Lieferungen - 64483-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Słupsk: Übungssimulatoren

2019/S 029-064483

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Akademia Pomorska w Słupsku
000001459
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Zagdan
Telefon: +48 598405327
E-Mail: zampub@apsl.edu.pl
Fax: +48 598405380
NUTS-Code: PL636

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.apsl.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa symulatorów do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/1019/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34152000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa symulatorów do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-01).

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:.

Część 1: Symulatory do nauki ALS:

— model osoby dorosłej do ćwiczeń ALS – szt. 4

Część 2: Symulatory wysokiej wierności:

— symulator pacjenta dorosłego

— symulator pacjenta dorosłego postać urazowa

— symulator dziecka 5-8 lat

— symulator niemowlęcia

— sprzęt oraz oprogramowanie audio-video (AV) na potrzeby archiwizacji i debriefingu (komputer stacjonarny, monitor, oprogramowanie, kamery, mikrofon, głośnik, telewizor LED)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 246 148.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Symulatory do nauki ALS

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38970000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636
Hauptort der Ausführung:

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Symulatory do nauki ALS:

— model osoby dorosłej do ćwiczeń ALS – szt. 4

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.04.02.00-22-0003/16-01

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Nazwa projektu: Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Symulatory wysokiej wierności

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38970000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636
Hauptort der Ausführung:

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Symulatory wysokiej wierności:

— symulator pacjenta dorosłego

— symulator pacjenta dorosłego postać urazowa

— symulator dziecka 5-8 lat

— symulator niemowlęcia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 21
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.04.02.00-22-0003/16-01

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Nazwa projektu: Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Symulatory do nauki ALS

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 6
Katowice
40-241
Polen
Telefon: +48 32437020
Fax: +48 32437022
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 172 080.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 271 037.88 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Symulatory wysokiej wierności

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 6
Katowice
40-241
Polen
Telefon: +48 32437020
Fax: +48 32437022
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 075 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 261 724.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
nie dotyczy
nie dotyczy
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019