ - jeżeli dotyczy; 5) oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę , o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 9.3 lit. a), 6) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 9.3 lit. b) - jeżeli dotyczy 7) zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale 10 pkt 10.4 SWZ - jeżeli dotyczy; 8) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby: a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 9) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy. 4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 7. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy p.z.p. przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za mówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy p.z.p.;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy p.z.p., mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wnoszenia odwołań:

1)Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3)Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4)Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30d ni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2022