Services - 644545-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Stalowa Wola: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2022/S 224-644545

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Numéro national d'identification: 8652572459
Adresse postale: Al. Jana Pawła II 25 A
Ville: Stalowa Wola
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 37-450
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dariusz Hofman
Courriel: dhofman@stalowawola.pl
Téléphone: +48 158194742
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657
Adresse du profil d’acheteur: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej oraz pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu (...)

Numéro de référence: ZP–I.271.142.2022
II.1.2)Code CPV principal
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej oraz pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w:

- zwycięskiej pracy konkursowej,

- zaleceniach pokonkursowych dla zwycięskiej pracy konkursowej

W skład przedmiotu zamówienia wchodzić będą w szczególności:

1. projekt wstępny

2. projekt budowlany

3. projekt wykonawczy

4. szczegółowa specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

5. przedmiar robót

6. kosztorys inwestorski

7. projekt stałej organizacji ruchu (jeśli będzie zasadny)

8. dokumentacja elektroniczna

9. wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz ze wszystkimi załącznikami

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 5 500 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
71320000 Services de conception technique
71220000 Services de création architecturale
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Lieu principal d'exécution:

Stalowa Wola

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej oraz pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w:

- zwycięskiej pracy konkursowej,

- zaleceniach pokonkursowych dla zwycięskiej pracy konkursowej

W skład przedmiotu zamówienia wchodzić będą w szczególności:

1. projekt wstępny

2. projekt budowlany

3. projekt wykonawczy

4. szczegółowa specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

5. przedmiar robót

6. kosztorys inwestorski

7. projekt stałej organizacji ruchu (jeśli będzie zasadny)

8. dokumentacja elektroniczna

9. wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz ze wszystkimi załącznikami

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

5. Opcjonalnie Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 jest zobowiązany :

1) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy o roboty budowlane na realizacje inwestycji w oparciu o Przedmiot Umowy opisany w ust. 3 - do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji;

2) w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania w oparciu o przedmiot umowy opisany w ust. 3 - do uczestniczenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą Przedmiot Umowy w szczególności, w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowań - w sytuacjach innych niż określone w ust. 4 pkt 2.

XIII. Nadzór autorski (OPCJA)

§ 13

1. Wykonawca zapewni stały nadzór autorski w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy w zakresie określonym przez ustawę Prawo Budowlane, aż do ich zakończenia oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji na zrealizowane roboty budowlane. Wykonawca w ramach wskazanej w ofercie ceny za sprawowanie nadzoru autorskiego zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do:

1) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy (nie później niż do 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania);

2) opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie zgodności z Dokumentacją projektową;

3) niezwłocznego wykonywania niezbędnych projektów zamiennych, poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej;

4) wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w Przedmiocie Umowy podczas realizacji robót;

5) analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy robót związanych z dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; określania zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nie istotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego); opiniowania parametrów ujętych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

6) doradzania w innych sprawach dotyczących Przedmiotu Umowy, objętych regulacjami przepisów prawa na podstawie których przygotowano Przedmiot Umowy;

7) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciągu 14 dni od przedłożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych, z tym że jeśli Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wiedzę techniczną od podmiotów trzecich jak np. dostawców materiałów, sprzętu, zjeżdżalni, kominów, paneli elewacyjnych itd. termin ten może się wydłużyć do dnia otrzymania niezbędnych informacji od osób trzecich.;

8) uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający negocjował cenę oraz warunki zawieranej umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Marché de services attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d'un concours
Explication:

Powyższe zamówienie jest konsekwencją konkursu przeprowadzonego w zgodzie z art. 325 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zostało skierowane do zwycięzcy konkursu na podstawie 214 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 145-415671
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Schick Architekci Sp. z o. o. Sp. K.
Ville: Ruda Śląska
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 41-709
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 000 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 5 500 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urzad Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022