Marché de travaux - 644338-2022

21/11/2022    S224

Lettonie-Riga: Travaux de construction

2022/S 224-644338

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Rīgas Stradiņa universitāte
Numéro national d'identification: 90000013771
Adresse postale: Dzirciema iela 16
Ville: Rīga
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: LV 1007
Pays: Lettonie
Point(s) de contact: Ieva Kantika
Courriel: Ieva.Kantika@rsu.lv
Téléphone: +371 67060862
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsu.lv
Adresse du profil d’acheteur: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ēkas būvdarbi RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā

Numéro de référence: RSU 2020/51/AFN-AK
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ēkas būvdarbi RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45000000 Travaux de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Rīga, Konsula iela 21 (LATVIJA), LV-1007

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Ēkas būvdarbi RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 539
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

16.08.2016. MK not. Nr.561 “Izaugsme un nodarbinātība” spec. mērķis 8.1.1 un MK not. Nr.562 “Izaugsme un nodarbinātība” spec. mērķis 1.1.1.

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 235-579276

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Intitulé:

Ēkas būvdarbi RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/11/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Akciju sabiedrība "UPB"
Numéro national d'identification: 42103000187
Adresse postale: Liepāja, Dzintaru iela 17
Ville: Liepāja
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 3401
Pays: Lettonie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 8 468 500.00 EUR

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Līguma Nr. 59-23/E/172/2020. Pasūtītājs saņēma Uzņēmēja 2022.gada 07.oktobra vēstuli Nr. N17-13/1170e (Līguma pielikumā Nr.2; turpmāk – Vēstule_1), kurā norādīts, ka Uzņēmēja ieskatā pastāv pamatotas aizdomas, ka RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas ēku Konsula ielā 21, Rīgā, nodot ekspluatācijā līdz 2022.gada 20.oktobrim var būt neiespējami, no Uzņēmēja neatkarīgu, iemeslu dēļ, proti, uz Vēstules_1 sagatavošanas brīdi Uzņēmējs nav saņēmis kadastrālās uzmērīšanas lietu un Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) nespēj sniegt informāciju, kad tā tiks izgatavota un izsniegta. Pasūtītājs saņēma Uzņēmēja 2022.gada 28.oktobra vēstuli Nr. N17-13/1200e (Līguma pielikumā Nr.4; turpmāk – Vēstule_3), kurā norādīts, ka būves kadastrālās uzmērīšanas lietu no VZD Uzņēmējs saņēma 2022.gada 24.oktobrī. Lai iesniegtu Būvniecības valsts kontroles birojā (turpmāk – BKVB) apliecinājumu par ēkas gatavību ekspluatācijai, Uzņēmējam ir jāpievieno Ministru kabineta noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 167.punktā minētie dokumenti, tai skaitā ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts. Savukārt, lai varētu uzsākt ēkas energosertifikāciju un saņemtu ēkas pagaidu energosertifikātu, kā viens no dokumentiem, kas jāiesniedz neatkarīgajam ekspertam, kurš veic energosertifikāciju, ir būves kadastrālās uzmērīšanas lieta. Ievērojot minēto, Uzņēmējs lūdza Pasūtītāju noslēgt Vienošanos par ēkas nodošanas ekspluatācijā termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada 5.decembrim (ieskaitot). Grozījumi veikti Līguma 3.pielikumā "Darbu izpildes grafiks", kas saskaņā ar grozījumiem paredz darbu izpildes stadijas starpposmu "Ēkas nodošana ekspluatācijā". Līguma izpildes gala termiņš grozījumu rezultātā nemainās. Līguma summas izmaiņas nav paredzētas ar grozījumiem.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Iepirkumu uzraudzības birojs
Adresse postale: Eksporta iela 6
Ville: Rīga
Pays: Lettonie
Courriel: pasts@iub.gov.lv
Téléphone: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Adresse internet: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Iepirkumu uzraudzības birojs
Adresse postale: Eksporta iela 6
Ville: Rīga
Pays: Lettonie
Courriel: pasts@iub.gov.lv
Téléphone: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Adresse internet: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Rīga, Konsula iela 21 (LATVIJA), LV-1007

VII.1.4)Description des prestations:

Ēkas būvdarbi RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 770
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 9 627 931.13 EUR
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Akciju sabiedrība "UPB"
Numéro national d'identification: 42103000187
Adresse postale: Liepāja, Dzintaru iela 17
Ville: Liepāja
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 3401
Pays: Lettonie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Starptermiņa posms "Ēkas nodošana ekspluatācijā", kas iekļauts Līguma 3.pielikumā "Darbu izpildes grafiks", tiek pagarināts līdz 2022.gada 5.decembrim (ieskaitot).

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Sakarā ar to, ka Uzņēmējs no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nevarēja saņemt būves kadastrālās uzmērīšanas lietu no Valsts Zemes dienesta, Uzņēmējs nevarēja Būvniecības valsts kontroles birojam iesniegt ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kura saņemšanai nepieciešama būves kadastrālās uzmērīšanas lieta. Tādējādi Uzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā nevarēja veikt darbības, lai nodotu ēku ekspluatācijā.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 9 627 931.13 EUR
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 9 627 931.13 EUR