Fournitures - 644527-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Lubin: Tickets

2022/S 224-644527

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Lubin - Urząd Gminy w Lubinie
Numéro national d'identification: PL516
Adresse postale: ul. Księcia Ludwika I 3
Ville: Lubin
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Hofman, Magdalena Giezek
Courriel: zamowienia@ug.lubin.pl
Téléphone: +48 768403100/ +48 768403125/ +48 8403129
Fax: +48 768403140
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.ug.lubin.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.

Numéro de référence: OR.271.39.2022
II.1.2)Code CPV principal
22459000 Tickets
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) przez Zamawiającego okresowych biletów (czyli: imiennych

kart i comiesięcznych hologramów) komunikacji w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji

powiatowej na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 298 634.15 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) przez Zamawiającego okresowych biletów (czyli: imiennych

kart i comiesięcznych hologramów) komunikacji w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji

powiatowej na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński.

2. Zamówienie będzie polegać na zakupie dla uczniów miesięcznych biletów imiennych w powiatowej

komunikacji publicznej, dystrybuowanych przez Wykonawcę (tj. PKS S.A. zs w Lubinie), który został wybrany

w przeprowadzonym przez Powiat Lubiński postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, jako operator

publicznego transportu zbiorowego – przewozów powiatowych."Uchwałą nr XVII/120/2016 Rady Powiatu

w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do

przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie

zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu

Lubińskiego, zmienionej Uchwałami Nr XX/141/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25.08.2016r.; Nr

XXI/151/2016r. z dnia 28.09.2016r.; Nr XXIII/164/2016r. z dnia 30.11.2016r.; Nr XLVII/346/2018r. z dnia

07.09.2018r. przyjęto, iż prawo do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w powiatowych

przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lubińskiego mają wszyscy pasażerowie z wyłączeniem dzieci

i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Powiatu Lubińskiego w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole

podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do

ukończenia 24 roku życia.”

Dążąc do wspierania wyrównywania szans edukacyjnych młodego pokolenia, Gmina Lubin wprowadziła

lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin. Celem

tego programu jest udzielenie wsparcia materialnego uczniom, które będzie polegało na zakupie przez

Gminę Lubin miesięcznych imiennych biletów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu

Lubińskiego organizowaną przez powiat Lubiński w oparciu o umowę z wybranym operatorem (tj. PKS S.A. zs

w Lubinie).Bilety zostaną zakupione dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Lubin i pobierają naukę

w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej, nie dłużej niż do 24 roku życia, na podstawie złożonych

przez nich wniosków o objęcie lokalnym programem wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z

terenu Gminy Lubin.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • absence de concurrence pour des raisons techniques
Explication:

Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a) (dostawa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia).Przedmiotem zamówienia jest zakup okresowych biletów komunikacji w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji powiatowej na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński. Polega ono na zakupie dla uczniów miesięcznych biletów imiennych w powiatowej komunikacji publicznej, dystrybuowanych przez Wykonawcę (tj. PKS S.A. zs w Lubinie), który został wybrany w przeprowadzonym przez Powiat Lubiński postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, jako operator publicznego transportu zbiorowego – przewozów powiatowych.Komunikacja publiczna na terenie Gminy Lubin organizowana jest przez Powiat Lubiński. Powiat Lubiński jest jedynym organizatorem komunikacji publicznej na terenie powiatu. Zaspokaja ona zbiorowe potrzeby wspólnot samorządowych Powiatu Lubińskiego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Usługi przewozowe na terenie Powiatu Lubińskiego organizowane i nadzorowane są przez organizatora publicznego transportu zbiorowego tj. Powiat Lubiński, a realizowane przez operatora publicznego transportu zbiorowego, tj. PKS S.A. zs w Lubinie.PKS S.A. zs w Lubinie jest jedynym operatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubińskiego od którego można nabyć bilety. Komunikacja organizowana przez Powiat Lubiński jest jedyną komunikacją działająca na terenie całego powiatu.Wobec powyższego, dążąc do wspierania wyrównywania szans edukacyjnych młodego pokolenia, Gmina Lubin wprowadziła lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin. Celem tego programu jest udzielenie wsparcia materialnego uczniom, które będzie polegało na zakupie przez Gminę Lubin miesięcznych imiennych biletów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego organizowaną przez powiat Lubiński w oparciu o umowę z wybranym operatorem (tj. PKS S.A. zs w Lubinie).Bilety zostaną zakupione dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Lubin i pobierają naukę w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej, nie dłużej niż do 24 roku życia, na podstawie złożonych przez nich wniosków o objęcie lokalnym programem wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin. Wymagania stawiane przez współczesny świat, jak również chęć samorealizacji, powodują, że uczniowie nie chcą poprzestać tylko na możliwościach edukacyjnych zapewnianych przez szkoły publiczne. Dlatego powszechnym obecnie jest korzystanie z oferty szeregu zajęć dodatkowych obejmujących naukę języka, tańca, sportu i in. Bardzo często uwarunkowania ekonomiczne nie pozwalają na uruchomienie takich kursów w małych miejscowościach. Liczną grupę stanowią również uczniowie, którzy mają problemy edukacyjne i wymagają pomocy specjalisty (psychologa, pedagoga logopedy, socjoterapeuty i innych), którzy również świadczą usługi na terenie większych ośrodków. Dzieci i młodzież powinny być objęte opieką wykwalifikowanych nauczycieli i mieć zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Należy im również zapewnić możliwość dostępu do bogatej oferty zajęć dodatkowych, które wpłyną na ich wszechstronny rozwój.

Transport organizowany jest głównie do miasta Lubin jako centrum życia społeczności lokalnej, ale również do innych miejsc zlokalizowanych na terenie powiatu stanowiących miejscowe węzły przesiadkowe do bardziej oddalonych miast np. do Wrocławia czy Legnicy.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 189-533893
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Numéro national d'identification: 6922370352
Adresse postale: ul. Ścinawska 22
Ville: Lubin
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 479 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 298 634.15 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej, w tym wnoszenia odwołań, określa Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022