Lieferungen - 64460-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln

2019/S 029-064460

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Veliko Tarnovo
000133634
pl. Mayka Balgariya No. 2
Veliko Tarnovo
5000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nadya Petrova, Daniela Doynova, Pavel Hristov
Telefon: +359 62619228/ +359 62619229/ +359 62619249
E-Mail: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 62619231
NUTS-Code: BG321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.veliko-tarnovo.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 включва доставката на различни видове канцеларски материали съгласно приложение № 1 към техническата спецификация,

— обособена позиция № 2 включва доставката на канцеларски материали, които попадат в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП съгласно приложение № 2 към техническата спецификация,

— обособена позиция № 3 включва доставката на оригинални и съвместими консумативи за офис техника съгласно приложения № 3.1 и № 3.2 към техническата спецификация.

Всеки участник може да подаде оферта за 1, за няколко или за всички обособени позиции.

Обособена позиция № 2 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП във връзка с чл. 80 от ППЗОП.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на канцеларски материали“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30100000
30192000
30199230
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321
Hauptort der Ausführung:

Административната сграда на Община Велико Търново на адрес гр. В. Търново 5000, пл. „Майка България“ № 2 и други обекти на територията на община В. Търново съгласно списък (приложение № 4)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № 1 включва доставката на различни видове канцеларски материали. Доставките са периодични и се изпълняват след предварителни заявки в зависимост от конкретните потребности на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново. Възложителят чрез свой представител възлага видовете и количествата канцеларски материали. Стоките, обект на доставката, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите и функционалните им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от 1 година са подробно изброени в приложение № 1 към техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали съобразно нуждите си.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Комплексната оценка на офертата на всеки участник се определя по формулата: K = C + D, където:

K — комплексна оценка;

C — показател, оценяващ предложената от участника обща цена в лева без ДДС (тежест — 80 %);

D — показател, оценяващ предложената от участника търговска отстъпка в % (тежест — 20 %).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на консумативи за офис техника“

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321
Hauptort der Ausführung:

Административната сграда на Община Велико Търново на адрес гр. В. Търново 5000, пл. „Майка България” № 2 и други обекти на територията на община В. Търново съгласно списък (Приложение № 4).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № 3 включва доставката на оригинални и съвместими консумативи за офис техника (касети с тонер, касети с мастило и други) след предварителна заявка в зависимост от конкретните потребности на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново. Възложителят чрез свой представител възлага видовете и количествата консумативи за офис техника. Наименованието на стоките, обект на доставката, заедно с прогнозното количество за период от 1 година са съгласно приложение № 3.1 „Оригинални консумативи“ и приложение № 3.2 „Съвместими консумативи“ към техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали съобразно нуждите си.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Компл. оценка се определя по формулата: К=C1+C2+D, където:

K – Компл. оценка;

C1 — показател, оценяващ предложената от участника обща цена в лв. без ДДС за консумативите по прил. № 3.1 (тежест — 50 %);

C2 — показател, оценяващ предложената от участника обща цена в лв. без ДДС за консумативите по прил. № 3.2 (т-ст — 30 %);

D — показател, оценяващ предложената от участника търг. отстъпка в % (т-ст — 20 %).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 207-471992
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на канцеларски материали“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на консумативи за офис техника“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Процедурата е прекратена в частта за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ и обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис техника“, съответно с решение № РД 24-7 от 18.1.2019 г. и решение № РД 24-9 от 18.1.2019 г. на кмета на община Велико Търново на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. II от ЗОП, поради това че всички подадени оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019