Lieferungen - 64486-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte

2019/S 029-064486

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Sikora-Gutowska
E-Mail: agnieszka.sikora-gutowska@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów do OT w Koszalinie

Referenznummer der Bekanntmachung: KOS.WOP.SZP.260.8.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125110
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów do OT w Koszalinie

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426
Hauptort der Ausführung:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów do OT w Koszalinie.

1) Dostawa (wraz z wniesieniem materiałów) będzie realizowana pod adres: KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin, pokój nr 72 - III piętro, budynek bez windy.

2) Szczegółowy asortyment zamawianych materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia jest zawarty w formularzu cenowo - ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jego wypełnienia i podpisania.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C; waga - 60 %;

2) „Ilość oryginalnych materiałów eksploatacyjnych” – I; waga – 20 %.

3) „Termin dostawy materiałów do siedziby OT” – T; waga – 20 %

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, tj;

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 058-127739
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów do OT w Koszalinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 100,00 PLN brutto.

2. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy, Zamawiający określił kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia netto.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla dnia składania ofert.

4. Wadium w formie, o którym mowa w ust. 11.5 pkt 1a), zostanie uznane jako wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w ust. 11.5 pkt 1a) przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy KOWR OT w Koszalinie, w BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją „Wadium – dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego”.

W przypadku wniesienia wadium przez inną osobę bądź inny podmiot nie będący wykonawcą, w treści przelewu należy wpisać oprócz ww. adnotacji, również nazwę wykonawcy (firmy), którego oferta będzie zabezpieczona;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2. Dokumenty składające się na ofertę:

1) wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

2) formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ;

3) JEDZ dot. wykonawcy;

4) Dowód złożenia wadium;

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru zużytych tuszy i tonerów, utylizacji materiałów na własny koszt oraz dostarczenia, w terminie do 30 dni od daty wykonania usługi utylizacji, do Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonaną utylizację.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019