Services - 644496-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Varsovie: Services d'élagage

2022/S 224-644496

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy
Adresse postale: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa 19 pok. 21 sekretariat
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-660
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Téléphone: +48 225493727
Fax: +48 225493737
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zgnmokotow.waw.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów

Numéro de référence: TZ-PNU.260.3.2020
II.1.2)Code CPV principal
77211500 Services d'élagage
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Rejon II - DOM Wisniowa i DOM Madalińskiego

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77211500 Services d'élagage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Teren DOM Wśniowa i DOM Madalińskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

1.1. prześwietlanie koron drzew i prace pielęgnacyjne w drzewostanie i skupinach

krzewów,

1.2. zabezpieczanie miejsc objętych zagrożeniem i usuwanie zagrożeń tj. usuwanie

powalonych drzew, konarów i gałęzi stwarzających zagrożenie dla ludzi i ich

mienia z zabezpieczaniem uszkodzeń (ran) w drzewach oraz usuwanie

samosiewów i odrostów korzeniowych drzew,

1.3. wycinanie i karczowanie drzew i krzewów, na które ZGN w Dzielnicy Mokotów

m.st. Warszawy uzyskał decyzje zezwalające Marszałka Województwa

Mazowieckiego,

1.4. likwidacja pozostałości (masy drzewnej) po robotach w drzewostanie i

krzewach oraz powstałych w wyniku zmiennych warunków atmosferycznych

(wiatry, opady),

1.5. inne niezbędne prace ogrodnicze zlecane przez Zamawiającego,

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 002-003160

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 2020/S 165-400898
Lot nº: 2
Intitulé:

Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
31/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Krzysztof Ciechomski EKO-KRYS
Numéro national d'identification: 5221237973
Adresse postale: ul. 19 Kwietnia 75
Ville: Raszyn
Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Code postal: 05-090
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 564 814.91 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
77211500 Services d'élagage
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

VII.1.4)Description des prestations:

Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów na terenach m. st. Warszawy znajdujących się w zarządzaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 621 296.29 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Krzysztof Ciechomski EKO-KRYS
Numéro national d'identification: 5221237973
Adresse postale: 19 Kwietnia 75
Ville: Raszyn
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Code postal: 05-090
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Zwiekszenie kwoty zamówienia do kwoty 671.000,00 zł brutto

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy(środki uległy niemal całkowitemu wyczerpaniu, na skutek anomalii pogodowych powodujących konieczność wykonania dodatkowych i nieprzewidzianych robót w zakresie pielęgnacji zieleni osiedlowej i wyrównania nawierzchni nieutwardzonych zniszczonych przez powalone drzewa i wyrwane karpy oraz wykonania nasadzeń zastępczych, czego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przy zawarciu umowy)

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 564 814.91 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 621 296.29 PLN