Fournitures - 644395-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Łódź: Système de contrôle des accès

2022/S 224-644395

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Sąd Okręgowy w Łodzi
Numéro national d'identification: 725-10-42-790
Adresse postale: Pl. Dąbrowskiego 5
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 90-921
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Szymańska, Klaudia Markefka-Knop
Courriel: zamowienia@lodz.so.gov.pl
Téléphone: +48 426778938
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lodz.so.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.lodz.so.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: sąd powszechny
I.5)Activité principale
Autre activité: wymiar sprawiedliwości

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową w budynkach Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Numéro de référence: ZP.XXVII.262-10/22
II.1.2)Code CPV principal
42961100 Système de contrôle des accès
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń oraz ich skonfigurowanie zgodnie z dokumentacją projektową.

Realizacja poszczególnych części postępowania została podzielona na etapy:

ETAP I jest zamówieniem gwarantowanym,obejmuje kontrolę wszystkich wejść do budynków z kołowrotkami w wejściu głównym, infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia systemu SKD i RCP , karty dla użytkowników, rejestrację czasu pracy, wdrożenie i szkolenie obsługi systemu

etap II jest zamówieniem z prawem opcji, zw. dalej opcjonalnym, obejmuje wydzielenie stref poprzez montaż kontrolerów i doposażenie drzwi w niezbędne okucia dla wybranych stref i pomieszczeń, wdrożenie i szkolenie obsługi systemu;

etap III jest opcjonalnym, obejmuje instalację dodatkowych przejść systemu kontroli dostępu do pomieszczeń nieobjętych II ETAPEM, w tym wymagających prac budowlanych polegających na wygradzaniu korytarzy, montażu i wymianie drzwi oraz montażu innych dodatkowych elementów SKD.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i instalacja Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową w budynkach Sądu Okręgowego w Łodzi i innych Sądach Rejonowych okręgu łódzkiego.

Realizacja poszczególnych części postępowania została podzielona na etapy: ETAP I jest zamówieniem gwarantowanym; etap II jest zamówieniem z prawem opcji, zw. dalej opcjonalnym; etap III jest opcjonalnym. 3. ETAP I – obejmuje kontrolę wszystkich wejść do budynków z kołowrotkami w wejściu głównym, infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia systemu SKD i RCP , karty dla użytkowników, rejestrację czasu pracy, wdrożenie i szkolenie obsługi systemu; ETAP II – obejmuje wydzielenie stref poprzez montaż kontrolerów i doposażenie drzwi w niezbędne okucia dla wybranych stref i pomieszczeń, wdrożenie i szkolenie obsługi systemu;ETAP III – obejmuje instalację dodatkowych przejść systemu kontroli dostępu do pomieszczeń nieobjętych II ETAPEM, w tym wymagających prac budowlanych polegających na wygradzaniu korytarzy, montażu i wymianie drzwi oraz montażu innych dodatkowych elementów SKD.

Szczegółowe informacje znajdują się w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, dokumentacji projektowej, SWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji (G) / Pondération: 10%
Critère de qualité - Nom: Częstotliwość serwisu eksploatacyjnego (SE) / Pondération: 10%
Prix - Pondération: 80%
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Realizacja poszczególnych części postępowania została podzielona na etapy:

ETAP I jest zamówieniem gwarantowanym;

etap II jest zamówieniem z prawem opcji, zw. dalej opcjonalnym, obejmuje wydzielenie stref poprzez montaż kontrolerów dla wybranych stref i pomieszczeń;

etap III jest opcjonalnym, obejmuje instalację dodatkowego systemu kontroli dostępu do pomieszczeń nieobjętych II ETAPEM, w tym wymagających prac budowlanych polegających na wygradzaniu korytarzy, montażu i wymianie drzwi oraz montażu innych dodatkowych elementów SKD.

Szczegółowy zakres OPZ robót określa dokumentacja projektowa i STWiOR stanowiące Załącznik 1.0. do SWZ.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Szczegółowe kwoty na realizację zam. z podziałem na etapy i sądy (zamówienie gwarantowane i opcjia) znajdują się w SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 150-426486
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: ZP.XXVII-262-10/22
Lot nº: Część II
Intitulé:

Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową w budynkach Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający, po sprawdzeniu oferty pod względem formalnym i merytorycznym odrzucił jedyną ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta Wykonawcy ECS SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako oferta niezgodna z warunkami zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, iż jedyna oferta, która została złożona podlegała odrzuceniu, zaszła przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie składa się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022