Fournitures - 644773-2022

21/11/2022    S224

Pologne-Varsovie: Gants jetables

2022/S 224-644773

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojskowy Instytut Medyczny
Adresse postale: ul. Szaserów 128
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-141
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Mirosław Tomczyk
Courriel: apteka@wim.mil.pl
Téléphone: +48 261816713
Fax: +48 225150600
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wim.mil.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa rękawic jednorazowych, kompresów, opatrunków oraz innych wyrobów i produktów medycznych.

Numéro de référence: 3/Apteka/2021-9/ZP/21
II.1.2)Code CPV principal
18424300 Gants jetables - LA23
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet Nr 22

Lot nº: 22
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141119 Compresses
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Instytucja zamawiająca: loco komora przyjęć Apteki Zakładowej

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Dostawa następującego towaru: Kompresy (3 pozycje). Szczegółowy opis towaru zawiera dokumentacja zamówienia.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 36
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 204-532834

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 22
Lot nº: 22
Intitulé:

Pakiet Nr 22

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
06/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zarys International Group Spółka z o.o. S.K.
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL22 Śląskie
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 12 600.00 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

5) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia określa dokumentacja zamówienia.

5. Instytucja zamawiająca wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w formie i wartości określonej w dokumentacji zamówienia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 515 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/11/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
18424300 Gants jetables - LA23
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141119 Compresses
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Instytucja zamawiająca: loco komora przyjęć Apteki Zakładowej

VII.1.4)Description des prestations:

Dostawa następującego towaru: Kompresy (3 pozycje). Szczegółowy opis towaru zawiera dokumentacja zamówienia.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 36
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 24 400.00 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zarys International Group Spółka z o.o. S.K.
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL229 Gliwicki
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Zmiana ceny jednostkowej netto towaru będącego przedmiotem umowy: poz. 1 - było 0,06 zł jest 1,12 zł; poz. 2 - było 0,10 zł jest 0,19 zł; poz. 3 - było 0,14 zł jest 0,25 zł.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W związku z zaistnieniem okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, które wypełniają kryteria działania siły wyższej i ich wystąpienie nie było możliwe do przewidzenia w chwili podpisywania umowy przy zachowaniu najwyższej staranności.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 12 600.00 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 24 400.00 PLN